Blog

17.04.2021

Transport branżowy

W artykule znajdziesz:

Transport branżowy

Transport branżowy

Do zakresu działania ministerstwa należą także sprawy sprzętu budowlanego, maszyn i urządzeń technicznych oraz transportu branżowego (program uprawnienia budowlane na komputer). Budownictwu miejskiemu MB i PMB udziela pomocy technicznej, dostarcza projekty, opracowania typowe, a także inicjuje i organizuje masową produkcję typowych elementów budowlanych w szczególności elementów zastępujących drewno.
Dla uzyskania postępu i rozwoju technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych ministerstwo nadaje kierunek pracom placówek naukowo-badawczych, jak i naukowo-usługowych oraz kieruje realizacją współpracy naukowo-technicznej i gospodarczej z zagranicą (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Do wypełnienia powyższych zadań istnieją w ramach ministerstwa odpowiednie komórki organizacyjne, a mianowicie. Na czele ministerstwa stoi minister, który ma do pomocy podsekretarzy stanu (wiceministrów). W skład ministerstwa wchodzą departamenty oraz inne równorzędne komórki. Na czele ich stoją dyrektorzy. A oto wykaz jednostek organizacyjnych wchodzących w skład MB i PMB: Gabinet Ministra, Departamenty: Kadr, Organizacyjno-Administracyjny, Planowania Budownictwa i Koordynacji, Planowania przestrzennego, Projektowania, typizacji i normalizacji, Nadzoru Budowlanego, Techniki, Geologii i Górnictwa, Budownictwa Przemysłowego i Specjalnego, Budownictwa Mieszkaniowego i Ogólnego, Budownictwa Wiejskiego, Planowania produkcji Materiałów Budowlanych, Mechaniki i Energetyki, Inwestycji, Transportu, Norm i Cen, Zatrudnienia, Pracy i Płacy, Finansowo-Ekonomiczny, Księgowości i Rewizji, Wojskowy oraz Biura: Współpracy Gospodarczej z zagranicą, Prawne, Pełnomocnika Rządu do Spraw Produkcji Paliwa Formowanego z węgla brunatnego, Budżetowo-Gospodarcze (uprawnienia budowlane).
Przy ministerstwie działa: Rada Budownictwa, Kolegium Ministerstwa, Resortowa Komisja Arbitrażowa.
Departamenty dzielą się na wydziały. Na czele każdego wydziału stoi naczelnik (program egzamin ustny).

Aby zrozumieć organizacje ministerstwa, należy rozróżniać dwa pojęcia: ministerstwo i resort. Resort jest pojęciem szerszym i obejmuje zarówno ministerstwo, jak i wszystkie podległe mu komórki organizacyjne, jak zjednoczenia, przedsiębiorstwa, instytuty itd. Pojęcie ministerstwa obejmuje tylko sam zarząd resortu, samą jego centralę. Ktoś, kto pracuje w przedsiębiorstwie podległym ministerstwu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych, pracuje w resorcie budownictwa, a nie w ministerstwie.

Państwowe biura projektów

Wyżej wymienione jednostki organizacyjne są właśnie komórkami centralnymi, wchodzącymi w skład ministerstwa jako zarządu resortu. Oprócz nich istnieją jednostki terenowe podległe ministrowi, jak np. zjednoczenia sprawujące bezpośredni nadzór nad przedsiębiorstwami (opinie o programie).
Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych podlegają między innymi bezpośrednio: Instytut Urbanistyki i Architektury, Instytut Budownictwa Mieszkaniowego, Instytut Techniki Budownictwa, Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa, Instytut Przemysłu Szklarskiego i Ceramiki, Ośrodek Informacji Techniczno-Ekonomicznej, Resortowy Ośrodek Pracy itd. Projektowaniem zajmują się jednostki projektowe państwowe, spółdzielcze oraz prywatne koncesjonowane biura projektów. Państwowymi jednostkami projektowania mogą być biura projektów lub samodzielne pracownie projektów, podległe poszczególnym resortom lub radom narodowym. Zarówno biura, jak i samodzielne pracownie są najczęściej samodzielnymi przedsiębiorstwami, działającymi na zasadach rozrachunku gospodarczego.

Do zadań biur projektów należy:
a. Pomoc inwestorom przy opracowywaniu założeń projektowych.
b. Sporządzanie projektów i kosztorysów dla inwestycji i remontów.
c. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektowanych przez siebie obiektów (segregator aktów prawnych).
d. W pewnych uzasadnionych wypadkach biura projektów mogą spełniać również funkcje nadzoru inwestorskiego.

Państwowe biura projektów, wykonujące prace projektowe dla budownictwa mieszkaniowego, oświatowego, kulturalnego, socjalnego, wiejskiego, administracyjnego czy służby zdrowia, podlegają prezydiom rad narodowych. Mogą one projektować również urządzenia komunalne i obiekty przemysłowe, lecz przede wszystkim dla przedsiębiorstw, które podlegają radom narodowym.

Państwowe biura projektów, wykonujące prace projektowe dla komunikacji, górnictwa, hutnictwa, energetyki, chemii, łączności, obrony czy przemysłu materiałów budowlanych, nie podlegają radom narodowym, lecz odpowiednim ministerstwom branżowym (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami