Urabialność

Urabialność

Badania rosyjskich uczonych potwierdziły energiczne wychwytywanie jonów Ca ++ przez glinę z roztworów. I tak, przy zaczynie cementowym stwierdzono po 1 godzinie obecność wolnego wapna w ilości 1,8%, po 7 dniach — 4,3%, po 20 dniach — 4,4%, a po 90 dniach - 8% (w stosunku do ciężaru cementu) (program uprawnienia budowlane na komputer). Tymczasem w zaczynie cementowo-glinianym, w którym dodatek gliny stanowi 14% w stosunku do ciężaru cementu, wolnego wapna po upływie tych okresów czasu nie stwierdzono. Oczywiście nie zostaje to bez wpływu na przebieg procesu twardnienia cementu oraz na przebieg przemian fizycznych zachodzących w tym procesie.

Przemiany te, występujące w fazie koloidalnej odbijają się wyraźnie na fizycznych właściwościach zapraw i betonów, następują zmiany stanu skupienia, gęstości, postaci i barwy. Być może, że są one również następstwem reakcji chemicznych zachodzących między produktami hydratacji cementu a niektórymi składnikami gliny (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Z powyższego wynika, iż wpływ dodatku gliny na cement zależny jest od wielu czynników: od ilości dodanej gliny i od jej składu mineralnego i granulometrycznego, od jakości i ilości cementu zawartego w zaprawie (im mniej jest cementu, tym wpływ dodatku gliny na jakość zaprawy jest wyraźniejszy) i od stopnia dokładnego przemieszania spreparowanej gliny z cementem. Oczywiście musimy być z góry przygotowani na to, że zawiłość zagadnienia i niezbadane do dziś reakcje, jakie zachodzą w spoiwach cementowo-glinianych, nie pozwalają obecnie wysnuć ścisłych wniosków dotyczących ilości poszczególnych składników, ale wydaje się, że kierunek procesów jest w ogólnych zarysach naświetlony, co pozwala już na wyciąganie pewnych teoretycznych i praktycznych wniosków odnośnie do tworzyw cementowo- glinianych. Następne rozdziały poświęcimy szczegółowemu omówieniu zmian własności technicznych, tj. fizycznych i wytrzymałościowych, jakie zachodzą w tworzywach cementowych pod wpływem dodatku gliny (uprawnienia budowlane).

Rodzaj gliny

Z góry wyjaśniamy, iż zaobserwowane zmiany w ogólnych zarysach powtarzają się przy różnych gatunkach glin i przy jednakowych proporcjach składników. Szczegółowe laboratoryjne badania pozwalają wysunąć daleko idące wnioski dotyczące zmian i ich zależności od rodzaju gliny. Jednak nie zawsze w praktyce zachodzi potrzeba dokładnego i ścisłego laboratoryjnego określenia wartości tworzywa cementowo-glinianego, gdyż za pomocą obserwacji przy produkcji w skali półtechnicznej i pewnych doraźnych prób porównawczych można z dużym prawdopodobieństwem określić przydatność tworzywa cementowo-glinianego przy takim czy innym dodatku gliny (program egzamin ustny).

Z pojęciem urabialności zapraw często spotykamy się w praktyce. W technologii materiałów budowlanych urabialnością nazywamy zwartość świeżej masy, która rozpływając się nie ulega rozdzielaniu się na części składowa, zachowując w ten sposób spoistość. Dla przykładu rozpatrzymy zachowanie się świeżej zaprawy cementowo-piaskowej o proporcji 1:6. Już w skrzyni, gdzie przygotowana jest zaprawa, następuje oddzielanie się wody i wypływanie cementu przy jednoczesnym obniżaniu się ziaren piasku. O takiej zaprawie mówimy, że jest nieurabialna (opinie o programie).

Przy ocenie urabialności możemy postępować w następujący sposób. Sporządzamy próbkę w kształcie stożka ściętego i ustawiamy ją na tarczy, w którą uderzamy miarowo. Stożek rozpływa się i tworzy placek. Stosunek ilości uderzeń i średnicy placka określamy graficznie (segregator aktów prawnych). Im krzywa jest bliższa osi odciętych, tym masa jest bardziej urabialna i wymaga mniej uderzeń, by uzyskać określoną średnicę placka. Zaprawy zbyt suche nie są urabialne, gdyż rozsypują się, zaprawy zaś zbyt wilgotne również nie są urabialne, gdyż następuje oddzielenie się wody przy rozmieszaniu.

Największą urabialnością odznaczają się te zaprawy, w których woda jest całkowicie więziona i zaprawa nie rozdziela się na części składowe podczas transportu i użycia. Urabialne są np. tradycyjne zaprawy cementowo-wapienne i tłuste zaprawy cementowe (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !