Transport budowlany zewnętrzny

Transport budowlany zewnętrzny
Transport budowlany zewnętrzny

Celem transportu zewnętrznego jest dostarczanie materiałów, półfabrykatów i konstrukcji do składów i magazynów budowy względnie do wytwórni pomocniczych (wytwórnie poligonowe elementów budowlanych itp.) położonych na terenie budowy środkami transportu zewnętrznego lub nawet bezpośrednio na miejsca robocze (np. dostarczanie masy betonowej jako gotowego półfabrykatu z wytwórni masy betonowej, położonej poza terenem budowy, bez zastosowania transportu pionowego). Wywożenie względnie przywożenie gruntu spoza terenu budowy w zależności od tego czy bilans robót ziemnych na terenie budowy jest dodatni, czy ujemny zalicza się do transportu zewnętrznego (program uprawnienia budowlane na komputer). Transport budowlany zewnętrzny obejmuje również przewozy urządzeń technologicznych będącego w budowie zakładu przemysłowego (maszyny, urządzenia mechaniczne itp.) i odbywa się w większości w czasie wznoszenia samej budowy przy wykorzystaniu tych samych dróg, a często i tych samych środków, jakimi dokonywany był przewóz materiałów budowlanych, półfabrykatów i konstrukcji budowlanych. Transport zewnętrzny odbywa się przy zastosowaniu środków transportu dalekiego (koleje, drogi itp.) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Celem transportu wewnętrznego natomiast jest dostarczanie materiałów, półfabrykatów i konstrukcji budowlanych ze składów na budowie względnie z wytwórni pomocniczych położonych na placu budowy do miejsc roboczych środkami transportu wewnętrznego. W ten sposób transport wewnętrzny staje się przedłużenim transportu zewnętrznego. Przy transporcie wewnętrznym występują w zasadzie wszystkie kierunki transportu, zarówno poziomy jak i pionowy, pionowo-poziomy oraz pochyły. Ponadto transport wewnętrzny, a więc transport na placu budowy, posiada w stosunku do transportu zewnętrznego dość istotną specyfikę (uprawnienia budowlane). Występują w nim nie tylko specjalne środki transportowe o napędzie mechanicznym, jak np. taczki mechaniczne, wózki akumulatorowe, ładowarki, lecz także środki transportowe o napędzie ręcznym, jak kolejki wąskotorowe oraz niektóre właściwe tylko dla tego transportu środki, jak taczki ręczne. Wreszcie także i warunki budowy dróg żelaznych i dróg kołowych stosowanych na placach budowy, ze względu na ich małą przestrzeń operacyjną, różnią się od warunków budowy tych dróg w transporcie zewnętrznym.

Stałe drogi dojazdowe

Innym punktem widzenia dla podziału transportu budowlanego jest jego kierunek, przy czym rozróżnia się: transport poziomy, transport pionowy, transport pionowo-poziomy oraz transport pochyły (program egzamin ustny).

W zależności znowu od rodzaju dróg transportu poziomego rozróżnia się transport budowlany: kolejowy (normalnotorowy i wąskotorowy), drogowy (samochodowy, ciągnikowy), wodny, wreszcie rzadziej - linowy. W końcu z punktu widzenia czasu ich eksploatacji rozróżnia się drogi stałe i czasowe (prowizoryczne).

Stałe drogi dojazdowe, jak np. łączące plac budowy ze stacją kolejową, będą wykorzystywane również po wykonaniu budowy i są niemal z reguły drogami użytku powszechnego, a zasady ich budowy muszą odpowiadać warunkom wymaganym dla dróg publicznych (opinie o programie).

Natomiast czasowe drogi dojazdowe do placu budowy są drogami wykorzystywanymi tylko w czasie trwania budowy, głównie dla powiązania jej z kopalniami żwiru i piasku, z wytwórniami pomocniczymi położonymi w rejonie budowy itp. Drogi te realizowane są w zasadzie na podstawach budownictwa drogowego prowizorycznego (segregator aktów prawnych).

Drogi stosowane w transporcie wewnętrznym mogą być: a) stałe, b) stałe ze stałą podbudową, lecz z prowizoryczną nawierzchnią na czas trwania budowy, c) prowizoryczne.

Główną zasadą transportu wewnętrznego powinno być stosowanie dla celów obsługi budowy dróg stałych przewidzianych do późniejszej eksploatacji, przy czym nawierzchnie ich mogą być stałe, ewentualnie z podbudową stałą, lecz nawierzchnią prowizoryczną. W wyniku stosowania tej zasady drogi prowizoryczne na budowie będą nieliczne oraz stanowić będą jedynie uzupełnienie dróg stałych (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !