Układanie masy betonowej

Układanie masy betonowej

Bez względu na miejsce produkcji masy betonowej powinna ona być dostarczana na miejsce wbudowania najkrótszą drogą i możliwie najszybciej. W procesie dostawy należy pamiętać o niedopuszczeniu do rozsegregowania masy oraz o możliwie najkrótszym czasie transportu liczonym od dodania wody do kruszywa i cementu do początku wiązania cementu.

Czas ten można przyjmować w normalnych warunkach atmosferycznych 2 godziny, a w okresie upalnego lata około 20 do 40 minut. W dysponowanym czasie masa betonowa powinna być sporządzona, dostarczona, zagęszczona oraz górna powierzchnia nawierzchni powinna być wykończona. Dodatkowo przy nawierzchniach dwuwarstwowych masę betonową górnej warstwy należy układać na zagęszczoną dolną warstwę nie później jak w czasie 45 min, licząc od początku sporządzania masy.
Przy rozścielaniu masy betonowej zarówno na warstwę dolną, jak i górną należy uwzględniać jej późniejsze zagęszczenie, wobec czego grubość warstwy luźno ułożonej masy betonowej powinna być większa niż projektowana grubość po zagęszczeniu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wielkość zagęszczenia masy betonowej zależna jest:
- od projektowanej grubości warstwy betonu,
- od sposobu rozścielania,
- od rodzaju masy betonowej.
Wielkość zagęszczenia masy betonowej należy ustalać próbami dla każdej budowy. Wielkość ta waha się w granicach około 10% projektowanej grubości warstwy.
Przystępując do układania masy betonowej warstwy dolnej, należy uprzednio przeprowadzić bardzo dokładną i ostateczną kontrolę stanu ułożenia prowadnic.

Przy kontroli prowadnic należy zwrócić szczególną uwagę na:
- dokładność ich ułożenia w planie i przekroju podłużnym,
- jakość połączeń poszczególnych ogniw między sobą i z podłożem,
- staranność ich oczyszczania z ziemi i stężałego betonu,
- dokładność pokrycia olejem ściany od strony betonowanej płyty.
W dalszej kolejności należy skontrolować jakość wykonania podłoża nawierzchni oraz usunąć wszelkie nierówności i uszkodzenia powstałe w ostatniej chwili. Bezpośrednio przed układaniem masy betonowej należy podłoże zwilżyć wodą na głębokość co najmniej 5 cm. Jeżeli warstwą izolacyjną jest papier, to ewentualnie należy poprawić jego ułożenie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Równie ważne jest skontrolowanie ustawienia wkładek w szczelinach dylatacyjnych, przy czym specjalną uwagę należy zwrócić na:
a) stan materiału wkładek, które mogły zostać uszkodzone,
b) prawidłowość ułożenia wkładek w planie i pionie.
Przy kontroli dyblowania należy zwrócić uwagę na przepisowe odstępy oraz na prawidłowość ustawienia w stosunku do powierzchni jezdni i do osi drogi, na jakość podparcia oraz na dokładność pokrycia części dybli asfaltem (uprawnienia budowlane).

Proces rozścielania masy

Przy kontroli ogólnych przygotowań do robót należy zwrócić uwagę na:
- stan dróg dojazdowych dla dowozu materiałów,
- stan i ilość narzędzi i urządzeń oraz materiałów pomocniczych.
Sam proces rozścielania masy bez względu na sposób układania należy rozpoczynać od obłożenia przekładek szczelin masą betonową, zabezpieczając je w ten sposób od wychylenia się z ustalonego położenia (program egzamin ustny).
Ręczne rozścielanie masy betonowej polega na rozgarnięciu łopatami i grabiami wyładowanej w określonych miejscach masy betonowej. Rozgarniętą masę betonową należy sprawdzić szablonem i usunąć niedokładności. Ostateczne sprawdzenie następuje podczas pracy belki równającej wykańczarki.
Ręczne rozścielenie masy betonowej wykazuje następujące wady:
- wolny postęp robót,
- dużą pracochłonność,
- duże możliwości zanieczyszczenia masy betonowej,
- nierównomierne początkowe zagęszczanie masy betonowej na skutek chodzenia po niej (opinie o programie).
Na skutek przytoczonych wad ręcznego rozścielania masy ogranicza się je do odosobnionych i pojedynczych przypadków, np. gdy ilości robót są bardzo małe.
Do mechanicznego układania masy betonowej stosuje się układarki. Dobór typu układarki powinien być dokonany w zależności od miejsca produkcji masy betonowej i sposobu jej dowożenia (segregator aktów prawnych).
Należy tu rozróżnić następujące przypadki:
- masa betonowa jest produkowana w wytwórniach lub betoniarkach samochodowych,
- masa betonowa jest produkowana w betoniarkach torowych,
- masa betonowa jest produkowana w betoniarkach samojezdnych na podwoziu gąsienicowym (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !