Blog

26.01.2021

Układ mieszany

Układ mieszany

Układ mieszany

Układ mieszany łączy w sobie cechy wszystkich wymienionych poprzednio układów. Jest to układ najczęstszy, gdyż umożliwia najlepsze wykorzystanie ukształtowania terenu i usprawnienie procesu technologicznego (program uprawnienia budowlane na komputer).
Jak widzimy, układ torów ma wpływ na kształt działki i odwrotnie - kształt działki wpływa na wybór układu. Działka nie powinna być zbytnio wydłużona, gdyż zwiększa to długość dróg i przewodów instalacyjnych. Forma kwadratu również nie jest wskazana.

Najlepszym kształtem działki jest prostokąt o stosunku boków około 1:2 lub trapez o podobnych proporcjach. W wielu przypadkach racjonalne jest wprowadzenie linii kolejowej z naroża działki.
Dla poglądowego zorientowania się w stopniu obciążenia poszczególnych odcinków linii kolejowych, dobrze jest sporządzić schemat przepływu ładunków kolejowych charakteryzujący stopień obciążenia za pomocą odpowiedniej szerokości pasm. Podstawą do wykonania takiego wykresu jest tablica obrotu ładunków (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ilość przewożonych ładunków (ton, m3, sztuk) podaje się w stosunku do określonego czasu (dzień, miesiąc, rok) z uwzględnieniem współczynnika nierównomierności.
Wszystkie powyższe rozważania zmierzają do ustalenia danych potrzebnych do wykonania projektu sieci kolejowej i można je sprowadzić do następujących punktów:
- dane o natężeniu i kierunku przewozów (schemat przepływu ładunków),
- potrzebna szerokość toru (normalna czy wąska),
- rodzaj trakcji kolejowej (lokomotywy PKP czy własne),
- rodzaj taboru kolejowego,
- rodzaj urządzeń przeładunkowych,
- wybrany układ sieci kolejowej i sposób połączenia z linią PKP1) (uprawnienia budowlane).

Niżej podany jest wyciąg z przepisów kolejowych dotyczących projektowania i budowy kolei przemysłowych.
Należy dążyć do stosowania jak największych promieni łuków, gdyż zapewniają one większe bezpieczeństwo jazdy i mniejsze zużycie szyn. Stosowanie mniejszych promieni luków, niż podaje tablica 11, wymaga zezwolenia ministra kolei.
Minimalna długość łuku wynosi 10 m. Między lukami skierowanymi w jedną stronę należy unikaćkrótkich wstawek, natomiast między lukami odwrotnego kierunku należy stosować wstawki proste długości min. 10 m (program egzamin ustny).

Skrajnie taboru i budowli

W wypadku niemożności zastosowania łuków ze względu na brak miejsca stosujemy czasem obrotnice i przesuwnice. Posiadają one tę wadę, że pozwalają na przetaczanie tylko pojedynczych wagonów i zmniejszają przez to sprawność transportu. Można je stosować tylko przy bardzo małych obrotach ładunków.
W celu zabezpieczenia torów od zasp śnieżnych powinno się unikać płytkich wykopów (do 1 m) i niskich nasypów (do 0,5 m).
Skrajnie taboru i budowli na kolejach o szerokości toru 1435, 1000, 750 i 600 mm określają przepisy D-24 (opinie o programie).
Przy budowie nowych kolei i przebudowie istniejących, jeżeli przewiduje się w przyszłości zmianę wejść, a zatem i portierni na terenie zakładu przemysłowego może być kilka, jeżeli wielkość zakładu tego wymaga. Orientacyjnie można przyjąć, że przy długości działki zakładu powyżej 1 km należy dać dodatkowe wejście (co 1 km), a poszczególne grupy produkcyjne oddzielić od siebie. Dodatkowe wejście stosuje się również wtedy, gdy osiedla mieszkaniowe obsługujące zakład są porozrzucane i drogi prowadzące do zakładu musiałyby obiegać dookoła terenu zakładu. Jedno z wejść na teren zakładu musi być wejściem głównym.

Podstawą do opracowania dróg dla ruchu pieszego powinien być schemat nasilenia ruchu pieszego, który sporządza się w sposób analogiczny jak schemat przepływu ładunków. W tym schemacie powinno się uwzględnić wszystkie kierunki ruchu do poszczególnych budynków produkcyjnych, do stołówek, ambulatoriów itp (segregator aktów prawnych).

Projektując drogi dla ruchu pieszego należy kierować się następującymi zasadami:
- drogi dla ruchu pieszego powinny być czytelne w planie i prowadzić po najkrótszej linii bezpośrednio do celu,
- nie powinny krzyżować się z drogami ruchu kołowego i kolejami,
- chodniki powinny w zasadzie pokrywać się co do kierunku z drogami ruchu kołowego,
- jeżeli nie uda się uniknąć skrzyżowania dróg pieszych z magistralami, wówczas przy wielkim natężeniu ruchu należy drogi piesze prowadzić albo w tunelach, albo na wiaduktach (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami