Blog

26.01.2021

Układ czołowy

W artykule znajdziesz:

Układ czołowy

Układ czołowy

Przy wyborze schematu układu kierować się należy następującymi wytycznymi:
a) Transport kolejowy powinien zapewniać najkrótszy prostolinijny przebieg ładunków bez zmiany kierunku i bez skrzyżowań. Przy średnim i dużym obrocie ładunków wystarczy jedno przyłączenie, przy bardzo dużym pożądane są dwa przyłączenia: jedno dla przyjęcia ładunków, ze stacją przyłączeniową, drugie dla gotowej produkcji, z posterunkiem lub mijanką (program uprawnienia budowlane na komputer).
b) Należy unikać skrzyżowania torów ze sobą oraz skrzyżowania torów z drogami kołowymi i przejściami
dla pieszych.

Transport materiałów odbywa się w tym wypadku ruchem wahadłowym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Odmiany układu:
- pojedyncza odnoga bez stacji zakładowej; stosuje się przy bardzo małym obrocie towarowym, sieć rozgałęziona z - kilkoma odnogami, lecz bez stacji zakładowej; stosuje się przy małym obrocie towarowym,
Układ obwodowy Odmiany układu:
- układ obwodowy zwykły, układ obwodowy z poprzecznymi torami, układ obwodowy z podłużnymi torami pośrednimi.
- sieć rozgałęziona ze stacją zakładową; stosuje się przy średnim obrocie towarowym (uprawnienia budowlane).

Układ ten, bez względu na odmiany, posiada następujące zalety:
- krótkie przebiegi i podłużny kierunek procesów produkcji,
- możliwość rozmieszczenia poszczególnych torów na różnych poziomach (przy terenie pochyłym),
- możliwość prowadzenia dróg kołowych i pieszych bez krzyżowania się z głównymi torami kolejowymi.

Wadami tego układu są:
- konieczność stosowania ruchu wahadłowego i trudność manewrowania wagonami, zwłaszcza gdy nie ma stacji zakładowej,
- przy rozgałęzionej sieci brak bezpośredniego połączenia poszczególnych oddziałów ze sobą (program egzamin ustny).
Układ obwodowy zwykły posiada następujące zalety:
- możliwość stosowania systemów przejazdów obwodowych,
- ciągłość i prostota pracy transportu, łatwość manewrowania wagonami bez skrzyżowań na odcinku stacji załadowczej.

Wadami tego układu są potrzeba znacznej szerokości działki (około 400 m), brak obsługi środkowej części terenu oraz znaczna długość trasy przebiegu pustych wagonów kolejowych, krzyżowanie się torów z ruchem kołowym i pieszym. Przebieg procesu produkcji w tym przypadku jest poprzeczny, prostopadły do kierunku torów. Układ ten może więc być stosowany tylko tam, gdzie proces technologiczny nie wymaga w trakcie produkcji bezpośredniego użycia taboru kolejowego.

Układy obwodowe

Układy obwodowe z poprzecznymi i podłużnymi torami usuwają trudności obsługi wewnętrznej części terenu oraz zmniejszają długość trasy przebiegu pustych wagonów. Wymagają za to zwiększenia powierzchni terenu zakładu oraz utrudniają komunikację pomiędzy oddziałami przedzielonymi torami. Powiększa się również ilość skrzyżowań pomiędzy torami a drogami kołowymi i pieszymi (opinie o programie).

Odmiany układu:
- układ częściowo przelotowy ze ślepym torem wyciągowym,
- układ przelotowy z dwiema stacjami zakładowymi.
Układ częściowo przelotowy pozwala na stosowanie przejazdów wahadłowych i obwodowych. Stosuje się go w dużych zakładach wówczas, gdy mała szerokość działki (poniżej 400 m) nie pozwala na stosowanie układu obwodowego oraz gdy proces technologiczny wymaga dużego frontu załadowania i rozładowania wagonów.

Układ ten w stosunku do poprzednich posiada następujące zalety:
- nie wymaga dużej szerokości działki, skraca drogę przebiegu pustych wagonów i pozwala na manewrowanie nimi wewnątrz zakładu,
- umożliwia stosowanie procesu technologicznego biegnącego wzdłuż osi zakładu (segregator aktów prawnych).

Wadami tego układu są:
- krzyżowanie się torów kolejowych z drogami kołowymi i pieszymi,
- zwiększenie długości torów kolejowych.

Układ przelotowy z dwiema stacjami zakładowymi stosuje się w bardzo dużych zakładach przemysłowych. Pozwala on na jednokierunkowy przepływ ładunków. Zwykle jedną ze stacji przeznacza się do przyjęcia surowców, drugą zaś do wysyłki gotowych wyrobów (promocja 3 w 1). Przy tym układzie uzyskuje się znaczne skrócenie drogi przebiegu pustych wagonów oraz dużą zdolność przepustową torów kolejowych.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami