Blog

25.03.2021

Tradycyjne deskowania i rusztowania

W artykule znajdziesz:

Tradycyjne deskowania i rusztowania

Tradycyjne deskowania i rusztowania

Metody wznoszenia konstrukcji w prefabrykacji i w monolicie konkurują ze sobą w każdej dziedzinie zastosowań. O wyższości rozwiązań decydują każdorazowo względy ekonomiczne, te zaś są zależne od układu cen na rynku. Stąd często w różnych nietypowych zastosowaniach mogą się tradycyjne budowy okazać bardziej uzasadnione choć koszt deskowań i rusztowań dochodzi w takich przypadkach nawet do 30-50% kosztu konstrukcji (program uprawnienia budowlane na komputer).

Most nad Sprewą w Berlinie jest ustrojem łukowym o jeździe górą za sprężoną żebrowaną płytą. Znaczna wysokość mostu w zworniku utrudniała ewentualny montaż prefabrykatów, a jednorazowe zastosowanie konstrukcji czyniło prefabrykację nieopłacalną. W celu wzniesienia mostu żelbetowego wykonano trójprzegubowy most drewniany, na którym ustawiono rusztowania i deskowania. W tego rodzaju przypadkach konstrukcji niepowtarzalnych lub budów rozproszonych tradycyjne metody wykonania mogą być jeszcze najekonomiczniejsze, a nieraz jedyne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Deskowania przesuwne, przestawne i ślizgowe. Zużycie materiału na rusztowanie zmniejsza się zasadniczo, jeśli zostanie ono wykorzystane wielokrotnie. Taki system budowy można zastosować przy budowie konstrukcji mających znaczne wymiary w jednym kierunku: hal wieloprzę- słowych, tuneli, wysokich silosów i kominów fabrycznych. Zaletą takich konstrukcji w stosunku do prefabrykowanych stanowi likwidacja trudnego transportu pionowego ewentualnych ciężkich elementów, usunięcie ostrych wymagań tolerancyjnych i możność wykonania konstrukcji mniej kwalifikowanym zespołem roboczym (uprawnienia budowlane).

Wadami są natomiast: długi okres dojrzewania betonu związany z trudnością wprowadzania metod przyspieszonego twardnienia oraz znaczny koszt mechanizmów poruszających rusztowanie. Przykład rozwiązania typowej konstrukcji hali łupinowej walcowej, przeznaczonej do betonowania na ruchomym przesuwnym rusztowaniu. Aby umożliwić łatwe przesuwanie rusztowania do następnego przęsła projektant umieścił żebra ponad powłoką (program egzamin ustny).

Zbrojenie samonośne

Samo rusztowanie skonstruowane jest z rur stalowych z dwu zasadniczych części. Dolna część wspiera się na kołach jezdnych i na torze, umożliwiającym przesuw wzdłuż betonowanej siatki słupów; natomiast górna powyżej ściągu jest rozbieralna i usuwana w czasie przemieszczania rusztowania dolnego. W innej odmianie tego rusztowania stalowa górna część opuszcza się poniżej ściągu przepony i w ten sposób umożliwia przesunięcie rusztowania do napodrusztowania i uniemożliwia przy mostach równoczesne prowadzenie robót bctoniarskich w obie strony od podpór środkowych oraz od utwierdzonego przęsła skrajnego (opinie o programie).

Szczególnym zagadnieniem konstrukcyjno-pomiarowym jest w tej metodzie problem wpływu pełzania i skurczu, gdyż powoduje on duże odkształcenia stosunkowo „młodego” betonu. Kompensacja tych odkształceń następuje częściowo przez zwiększone sprężenie a częściowo przez zastosowanie odpowiedniej wstępnej strzałki konstrukcyjnej.
Zbrojenie samonośne i deskowanie siatkowe. W konstrukcjach budynków wielokondygnacjowych przeznaczonych do celów społecznych, a jeszcze w większym stopniu w budownictwie magazynowym i przemysłowym obciążenie początkowe stanowi tylko małą część obciążeń całkowitych (segregator aktów prawnych).

W tych warunkach ilość zbrojenia konstrukcji żelbetowej może być tak znaczna, że jest w stanie przenieść obciążenie montażowe. Zastosowanie sztywnych kształtowników stalowych jako rusztowania eliminuje znaczną część drewna na stemplowanie, pozwala na przyspieszenie tempa prac budowlanych, a w przypadku pewnego zwiększenia ilości stali montażowej, na uzyskanie lżejszej konstrukcji o cieńszych przekrojach (promocja 3 w 1).

Taka mieszana konstrukcja stalowo-żelbetowa pracuje w fazie robót budowlano-montażowych jako ustrój stalowy, natomiast po obetonowaniu, jako ustrój żelbetowy. Jako elementy konstrukcyjne stosuje się zarówno kształtowniki stalowe, jak również grube pręty zbrojeniowe, połączone ze sobą strzemionami w ustrój kratowy.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami