Blog

08.06.2019

Uprawnienia budowlane – prawa i obowiązki kierownika budowy

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane – prawa i obowiązki kierownika budowy

Kierownik budowy musi być wyznaczony w przypadku budowy, na którą wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, a także wtedy, gdy wymaga tego organ administracji architektoniczno-budowlanej (https://uprawnienia-budowlane.pl). Z przepisów prawa budowlanego wynika, że budową może kierować wyłącznie jeden kierownik budowy, natomiast kierowników robót budowlanych może być więcej, w zależności od stopnia skomplikowania i rodzaju prowadzonych prac.

Uprawnienia budowlane – prawa i obowiązki kierownika budowy

Kierownik budowy ma wiele obowiązków, które musi wypełniać z należytą starannością, ponieważ ciąży na nim odpowiedzialność zawodowa (program na komputer). Przede wszystkim sporządza on lub zapewnia sporządzenie planu bioz, czyli bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Protokolarne przejmuje teren budowy od inwestora oraz dokonuje jego zabezpieczenia.

Kierownik budowy prowadzi dokumentację związaną z budową oraz zapewnia geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie (program na telefon). Organizuje budowę i kieruje nią w sposób zgodny z pozwoleniem na budowę, projektem i przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (opinie o programie). Koordynuje on realizację zadań, które mają zapobiegać powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia, a także zadań mających zapewnić przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wykonywania robót budowlanych.

W przypadku zagrożenia

W przypadku zaistnienia zagrożenia kierownik budowy musi wstrzymać roboty budowlane i o zaistniałym fakcie poinformować odpowiedni organ. Ponadto ma on obowiązek zawiadomić inwestora o wpisie do dziennika budowy, wiążącym się ze wstrzymaniem robót na skutek zaistnienia zagrożenia lub postępowania niezgodnie z projektem budowlanym (promocja 3 w 1).

Kierownik przygotowuje również dokumentację powykonawczą obiektu i zgłasza go do odbioru. Bierze także udział w czynnościach odbioru i w razie potrzeby zapewnia usunięcie stwierdzonych niedoróbek i wad. Ma on prawo do występowania do inwestora o wprowadzenie zmian w rozwiązaniach projektowych, jeśli te zmiany usprawnią proces budowy lub zwiększą bezpieczeństwo jego realizacji (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami