Uproszczone metody obliczeń

Uproszczone metody obliczeń

Uproszczone metody obliczeń, podawane w normach i instrukcjach projektowania wielu krajów (w Polsce BN-78/8812-01 i BN-78/8812-02) pozwalają na dostatecznie dokładne wyznaczanie położenia siły podłużnej w ścianach, dla różnych układów przestrzennych i materia owo-konstrukcyjnych. W przypadku jednak, gdy nośność projektowanej ściany obliczona przy mimośrodach wyznaczanych wg metody uproszczonej okaże się niewystarczająca, przed podjęciem decyzji takich jak: zwiększenie grubości ściany, zastosowanie zbrojenia, podniesienie wytrzymałości betonu zmniejszenie rozpiętości stropów itp., w celu uzyskania wymaganego bezpieczeństwa, konieczne jest obliczenie mimośrodów i nośności ściany wg metody opartej na schemacie ramy. Ujawnione w ten sposób rezerwy nośności pozwalają na uniknięcie (lub co najmniej zmniejszenie) dodatkowych nakładów materiałowych albo ograniczeń funkcjonalno-przestrzennych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Założenie liniowo sprężystej pracy ustroju, przyjęte w schemacie ramy i w metodach uproszczonych, pozwala na określenie mimośrodów wypadkowych siły N, dla której sprawdza się nośność ściany, wg zasady superpozycji, jako sumy mimośrodów składowych wywołanych niezależnym działaniem:

  1. siły podłużnej N pochodzącej od obciążeń z wyższych kondygnacji,
  2. siły <2 pochodzącej od obciążeń przypadających na strop,
  3. pozostałych oddziaływań tak.ch ,ak zmiany temperatury, bezpośrednie działanie obciążeń na ścianę i p (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Odchyłki wykonawstwa konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych można scharakteryzować:

  1. wzajemnym przesunięciem ściany rozpatrywanej względem ściany kondygnacji wyższej i niższej, występującym w poziomie stopów wartość dgi
  2. przesunięciem osi geometrycznej ściany na skutek krzywizny począ kowej ściany (tzw. błąd kształtu) wartość dsl,
  3. przesunięciem osi obojętnej ściany względem jej osi geometrycznej na skutek niejednorodności cech sprężystych wartość ds2,
  4. usterkami występującymi w złączach poziomych konstrukcji prefabrykowanych, takimi jak: nie równa grubość płyt stropowych, nierówna i różna od wartości nom nalnej głębokość ch oparcia, nierównomierność wypełnienia spoin poziomych, nierównomierne zagęszczenie betonu (mb zaprawy) itp. wartość dz (uprawnienia budowlane).

Łączna wielkość odchyłek

W obliczeniach statycznych wartość dz obejmuje również przesunięcie osi obojętnej złącza spowodowane asymetrią jego konstrukcji. Odchyłki dg, dsl, ds2 i d, zależą od wielu czynników, trudnych lub nawet niemożliwych do przewidzenia w fazie projektowania. Są to w dużej mierze zmienne losowe, jakkolwiek niektóre z tych wielkości, przede wszystkim d:, a także ds2 zawierają również elementy deterministyczne (program egzamin ustny).

Do obliczeń przyjmujemy w zasadzie wartości średnic odchyłek. Posługujemy się w ym celu analizą statystyczną wyników pomiarów wykonanych konstrukcji (d„, dsl, przesłanki do określenia dz) i badań laboratoryjnych, a także obliczeniami teoretycznymi (di2, dz). Wyniki, którymi posługujemy się do wyznaczenia odchyłek, są zwykle nieliczne, w’ związku z czym wartości te ustala się zwykle z pewnym zapasem w celu zapewnienia, że przyjęta wielkość odchyłki będzie nie mniejsza od rzeczywistej wartości średniej (opinie o programie).

Łączną wielkość odchyłek dr) warunkującą wzajemne usytuowanie osi obojętnych ścian górnej i dolnej kondygnacji. Średnią wartość d„ można szacować na 0,7 wartości odchylenia standardowego a odchyłek d„ (odchyłka usytuowania ściany górnej i dolnej kondygnacji). Odchyłki cech mechanicznych, a ściślej - odkształcalności elementów złącza, są znacznie trudniejsze do określenia. Konieczne jest tu przeprowadzenie specjalnych badań laboratoryjnych lub analityczne określenie tych wielkości, szacując możliwe niedokładności „elementarne” (segregator aktów prawnych).

Uśrednione wartości dz dla różnych odmian połączeń elementów prefabrykowanych, przyjęte w normie BN-78/8812-01. Wartości d: nie uwzględniają sposobu połączenia czół płyt stropowych. Połączenie płyt stropowych zaprojektowane w sposób umożliwiający przeniesienie momentów podporowych, uwzględnianych przy obliczaniu nośności stropów, przeciwdziała częściowo skutkom niedokładności wykonawstwa. W związku z tym w takich przypadkach wartości dz można zmniejszyć o 1/3 (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami