Blog

10.07.2019

Uprawnienia budowlane – podstawowe informacje

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane – podstawowe informacje


Każda osoba, która chce pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, musi spełnić odpowiednie warunki (program na komputer).

Uprawnienia budowlane – podstawowe informacje

Przede wszystkim wymagane jest odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktyka zawodowa – jedno i drugie musi być dostosowane zarówno do rodzaju, jak i stopnia skomplikowania działalności (program na telefon). Potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji jest decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych, która wydawana jest przez odpowiedni miejscowo organ samorządu zawodowego wyłącznie po pozytywnie złożonym egzaminie na uprawnienia budowlane (program egzamin ustny).

Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uznaje się działalność wymagającą:
• fachowej oceny zjawisk technicznych,
• samodzielnego rozwiązywania zagadnień technicznych, architektonicznych lub techniczno-organizacyjnych.
Sprawowanie samodzielnych funkcji techniczny w budownictwie obejmuje wiele czynności, do których zalicza się:
• wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
• kierowanie budową lub robotami budowlanymi,
• sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
• kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlane oraz sprawowanie kontroli i nadzoru nad ich wytwarzaniem,
• projektowanie oraz sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych,
• pełnienie nadzoru autorskiego (opinie o programie).
Uprawnienia budowlane mogą być udzielone w różnych specjalnościach, np.:
• architektonicznej,
• konstrukcyjno-budowlanej,
• inżynieryjnej – mostowej, drogowej, kolejowej, hydrotechnicznej, wyburzeniowej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń – elektrycznych i elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (segregator aktów prawnych).

Specjalności


W niektórych wymienionych specjalnościach można także starać się o wyodrębnione specjalizacje techniczno-budowlane. Wszystkie wymienione uprawnienia można otrzymać do projektowania bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie bądź łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami