Typizacja

 

Typizacja

Typizacja ma na celu określenie i ustalenie przedmiotów przeznaczonych do przemysłowej, seryjnej produkcji w celu obniżenia kosztów ich wytwarzania, a jednocześnie podniesienia ich średniej jakości do poziomu określonego w normach (program uprawnienia budowlane na komputer). Aby zapewnić typizacji skuteczność, a przez to osiągnąć główne zamierzenia techniczno-ekonomiczne prefabrykacji, konieczne jest zachowanie następujących kryteriów:
- uwzględnienie czynników funkcjonalnych oraz programowych zapewniających przemienność funkcji i programów użytkowych w czasie (kryterium użytkowości),
- określenie liczby stypizowanych elementów i przedmiotów w serii oraz stopień indywidualności lub powtarzalności przedmiotu (kryterium uprzemysłowienia) (program uprawnienia budowlane na ANDROID),
- ustalenie materiałowe i technologiczne sposobów prefabrykacji stypizowanych elementów lub przedmiotów (kryterium jednorodności wytwarzania),
- określenie optymalnej techniki wykonawczej w zależności od przedziału ciężarów elementów, ich stopnia wykończenia budowlanego, rozmiarów budynku itp. (kryterium wyboru techniki) (uprawnienia budowlane),
- określenie czasu eksploatacji obiektu i możliwości późniejszych zmian modernizacyjnych (kryterium eksploatacyjne),
- ustalenie poziomu ekonomicznego i standardu wyposażenia (kryterium ekonomiczne),
- określenie przebiegu czynności procesów inwestycyjnych i cyklów wykonawczych (kryterium organizacyjne).

Doświadczenia w budownictwie

W oparciu o wieloletnie doświadczenia w budownictwie wiejskim i to zarówno w projektowaniu jak i wykonawstwie, wydaje się, że dla umożliwienia skuteczności typizacji konieczne jest zachowanie następujących warunków:
- Należy zastosować rozwiązania projektowe o charakterze kompleksowym (program egzamin ustny). Kompleksowość ta powinna polegać na opracowaniu typowych układów techno- logiczno-funkcjonalnych, obejmujących wszystkie możliwe rozwiązania praktyczne przy zastosowaniu typowych, w miarę możliwości uniwersalnych elementów konstrukcyjno-budowlanych. Możliwość zastosowania w różnorodnych układach przestrzennych typowych elementów powinna być przestudiowana teoretycznie na projektach i zbadana praktycznie na możliwie szerokim wachlarzu obiektów prototypowych, przed wprowadzeniem do masowego stosowania (opinie o programie).
- Dla umożliwienia wprowadzenia do produkcji przemysłowej długich serii elementów, co gwarantuje ich ekonomiczność, należy przeprowadzić jak najdalej idącą ich unifikację. Zagadnienie to jednak wymaga uprzedniego zbadania teoretycznego dla określenia optymalnej opłacalności przyjętego przedziału liczbowego typów elementów. Nie zawsze bowiem dążenie do minimalnej liczby typów jest ekonomicznie i technicznie racjonalne, podobnie jak nadmierne i nieuzasadnione powiększenie liczby typów elementów przekreśla ekonomiczny sens prefabrykacji.
- Przy podejmowaniu prac projektowych o charakterze kompleksowym konieczne jest przestrzeganie zasady rozwiązywania kompletów typowych elementów, a nie jedynie tylko ich fragmentów (np. rozwiązanie elementów konstrukcyjnych bez rozwiązania elementów wypełnień itp. nie stanowi o komplecie typów), co wypacza sens techniczny typizacji i powoduje potem trudności realizacyjne (segregator aktów prawnych).
- W procesach typizacji konieczne jest wzięcie pod uwagę również kompleksowej organizacji robót. Pod tym pojęciem należy rozumieć taką organizację, która umożliwia pełne wykorzystanie środków technicznych oraz umożliwia rytmiczny przebieg wszystkich prac (np, system pracy równomiernej) celem skrócenia cyklu wykonawczego.
- Należy brać pod uwagę także możliwość kompleksowej mechanizacji procesów budowlano-montażowych.
- Konieczne są szczegółowe i wnikliwe opracowania z dziedziny transportu elementów prefabrykowanych dla potrzeb budownictwa wiejskiego, które pozwolą na określenie optymalnych ich ciężarów, gabarytów itp. Przy obecnie istniejącym jeszcze stanie dróg wiejskich zagadnienie ciężaru elementów ma duże znaczenie w ostatecznych ustaleniach typizacyjnych.
- Dążyć trzeba do eliminowania w możliwie maksymalnym stopniu robót wykończeniowych prowadzonych systemem rzemieślniczym, a poszukiwać takich rozwiązań, które umożliwiają produkcję prefabrykatów i elementów wykańczanych bezpośrednio w wytwórni (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !