Blog

20.01.2021

Utrata urabialności

W artykule znajdziesz:

Utrata urabialności

Utrata urabialności

Najczęstszą oznaką zmian cech mieszanki jest utrata urabialności oraz pogorszenie się jej właściwości Teologicznych. Przyczyną tych niekorzystnych zjawisk jest zmniejszenie się ilości wolnej wody w mieszance w wyniku:
• odparowania wody z mieszanki wskutek podwyższonej temperatury otoczenia i przepływu powietrza,
• reakcji hydratacji - przy kontakcie wody z cementem natychmiast zachodzą reakcje hydratacji wiążące wodę,
• zmniejszenia aktywności superplastyfikatora z upływem czasu transportu (program uprawnienia budowlane na komputer).
• wzrostu wodożądności wywołanego rozcieraniem słabych ziarn kruszywa i aglomeratów ziaren cementu,
• absorpcji wody przez kruszywo (szczególnie porowate).

Znajomość tych zjawisk pozwala zapobiec lub ograniczyć niekorzystne procesy w celu zachowania właściwości mieszanki betonowej. Proces projektowania składu betonu powinien polegać na takim jakościowym i ilościowym doborze jego składników, aby oprócz standardowych wymagań, zapewnić także i odpowiednią stabilność właściwości mieszanki do czasu dostarczenia jej na budowę (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W zasadzie norma [N4.53] zabrania dodawania wody i domieszek do mieszanki betonowej przy jej dostarczaniu.

W szczególnych przypadkach, na odpowiedzialność producenta, aby osiągnąć określoną wartość konsystencji, dopuszcza się dodanie wody lub domieszek, pod warunkiem, że nie zostaną przekroczone wartości graniczne dopuszczalne w specyfikacji, a dodanie domieszki zostało uzgodnione w projekcie mieszanki betonowej (uprawnienia budowlane). Każdorazowo należy zanotować w dowodzie dostawy betonu towarowego ilość dodatkowej wody lub domieszki dodanej do mieszarki samochodowej.
Innym wymaganiem dotyczącym mieszanki betonowej jest jej temperatura w chwili dostarczenia do miejsca wbudowania. Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenia nie powinna być niższa niż 5°C, a także nie powinna być wyższa niż 30°C (program egzamin ustny).

Jeżeli transport mieszanki odbywa się w niższych temperaturach lub w okresie upałów, to aby podane wyżej wymagania dotyczące temperatury dostawy zostały spełnione, projektant zmuszony jest przeprowadzić rachunek bilansu energii cieplnej, w którym uwzględniono by, oprócz czynników wyszczególnionych, także rodzaj stosowanego środka transportowego i izolacyjność jego ścian, czas transportu oraz temperaturę otoczenia. Wskazane jest, aby projekt składu mieszanki, oprócz jakości i ilości składników, uwzględniał ich wyjściową temperaturę, każdorazowo powinien być oparty na doświadczeniu przeprowadzonym w konkretnych warunkach. Zaleca się prowadzenie w tym celu banku danych zawierającego projekty składu mieszanek oraz wyniki badań kontrolnych przeprowadzonych dla różnych warunków otoczenia i parametrów logistycznych (opinie o programie).

Beton towarowy

W chłodnych strefach klimatycznych, przy kilkudziesięciostopniowych mrozach, mieszankę przewozi się w specjalnych mieszarkach samochodowych wyposażonych w specjalnie izolowane lub ogrzewane spalinami płaszcze pojemnika obrotowego. Na terenach o klimacie gorącym stosuje się osłony ocieniające oraz zraszanie mieszarki wodą. Szczegółowe informacje o sposobie transportu i pielęgnacji mieszanki betonowej w różnych warunkach klimatycznych (segregator aktów prawnych).

Szczególnym wymogiem technologicznym jest czas transportu mieszanki betonowej. Czas, jaki upływa od momentu przygotowania mieszanki do chwili jej wbudowania, powinien być krótszy od czasu wiązania betonu w danych warunkach.
domieszek o działaniu opóźniającym, w temperaturze otoczenia atmosferycznego nieprzekraczającej + 20°C, betoniarki samochodowe należy całkowicie rozładować w czasie nie dłuższym niż 90 min, licząc od chwili pierwszego kontaktu z cementem.

Związek pomiędzy dopuszczalnym czasem transportu mieszanki betonowej - jej temperaturą i rodzajem środka przewozu (promocja 3 w 1).
Istotny wpływ na czas trwania transportu ma odległość, na jaką dostarczany jest beton towarowy, kategoria drogi, po której odbywa się transport, oraz rodzaj i parametry techniczne środka transportowego.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami