Utwory deltowe

Utwory deltowe

Utwory tworzące się na obszarach jezior mogą mieć charakter trojaki: w ujściach rzek wpadających do jezior mają charakter deltowy, u brzegów jezior osadzają się produkty abrazji materiału brzegowego w postaci wału przybrzeżnego, na dnie zaś jezior osadzają się cząstki drobniejsze, iłowe, najczęściej jako wynik koagulacji i opadania najdrobniejszych cząstek koloidalnych przynoszonych do jezior przez rzeki (program uprawnienia budowlane na komputer).

Utwory deltowe mają tu zasięg niewielki, a fundamentowanie na nich ma te same warunki, jakie omówione były poprzednio. Również stosunkowo niewielki jest zasięg utworów przybrzeżnych, a fundamentowanie na ich obszarze ma podobne warunki, jakie panują u wybrzeży morskich.
Najbardziej charakterystyczne dla jezior są osady denne. Jako produkt osiadania cząstek najdrobniejszych stanowią one zwykle warstwy iłów, o różnej grubości (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Jeżeli chodzi o jeziora współczesne, to bezpośrednie fundamentowanie na takich iłach jest niedopuszczalne. Żadna z form sapropelu, ani gitia (zawierająca domieszki organiczne z planktonu roślinnego)(zawierające domieszki humusowe), nie są odpowiednim podłożem bezpośredniego fundamentowania. To samo można powiedzieć o świeżo osadzonych warstwach kredy jeziornej, ziemi okrzemkowej i rudy darniowej.

Grunty te mają zwykle konsystencję miękką a nieco głębiej, w najlepszych wypadkach, plastyczną i stanowią warstwy bardzo ściśliwe. Ponadto zawierają znaczne domieszki cząstek organicznych, które jeszcze bardziej pogarszają warunki fundamentowania. I na nich więc stosować trzeba fundamenty głębokie (uprawnienia budowlane).
Na obszarach portów polskich (np. w Gdyni) stwierdza się również gdzieniegdzie występowanie utworów wodno-lodowcowych, a mianowicie iłów wstęgowych (warwowych), które stanowią podłoże wymagające szczególnej ostrożności.

Iły wstęgowe

Iły wstęgowe są najdrobniejszym osadem roztopowych wód cofającego się lodowca. Cechą ich jest drobne uwarstwienie. W porze cieplejszej, gdy topnienie mas lodowych, zawierających materiał morenowy, było intensywniejsze, ił zawierał więcej cząstek piaskowych i osad jego jest jaśniejszy, w zimie topnienie było słabsze, osiadały cząstki bardziej delikatne, ił jest ciemniejszy. Dwie takie o różnych odcieniach warstewki tworzą osad jednoroczny (program egzamin ustny). Często występują w nich szczątki organiczne świadczące o cieplejszym klimacie okresów międzylodowcowych.

Poszczególne warstewki iłów wstęgowych na przemian ilastych (ciemniejszych) i piaszczystych (jaśniejszych) są bardzo cienkie. Zależnie od okoliczności grubości ich wahają się od kilku dziesiątych milimetra do kilku centymetrów i z tego powodu zdarza się nieraz, że niewprawni wiertacze nie dostrzegają uwarstwienia i biorą te grunty za iły lub gliny jednorodne (opinie o programie).
Należy stwierdzić, że iły wstęgowe są bardzo wrażliwe na działanie wody. Jak wynika z ich struktury, przepuszczalność ich w kierunku poziomym, poprzez warstewki o grubszym uziarnieniu, jest znacznie większa niż w kierunku pionowym. Bardzo często się zdarza, że woda w warstewkach piaszczystych znajduje się pod ciśnieniem. Jeżeli w tych warunkach wykona się w ile wstęgowym wykop fundamentowy, wówczas ciśnienie wody w warstewkach piaszczystych, występujących bezpośrednio pod dnem wykopu, może podnieść wyżej leżące warstewki nieprzepuszczalne, a przy większym ciśnieniu nawet je rozerwać. Wskutek przepływu wody w górę warstewki czysto ilaste rozmakają, tworząc błoto (segregator aktów prawnych).

Tak zniszczone dno wykopu fundamentowego oczywiście nie nadaje się do położenia na nim fundamentu, który w tych warunkach okazałby znaczne osiadanie.
Aby uniknąć omówionych trudności, można stosować zalecany przez Wasiliewa sposób, praktykowany w podobnych warunkach w Leningradzie. Należy mianowicie wzdłuż obwodu wykopów fundamentowych wykonywać w ich dnie rowy, których zadaniem będzie odwodnienie piaszczystych warstewek leżących w dnie wykopu (promocja 3 w 1). Rowy te powinny mieć głębokość około 70 cm, przy czym poziom zbierającej się w nich wody nie powinien podnosić się wyżej niż 40 cm nad ich dnem, tak aby właściwe dno wykopu fundamentowego znajdowało się stale co najmniej 30 cm ponad nim. Wodę z rowów należy usuwać za pomocą pompy.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami