Blog

21.08.2018

Ukształtowanie powierzchni drogi a odwodnienie

W artykule znajdziesz:

Ukształtowanie powierzchni drogi a odwodnienie

Niewłaściwie zaprojektowane i wykonane odwodnienie powierzchniowe drogi może doprowadzić do jej uszkodzenia w bardzo krótkim czasie. Prawidłowe odwodnienie ma bezpośredni wpływ na trwałości jakość drogi, a także bezpieczeństwo jej użytkowania (program na komputer). W terenach zurbanizowanych system odwadniania ma postać wpustów, które podłączanie są do sieci kanalizacji deszczowej. Jest to rozwiązanie kosztowne zarówno w budowie, jak i w utrzymaniu, dlatego nie każdy zarządca drogi się na nie decyduje. Do wybory jest znacznie więcej rozwiązań, przy czym najtrudniejsze jest znalezienie efektywnego systemu w przypadku dużych powierzchni, np. parkingów czy placów (program na telefon).

Zalecane pochylenia dla placów

Ukształtowanie powierzchni drogi a odwodnienie

Aby właściwe zaprojektować odwodnienie, należy prawidłowo zaplanować oraz wykonań pochylenia poprzeczne oraz podłużne powierzchni, która ma być odwadniana (program na egzamin ustny). Dla ulic i dróg zalecane pochylenie poprzeczne wynosi 2 % dla asfaltu, kostki i betonu oraz minimum 3% dla nawierzchni nieulepszonych przy jednoczesnym pochyleniu podłużnym wynoszącymi minimum 0,5-1,0%. Taka konstrukcja zapewnia sprawne spływanie wód opadowych z nawierzchni, nawet wtedy, gdy opady są bardzo silnie (promocja 3 w 1). W przypadku, gdy warunki terenowe lub istniejąca niweleta drogi nie pozwalają na zastosowanie takiego pochylenia, należy wykonać przynajmniej minimalny spadek podłużny 0,3% oraz pochylenie wypadkowe 0,7%. Przy mniejszych wartościach pochyleń istnieje ryzyko powstawania zastoisk wodnych. Nawet najmniejszy błąd podczas wykonywania drogi może skutkować miejscowymi uszkodzeniami i zagłębieniami nawierzchni (segregator).
Zalecane pochylenia dla placów i parkingów wynoszą 0,5-0,7% zarówno dla pochyleń podłużnych, jak i poprzecznych, przy czym należy zapewnić pochylenie wypadkowe na poziomie przynajmniej 0,7%. W przypadku, gdy projektowane są pochylenia podłużne o wartości 0,1-1,0% należy na terenach miejskich wykonać wprowadzenia ścieku międzyjezdniowego lub przykrawężnikowego (opinie). Zapewni to lepsze odprowadzenie wody opadowej. Jeśli droga nie ma krawężników, to zalecane jest wykonanie poboczy gruntowych ze spadkiem 6,0-8,0% o szerokości wynoszącej przynajmniej 0,75-1,0m.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami