Blog

01.08.2019

W jaki sposób udokumentować praktykę zawodową?

W artykule znajdziesz:

W jaki sposób udokumentować praktykę zawodową?


Praktyka zawodowa na uprawnienia budowlane jest dokładnie określona przepisami. W prawie budowlanym wskazany jest m.in. zakres praktyki, czas jej trwania czy sposób dokumentowania (program na komputer). Przede wszystkim należy pamiętać, że praktyka zawodowa będzie zaliczona wyłącznie wtedy, gdy praktykant pełnił funkcje techniczne na budowie pod kierownictwem osoby mającej odpowiednie uprawnienia budowlane bądź w sposób bezpośredni uczestniczył w pracach projektowych (program na telefon).

W jaki sposób udokumentować praktykę zawodową?

Jeśli praktyka zawodowa odbywała się za granicą, to wymagane jest, aby nadzór nad nią sprawowała osoba mająca uprawnienia wymagane w danym kraju. Praktykę do uprawnień budowlanych można rozpocząć po:
• uzyskaniu dyplomu ukończenia uczelni wyższej,
• uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza,
• uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w nauczanym zawodzie (program egzamin ustny).
Praktyka mu być potwierdzona przez osobę, która jest wpisana listę członków izby samorządu zawodowego i posiada uprawnienia w odpowiedniej specjalności bez ograniczeń (opinie o programie).

Zakres wykonywanej praktyki zawodowej musi odpowiadać zakresowi uprawnień budowlanych, jakie zostały wybrane przez kandydata. Oprócz wymienionych prac do praktyki zawodowej wykonawczej zalicza się:
• czynności inspekcyjno-kontrolne w organach nadzoru budowlanego,
• pracę u zarządy infrastruktury kolejowej bądź związanych podmiotach,
• pracę w organach administracji rządowej lub związanych podmiotach (segregator aktów prawnych).
W tych przypadkach dwa lata praktyki są uznawane za jeden rok praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych. Taka praktyka również musi być potwierdzona przez osoby, które posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane i są wpisane na listę członków izby (promocja 3  w 1).

Praktyka zawodowa


Jeśli praktyka zawodowa odbywała się przy budowie lub projektowaniu obiektów znajdujących się na terenach zamkniętych w jednostkach podlegających Szefowi ABW, Ministrowi Obrony Narodowej bądź ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, to musi być potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez kierownika takiej jednostki.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami