Blog

27.03.2019

Uprawnienie budowlane – co to za dokument?

W artykule znajdziesz:

Uprawnienie budowlane – co to za dokument?

Uprawnienia budowlane są nadawane na podstawie przepisów szczególnych (program na komputer). Dzięki uprawnieniom można zgodnie z prawem pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – są one nadawane przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa i Okręgowe Izby Architektów (program na telefon). Uprawnienia mogą być wydane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi (program na egzamin ustny). Są udzielane w następujących specjalnościach:
• konstrukcyjno-budowlanej,
• architektonicznej,
• telekomunikacyjnej,
• wyburzeniowej,
• mostowej,
• drogowej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (promocja 3 w 1).
Ponadto mogą być wydane w pełnym lub w ograniczonym zakresie.

Egzamin na uprawnienia

Uprawnienie budowlane – co to za dokument?

Aby móc przystąpić do państwowego egzaminu na uprawnienia budowlane, należy mieć odpowiednie wykształcenie techniczne, a także zaliczyć praktykę zawodową – potwierdzeniem jej odbycia jest specjalne zaświadczenie, dawniej potwierdzeniem była książka praktyki zawodowej (segregator). Praktyka musi odbywać się pod nadzorem osoby, która ma uprawnienia bez ograniczeń w specjalności wybranej przez kandydata na uprawnienia budowlane. Egzamin na uprawnienia jest organizowany dwa razy do roku – w sesji wiosennej lub letniej oraz w sesji jesiennej lub zimowej. Składa się z części pisemnej, mającej formę testu, oraz części ustnej. Ilość pytań na każdej części egzaminu zależy od wybranej specjalności oraz zakresu uprawnień – największy jest zakres pytań na uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie (opinie).
Do egzaminu ustnego można podejść dopiero po zaliczeniu części pisemnej. W części ustnej należy udzielić odpowiedzi na pytania otwarte. Wymaga to znajomości procesu budowlanego, posiadania wiedzy technicznej oraz umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce. Wszystkie najważniejsze informacje związane z egzaminami i uprawnieniami znaleźć można na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Polskiej Izby Architektów.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami