Ustrój kratowy toru

Ustrój kratowy toru

Ustrój kratowy toru zwiększa jego sztywność w planie, nie zabezpiecza jednak odkształceń w profilu; zmniejszenie ilości robót przy utrzymaniu toru w profilu można uzyskać przez zwiększenie powierzchni oparcia podkładu betonowego na podsypce. Zwiększenie takie stwarza się bądź przez zastosowanie płyty betonowej ciągłej lub odcinkowej tylko pod szynami, bądź przez budowę podłoża płytowego pod całym torem (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przykładem ciągłego rozwiązania podszynowego są zamknięte ramy, składające się z podłużnych bloków podszynowych o długości 400 cm, wysokości 12 cm i szerokości 60-4-70 cm oraz stężeń poprzecznych w postaci
beleczek; zarówno bloki, jak i beleczki są ze strunobetonu wstępnie sprężonego, przy czym każdy układ dwóch bloków podszynowych połączonych beleczkami stężającymi stanowi sztywny ruszt. Rozwiązanie takie jest badane w Rosji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Pełne podłoże płytowe w formie ciągłej prefabrykowanej płyty składa się z małowymiarowych płyt strunobetonowych 230x40x8 cm, układanych na podsypce tłuczniowej o grubości zmniejszonej do 10 cm, sprężanych kablami gładkimi ze stali węglowej II gat. o RT - 230 kG/mm2, umieszczonych po obu brzegach prefabrykatów.
Zarówno podłoże rusztowe, jak i monolityczne płytowe stwarza z jednej strony lepsze warunki współpracy z szyną, wyrażające się zmniejszeniem w niej naprężeń od obciążeń pionowych, z drugiej zaś strony wymaga precyzyjnego uformowania podsypki i pełnej stabilizacji torowiska (uprawnienia budowlane).

Ze względu na trudności wykonania zamiast podłoża rusztowego zaczęto stosować płyty małowymiarowe, zastępujące poszczególne podkłady. W Polsce opracowano podkład płytowy typu B-D dwuspadowy dla lepszego odwodnienia poprzecznego toru, mający na górnej powierzchni dwie poduszki dla przytwierdzenia szyn (typ S49). Podkład ma długość 255 cm, szerokość 65 cm, wysokość w środku 13 cm, a na końcach 10 cm; zbrojony jest 20 0 5 mm ze stali węglowej II gat. o Rr = 210 kG/mm2, ułożonymi w dwóch warstwach. Użytkowa siła sprężająca N - 44 T, obliczeniowy moment rysujący w przekroju podszynowym 2,3 Tm, ujemny w części środkowej 2,1 Tm. Beton marki 500, ciężar podkładu 550 kG. Zużycie stali węglowej 5,5 kG, stali St3SX 1,2 kG, betonu 540 kG (program egzamin ustny).

Podkłady i płyty betonowe

Badania przeprowadzone z podkładem B-D wykazały, że sztywność podparcia tego podkładu w stosunku do podkładu belkowego INBK-3 jest o 50°/o większa, a naprężenia w szynach o 15*/* mniejsze, mimo że podkład leżał na pospółce. Przy stosowaniu zmniejszonej grubości (do 15 cm) podsypki tłuczniowej podkład B-D może być w przyszłości stosowany w torach linii magistralnych dla dużych szybkości.

Podkłady i płyty betonowe stosowane w torowisku tramwajowym (opinie o programie). Dla torów tramwajowych na wydzielonym torowisku stosuje się podkłady żelbetowe typu Ps lub Pn (belkowe) oraz Łs i Łn (blokowe) z łącznikiem stalowym, bądź strunobetonowe typu Ss i Sn. Różnica między podkładami polega na innym typie stosowanego przytwierdzenia. Wszystkie ww. typy podkładów przeznaczone są do budowy torów tramwajowych o prześwicie 1435 mm z szyn S36 i S42 typu kolejowego Vignola bez- rowkowych na odcinkach prostych. Obciążenie podkładów 9 T/6T, współczynnik dynamiczny 1,5. Podkład typu Ps o ciężarze 220 kG, wykonany z betonu marki 400, zbrojony stalą St3SX (20 0 8 mm i 30 0 4,5 mm o ciężarze 8 kG) (segregator aktów prawnych).

Podkład blokowy typu Łs o ciężarze 160 kG, wykonany z 2 bloków betonowych połączonych 21- 50X50X5 o długości 200 cm. Beton marki 400 z kruszywem tłuczniowym o frakcjach do 25 mm. Bloki zbrojone stalą StOS o QT - 2500 kG/cm2 w ilości 20 0 8 mm, 10 0 4,5 mm oraz 4 spirale 0 4,5 o łącznym ciężarze 6,25 kG; ciężar 21- 50X50X5 wynosi 15 kG, ogólny ciężar stali 21,25 kG, betonu 135 kG.

Podkład strunobetonowy typu Sn o ciężarze 176 kG, wykonany z betonu marki 500, z kruszywa granitowego o frakcjach do 20 mm, zbrojony stalą węglową gat. II o Rr = 210 kG/mm2 w ilości 52 struny 0 2,5 mm oraz stalą St3SX o Qr - 2500 kG/mm2 (spirala) w ilości 6 0 3 mm. Łączny ciężar stali 5,5 kG, betonu 154 kG. Naprężenie wstępne użytkowe przy naciągu 10 800 kG/cm2 (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !