Uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych za granicą

Uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych za granicą

Regulamin oraz procedury uznawania kwalifikacji zawodowych do uprawnień budowlanych, nabytych poza granicami kraju, jest szczegółowo określony w przepisach, m.in. w prawie budowlanym (program na komputer). Postępowanie kwalifikacyjne zawsze prowadzone jest przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozpoczyna się po złożeniu przez kandydata pisemnego wniosku oraz wniesieniu odpowiedniej opłaty (program na telefon).

W ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku Krajowa Rada wstępnie go weryfikuje pod kątem formalnym. Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie należy odpowiednio uzupełnić. Podaje się w nim imię, nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo oraz nazwę państwa, w którym kandydat odbył praktykę zawodową i zdobył wykształcenie (program egzamin ustny).

Niezbędne jest także podanie danych do kontaktu i określenie zawodu regulowanego, do którego mają być nadane uprawnienia. Należy również podać wszystkie informacje na temat posiadanych kwalifikacji zawodowych bądź uprawnień do wykonywania zawodu oraz informację dotyczącą uzyskanego wykształcenia regulowanego. We wniosku musi się też znaleźć wykaz dokumentów, jakie są do niego dołączone. Wśród nich musi się znaleźć dokument potwierdzający obywatelstwo kandydata na uprawnienia budowlane oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, które odpowiadają uprawnieniom budowlanym w odpowiedniej specjalności (opinie o programie).

Uiszczenie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne


Niezbędne jest również zaświadczenie, które potwierdza posiadanie odpowiedniego doświadczenia zawodowego (segregator aktów prawnych). W dokumencie tym należy wyszczególnić projekty obiektów budowlanych oraz obiekty budowlane łącznie z ich nazwami oraz adresami. Ponadto wymagane jest podanie kubatury oraz powierzchni tych obiektów. W zaświadczeniu musi się znaleźć opis konstrukcji obiektu oraz jego charakterystyka wraz z wyszczególnieniem wykonanych przez wnioskodawcę prac projektowych bądź robót budowlanych. Niezbędne jest też uiszczenie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz opłaty skarbowej (promocja 3  w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami