Blog

19.05.2019

Uprawnienia budowlane z roku 1994

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia w zakresie dróg i mostów a uprawnienia konstrukcyjno-budowlane z roku 1994

W decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych lub o posiadaniu przygotowania zawodowego niezbędnego do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie każdorazowo określany jest zakres robót budowlanych lub prac projektowych, do których uprawnienia posiada dana osoba (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Uprawnienia w zakresie dróg i mostów a uprawnienia konstrukcyjno-budowlane z roku 1994

Co ważne, zakres uprawnień budowlanych zawsze podlega indywidualnej ocenie wynikającej z treści decyzji o ich nadaniu oraz z uwzględniającej przepisy stanowiące podstawę nadania takich uprawnień (program na komputer). Oznacza to, że uprawnienia budowlane, które zostały nadane na mocy ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126) i rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38 z późniejszymi zmianami) dają prawo do kierowania robotami budowlanymi w zakresie, który obowiązywał w dniu nadania uprawnień (program na telefon).

Z tego wynika, że zakres uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wchodzą też uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie mostów oraz dróg bez ograniczeń (opinie o programie). Należy jednak pamiętać o tym, że w przypadku rozpatrywanych uprawnień budowlanych nie ma podstaw, aby sądzić, że uprawniają one również do sporządzania projektów budowlanych – zgodnie z przepisami uprawnienia dotyczą wyłącznie sprawowania samodzielnych funkcji technicznych podczas wykonywania robót budowlanych (segregator aktów prawnych).

Zmiany w przepisach

Zmiana, do której doszło na odstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.09.2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 175, poz. 1704), nie ma żadnego wpływu na zakres uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (promocja 3 w 1). Co więcej, zmiana te dotyczy wyłącznie tych uprawnień, które zostały nadane po terminie wejścia wspominanych przepisów w życie – nastąpiło to po 16 października 2003 roku (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami