Uziarnienie mieszanki dróg żwirowych

Uziarnienie mieszanki dróg żwirowych

Sposoby korytowy i półkorytowy stosowane są w przypadkach dróg stałych. Drogi żwirowe buduje się z reguły tylko wtedy, gdy złoża żwiru (pospółki) znajdują się w pobliżu (program uprawnienia budowlane na komputer).
Uziarnienie mieszanki dróg żwirowych powinno odpowiadać granicznym krzywym uziarnienia dla gruntów optymalnych, przy czym dla przeciętnych warunków skład mieszanki waha się wagowo od 67% piasku i 33% gliny do 75% piasku i 25% gliny; średnio 71% piasku i 29% gliny.
Żwirowanie powierzchniowe drogi gruntowej czasowej wykonywane jest tylko w pasie jezdnym, przy czym żwir (pospółkę) rozsypuje się na uprzednio wyrównanym i uwałowanym torowisku. Lepiszcze żwiru pospółki stanowi glina.

Grubość rozsypanej warstwy żwiru w osi drogi wynosi 25-30 cm. Wałowanie odbywa się na wilgotno od krawędzi ku środkowi przy jednoczesnym polewaniu wodą (1 1 na 1 m2 i każdy centymetr grubości zagęszczonej warstwy). Liczba przejść
walca dla nawierzchni jednowarstwowej wynosi 204-30. W wyniku wałowania grubość warstwy w środku zmniejszy się do 12-20 cm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Drogi żwirowe nadają się dla ruchu lekkiego i średniego w zależności od podtorza (piaszczyste, piaszczysto-żwirowe, piaszczysto-gliniaste).

Drogi z nawierzchnią żużlową i gruzową. W miejscowościach uprzemysłowionych istnieją możliwości zastosowania żużla dla budowy dróg czasowych zarówno dla tras dojazdowych na budowę, jak i na terenie samej budowy.
Najlepiej gdy żużel występuje w postaci grysiku o wielkości ziaren 0,5-3,0 cm, jednak bez pyłu żużlowego. Żużel jako materiał do nawierzchni czasowych dróg bywa dość szeroko stosowany na naszych placach budowy, jednak nie zawsze w sposób właściwy (uprawnienia budowlane).

Kamienie nawierzchni

Podstawowym warunkiem trwałości nawierzchni żużlowych (względnie gruzowych) jest, jak przy wszystkich drogach gruntowych, dobrze wyprofilowane i mechanicznie uwałowane podłoże gruntowe. Żużel powinien być rozsypany w 2 warstwach po 15 cm, przy czym każda z warstw podlega wałowaniu mechanicznemu lekkim wałem przy równoczesnym polewaniu wodą. W wyniku wałowania ostateczna grubość nawierzchni osiąga ok. 2/3 grubości pierwotnej (program egzamin ustny).
W celu przeciwdziałania powstawaniu kurzu na drogach, stanowiącego główną wadę tej nawierzchni, należy ją przysypać warstwą gruboziarnistego piasku z lepiszczem gliniastym o grub. 1-2 cm i polewać wodą oraz ponownie uwałować.

W ten sposób wykonana droga żużlowa (względnie gruzowa), należycie konserwowana, jest tania, dobrze nadająca się dla średniego ruchu pojazdów.
Drogi z nawierzchnią z kamieni polnych. Nawierzchnia z kamieni polnych w odróżnieniu od dotychczas omówionych wytrzymała jest na wszelki ruch, w tym i na ruch ciężki, dlatego też nadaje się zarówno dla dróg dojazdowych do placu budowy, jak i dla ciężkiego ruchu na drogach czasowych (opinie o programie).

Wadą nawierzchni z kamieni polnych jest jej nierówność powodująca duże wstrząsy pojazdów i szybuje ich niszczenie, szczególnie przy większych prędkościach (drogi dojazdowe do Placów bi iowy).
Natomiast jej zaletą jest możność bądź całkowitego niemal odzysku materiałów, jeśli droga wybudowana została jako czasowa i przewidziana jest do rozbiórki, bądź zużytkowania jej jako podłoża, jeśli zamierzone jest w przyszłości pokrycie jej nawierzchnią ulepszoną, np. asfaltową (segregator aktów prawnych).

Kamienie nawierzchni o grubości 164-20 cm na drogach lokalnych i 134-17 cm na dojazdach układa się w korycie na podłożu gruntowym piaszczystym lub przy podłożach gruntowych gliniastych, gliniasto-piaszczystych lub iłowych na warstwie piasku o grubości 8- 12 cm, przy czym grubość warstwy podsypki pod brukiem po ubiciu go powinna wynosić co najmniej 34-4 cm licząc od podstawy kamieni - brukowców.

Po uprzednim ręcznym ubiciu ułożonej nawierzchni ubijakami o ciężarze 20-30 kG z wysokości 15-20 cm, rozsypaniu drobnego klińca i ponownym dodatkowym ubiciu, drogę wałuje się dwukrotnie (stosując raz 44-5 przejść walcem o ciężarze 54-6 T, drugi raz 24-3 przejść walcem o ciężarze 8-10 T) (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !