Umowy o wykonanie remontów i modernizacji uprawnienia budowlane

Umowy o wykonanie remontów i modernizacji uprawnienia budowlane

Sposób zawierania umów i wykonanie remontów i modernizacji oraz ich treść regulowane są zwykle odnośnymi zarządzeniami ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych dotyczącymi ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych i o wykonanie remontów budowlanych i instalacyjnych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Warunki te są inne dla umów między jednostkami gospodarki uspołecznionej i inne dla umów o roboty budowlane wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez jednostki gospodarki nieuspołecznionej.
Zawarcie umowy następuje zwykle na podstawie otrzymanego od zamawiającego (inwestora) zamówienia (zlecenia), zawierającego niezbędne dane do jej zawarcia.

Zawarcie umowy może być poprzedzone zawarciem przez obie strony, tj. zamawiającego i wykonawcę umowy przedwstępnej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Umowa przedwstępna stanowi dla wykonawcy podstawę do podjęcia czynności związanych z przygotowaniem realizacji remontu lub modernizacji obiektu.

Umowa ta powinna określać istotne postanowienia przyrzeczonej umowy oraz termin jej zawarcia, a podstawową częścią tej umowy jest harmonogram określający zakres i terminy wykonania czynności, stanowiących przedmiot zamówienia. Jeżeli przyrzeczona umowa nie dojdzie do skutku z przyczyn, za które odpowiada zamawiający, wykonawcy przysługuje zwrot poniesionych kosztów z tytułu dokonanych już czynności.

Projekt umowy przedwstępnej i umowy przyrzeczonej sporządza wykonawca i przesyła zamawiającemu najpóźniej 14 dnia przed upływem terminu uzgodnionego między stronami na zawarcie wymienionych wyżej umów (uprawnienia budowlane).

Zawarcie umowy następuje, jeżeli strony w toku prowadzonych rokowań uzgodnią co najmniej:
- przedmiot umowy wraz z dyrektywnym harmonogramem realizacji remontu, uwzględniającym terminy przekazania obiektu oraz datę rozpoczęcia i zakończenia robót budowlano-montażowych, stanowiących przedmiot umowy,
- terminy dostarczania dokumentacji projektowej i potrzebnych maszyn i urządzeń,
- przedmioty odbioru i terminy ich przekazania zamawiającemu, ii formę ustalenia wynagrodzenia wykonawcy (program egzamin ustny).

Strony mogą w umowach o wykonanie robót remontowych lub modernizacyjnych regulować wzajemne prawa i obowiązki odmiennie, niż to stanowią ogólne warunki umów, tylko wtedy, gdy to wynika z przepisów tych warunków. W innym przypadku postanowienia umów odbiegające od ogólnych warunków umów są nieważne.
Przepisy ogólnych warunków umów obowiązują strony bez potrzeby zamieszczania ich w treści umowy. W sprawach nie uregulowanych w ogólnych warunkach umów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego (opinie o programie).
Jako jednostkę gospodarki nieuspołecznionej należy rozumieć spółdzielnię rzemieślniczą, rzemieślnika lub inną jednostkę gospodarki nieuspołecznionej, uprawnionych do wykonywania robót budowlanych.

Jeżeli zamawiającego nie obowiązuje przeprowadzenie przetargu lub zbieranie ofert, może kierować on bezpośrednio do wykonawcy zamówienie określające przedmiot i warunki proponowanej umowy, dołączając odpowiednią dokumentację dla remontu i modernizacji obiektu.

Umowa o roboty remontowo-budowlane

Umowa o roboty remontowo-budowlane, adaptacyjne lub modernizacyjne stanowi zobowiązanie wykonawcy robót do wykonania na rzecz zamawiającego i oddania mu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, a zamawiającego do odbioru tego przedmiotu od wykonawcy i zapłacenia mu należnego (umówionego) wynagrodzenia (segregator aktów prawnych).
Do obowiązków zamawiającego należy:
a) dostarczenie dokumentacji projektowej, chyba że strony umówią się inaczej,
b) uzyskanie pozwolenia na modernizację lub adaptację obiektu lub dokonanie odpowiednich czynności wymaganych przez Prawo budowlane,
c) przekazanie wykonawcy obiektu lub stosownie do umowy umożliwienie mu rozpoczęcia i wykonania robót,
d) dostarczenie na budowę określonych w umowie materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń oraz powierzenie ich wykonawcy,
e) koordynacja wykonania robót, w razie gdy na budowie działają wykonawcy częściowi,
f) odbiór przedmiotu umowy,
g) zapłata wynagrodzenia wykonawcy.

Do obowiązków wykonawcy należy:
a) wykonanie robót remontowo-budowlanych lub modernizacyjnych zgodnie z umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,
b) dostarczenie określonych w umowie materiałów,
c) koordynacja wykonawstwa robót budowlanych w razie wykonywania ich przy pomocy podwykonawców,
h) zawiadamianie zamawiającego o wykonywaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu,
i) oddanie zamawiającemu wykonanego przedmiotu umowy.

Bez zgody zamawiającego nie można:
a) przelać na inną jednostkę lub osobę praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy,
b) powierzyć wykonanie robót budowlanych objętych umową podwykonawcom, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy generalnym wykonawcą jest spółdzielnia rzemieślnicza, może ona powierzać wykonanie niektórych robót podwykonawcom branżowym, koordynując jednak ich działalność i zapewniając im warunki niezbędne do wykonania tych robót (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !