Blog

Perły połówkowe zdjęcie nr 10
28.08.2021

Utwory deltowe

W artykule znajdziesz:

Utwory deltowe

Perły połówkowe zdjęcie nr 11
Utwory deltowe

Utwory tworzące się na obszarach jezior mogą mieć charakter trojaki: w ujściach rzek wpadających do jezior mają charakter deltowy, u brzegów jezior osadzają się produkty abrazji materiału brzegowego w postaci wału przybrzeżnego, na dnie zaś jezior osadzają się cząstki drobniejsze, iłowe, najczęściej jako wynik koagulacji i opadania najdrobniejszych cząstek koloidalnych przynoszonych do jezior przez rzeki (program uprawnienia budowlane na komputer).

Utwory deltowe mają tu zasięg niewielki, a fundamentowanie na nich ma te same warunki, jakie omówione były poprzednio. Również stosunkowo niewielki jest zasięg utworów przybrzeżnych, a fundamentowanie na ich obszarze ma podobne warunki, jakie panują u wybrzeży morskich.
Najbardziej charakterystyczne dla jezior są osady denne. Jako produkt osiadania cząstek najdrobniejszych stanowią one zwykle warstwy iłów, o różnej grubości (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Jeżeli chodzi o jeziora współczesne, to bezpośrednie fundamentowanie na takich iłach jest niedopuszczalne. Żadna z form sapropelu, ani gitia (zawierająca domieszki organiczne z planktonu roślinnego)(zawierające domieszki humusowe), nie są odpowiednim podłożem bezpośredniego fundamentowania. To samo można powiedzieć o świeżo osadzonych warstwach kredy jeziornej, ziemi okrzemkowej i rudy darniowej.

Grunty te mają zwykle konsystencję miękką a nieco głębiej, w najlepszych wypadkach, plastyczną i stanowią warstwy bardzo ściśliwe. Ponadto zawierają znaczne domieszki cząstek organicznych, które jeszcze bardziej pogarszają warunki fundamentowania. I na nich więc stosować trzeba fundamenty głębokie (uprawnienia budowlane).
Na obszarach portów polskich (np. w Gdyni) stwierdza się również gdzieniegdzie występowanie utworów wodno-lodowcowych, a mianowicie iłów wstęgowych (warwowych), które stanowią podłoże wymagające szczególnej ostrożności.

Iły wstęgowe

Iły wstęgowe są najdrobniejszym osadem roztopowych wód cofającego się lodowca. Cechą ich jest drobne uwarstwienie. W porze cieplejszej, gdy topnienie mas lodowych, zawierających materiał morenowy, było intensywniejsze, ił zawierał więcej cząstek piaskowych i osad jego jest jaśniejszy, w zimie topnienie było słabsze, osiadały cząstki bardziej delikatne, ił jest ciemniejszy. Dwie takie o różnych odcieniach warstewki tworzą osad jednoroczny (program egzamin ustny). Często występują w nich szczątki organiczne świadczące o cieplejszym klimacie okresów międzylodowcowych.

Poszczególne warstewki iłów wstęgowych na przemian ilastych (ciemniejszych) i piaszczystych (jaśniejszych) są bardzo cienkie. Zależnie od okoliczności grubości ich wahają się od kilku dziesiątych milimetra do kilku centymetrów i z tego powodu zdarza się nieraz, że niewprawni wiertacze nie dostrzegają uwarstwienia i biorą te grunty za iły lub gliny jednorodne (opinie o programie).
Należy stwierdzić, że iły wstęgowe są bardzo wrażliwe na działanie wody. Jak wynika z ich struktury, przepuszczalność ich w kierunku poziomym, poprzez warstewki o grubszym uziarnieniu, jest znacznie większa niż w kierunku pionowym. Bardzo często się zdarza, że woda w warstewkach piaszczystych znajduje się pod ciśnieniem. Jeżeli w tych warunkach wykona się w ile wstęgowym wykop fundamentowy, wówczas ciśnienie wody w warstewkach piaszczystych, występujących bezpośrednio pod dnem wykopu, może podnieść wyżej leżące warstewki nieprzepuszczalne, a przy większym ciśnieniu nawet je rozerwać. Wskutek przepływu wody w górę warstewki czysto ilaste rozmakają, tworząc błoto (segregator aktów prawnych).

Tak zniszczone dno wykopu fundamentowego oczywiście nie nadaje się do położenia na nim fundamentu, który w tych warunkach okazałby znaczne osiadanie.
Aby uniknąć omówionych trudności, można stosować zalecany przez Wasiliewa sposób, praktykowany w podobnych warunkach w Leningradzie. Należy mianowicie wzdłuż obwodu wykopów fundamentowych wykonywać w ich dnie rowy, których zadaniem będzie odwodnienie piaszczystych warstewek leżących w dnie wykopu (promocja 3 w 1). Rowy te powinny mieć głębokość około 70 cm, przy czym poziom zbierającej się w nich wody nie powinien podnosić się wyżej niż 40 cm nad ich dnem, tak aby właściwe dno wykopu fundamentowego znajdowało się stale co najmniej 30 cm ponad nim. Wodę z rowów należy usuwać za pomocą pompy.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Perły połówkowe zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Perły połówkowe zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Perły połówkowe zdjęcie nr 16 Perły połówkowe zdjęcie nr 17 Perły połówkowe zdjęcie nr 18
Perły połówkowe zdjęcie nr 19
Perły połówkowe zdjęcie nr 20 Perły połówkowe zdjęcie nr 21 Perły połówkowe zdjęcie nr 22
Perły połówkowe zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Perły połówkowe zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Perły połówkowe zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Perły połówkowe zdjęcie nr 32 Perły połówkowe zdjęcie nr 33 Perły połówkowe zdjęcie nr 34
Perły połówkowe zdjęcie nr 35
Perły połówkowe zdjęcie nr 36 Perły połówkowe zdjęcie nr 37 Perły połówkowe zdjęcie nr 38
Perły połówkowe zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Perły połówkowe zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Perły połówkowe zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami