Uprawnienia budowlane – przepisy

Uprawnienia budowlane wydawane są do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi rozdzielnie bądź łącznie (program na komputer). W uprawnienia konieczne jest określenie specjalności oraz, jeśli takowa została wybrana, specjalizacji techniczno-budowlanej. Ponadto należy określić czy uprawnienia mają być wydane bez ograniczeń czy w zakresie ograniczonym. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym uprawnienia budowlane są niezbędne, aby móc sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (program na telefon). Dzieli się je na kilka specjalności:
• architektoniczną,
• konstrukcyjno-budowlaną,
• inżynieryjną,
• instalacyjną (program na egzamin ustny).

Specjalność inżynieryjna

Uprawnienia budowlane – przepisy

Specjalność inżynieryjna może być mostowa, drogowa, kolejowa, hydrotechniczna lub wyburzeniowa. Specjalność instalacyjna wydawane jest w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
• cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• telekomunikacyjnych,
• elektrycznych i elektroenergetycznych (promocja 3 w 1).
Uprawnienia w podanych specjalnościach można otrzymać do projektowania bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie oraz do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. Do egzaminu na uprawnienia mogą podejść wyłącznie osoby mające odpowiednie wykształcenie i praktykę zawodową, określone przepisami ustawy prawo budowlane (segregator).
Praktyka zawodowa może być zaliczona wyłącznie wtedy, gdy polegała ona na bezpośrednim udziale w pracach projektowych lub na pełnieniu na budowie funkcji technicznej pod nadzorem osoby, która posiada uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i bez ograniczeń. Do praktyki zawodowej zaliczana jest również część lub całość praktyki zawodowej, która odbywała się na studiach i związana była z ich programem. Warunkiem jest odbywanie praktyki w sposób określony przez umowę zawartą między uczelnią a organem samorządu zawodowego. W niektórych izbach uznawana jest również praktyka pod patronatem, ale o tę kwestię należy pytać bezpośrednio w swojej izbie (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !