Blog

02.07.2019

Utrata uprawnień budowlanych – kiedy jest możliwa?

W artykule znajdziesz:

Utrata uprawnień budowlanych – kiedy jest możliwa?


Utrata uprawnień budowlanych nie jest równoznaczna z zakazem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Tego rodzaju kara wynika z odpowiedzialności zawodowej i nakładana jest w sytuacjach określonych przepisami prawa budowlanego. Zgodnie z nimi wraz z zakazem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na osobę ukaraną nakłada się obowiązek złożenia egzaminu (program na telefon). Jeśli taki egzamin nie będzie złożony w wyznaczonym terminie lub uzyskany wynik będzie negatywny, to dopiero wtedy dochodzi do utraty uprawnień budowlanych, co wiąże się z niemożnością wykonywania zawodu inżyniera budowlanego lub architekta (program egzamin ustny).

Utrata uprawnień budowlanych – kiedy jest możliwa?

Utrata uprawnień budowlanych może być również efektem wyroku karnego. W Kodeksie karnym przewidziano karę obejmującą zakaz:
• wykonywania określonego zawodu,
• zajmowania określonego stanowiska,
• prowadzenia określonej działalności gospodarczej (opinie o programie).

Jeśli chodzi o zakaz wykonywania określonego zawodu bądź zakaz zajmowania określonego stanowiska, to kara orzekana jest wtedy, gdy sprawca „nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska lub wykonywanego zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem” (segregator aktów prawnych). Zgodnie z tym przepisem istnieje możliwość orzeczenia w procesie karnym zakazu wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako środek karny. Co więcej, taki zakaz może dotyczyć zarówno całych uprawnień budowlanych, jak i tylko ich części, np. osoba ukarana może kierować budową, ale ma zakaz projektowania.

Zarzut braku udziału w postępowaniu


Należy przy tym pamiętać, że każdy przypadek pozbawienia uprawnień budowlanych musi być poprzedzony odrębnym postępowaniem. Konieczne jest zawiadomienie strony, aby mogła ona wypowiedzieć się oraz uniknąć zarzutu braku udziału w postępowaniu (promocja 3  w 1). W przypadku, gdy w wyniku wyroku sądu karnego dojdzie do orzeczenia środka karnego w postaci utraty uprawnień budowlanych, nie ma konieczności wydawania odrębnej decyzji o pozbawieniu uprawnień przez organ samorządu zawodowego.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami