Wady i uszkodzenia elementów

Wady i uszkodzenia elementów
Wady i uszkodzenia elementów

Odpadające lub łuszczące się fragmenty obrzeży prefabrykatów w złączach między prefabrykatami lub w otworach okiennych są również spowodowane szkodliwymi wpływami zawilgocenia (program uprawnienia budowlane na komputer).

Opisane zjawiska wyjaśniają mechanizm tworzenia szkodliwych rys i spękań w elementach z betonu komórkowego w czasie eksploatacji budynków. Na trwałość betonu komórkowego decydujące znaczenie ma również, a może przede wszystkim, technologia produkcji. Stąd problemom tym ośrodki badawczo-rozwojowe i placówki kontrolne poświęcają wiele uwagi.

Wady i uszkodzenia elementów, jakie mogą powstać w procesie produkcyjnym, można podzielić na:

Wady właściwości fizyczno-mechanicznych można określić na podstawie badań kontrolnych. Do nich należą m. in. obniżenie wytrzymałości, niejednorodność wytrzymałości i ciężaru objętościowego oraz innych cech z tymi związanych, jak izolacyjność cieplna, nadmierna wilgotność itp.

Do wad wyglądu zewnętrznego zaliczyć można:

 • błędy kształtu i przekroczenia odchyłek wymiarowych,
 • uszkodzenia naroży i krawędzi (pęknięcia lub ubytki),
 • nierówności lub uszkodzenia powierzchni,
 • rysy i pęknięcia (uprawnienia budowlane),
 • niedokładności w nałożeniu faktury zewnętrznej (w elementach ściennych wykańczanych fabrycznie),
 • nierówności powierzchni płyt scalonych (uskoki), spowodowane różnicami grubości składowych elementów dylowych.

Wady ukryte

Wady ukryte dotyczą przede wszystkim elementów zbrojonych i płyt scalonych. Jako zasadnicze można wymienić:

 • brak powłoki antykorozyjnej na zbrojeniu lub powłoka ta źle nałożona,
 • nieprawidłowe usytuowanie zbrojenia w elementach (program egzamin ustny),
 • niedokładne wypełnienie klejem spoin między elementami dylowymi w płytach scalonych,
 • brak lub niedokładna iniekcja zaprawą cementową kanałów montażowych (z prętem scalającym) w płytach scalonych,
 • niewłaściwe dokręcenie nakrętek w prętach scalających płyt scalonych.

Do wad ukrytych zalicza się w pewnym sensie również nieprzestrzeganie reżimów technologii produkcji. Może to bowiem wywołać wiele wad, które ujawnią się dopiero w eksploatacji, np.:

 • w czasie przetrzymywania wyrobów przed autoklawizacją niezabezpieczenie ich przed nadmiernym wystudzeniem może prowadzić do powstawania naprężeń i tworzenia rys lub innych uszkodzeń, szczególnie niepożądanych w wielkowymiarowych elementach zbrojonych.
 • nieprzestrzeganie reżimu cieplno-wilgotnościowego w procesie obróbki hydrotermicznej może powodować nadmierne naprężenia termiczne i tworzenie rys i spękań elementów (opinie o programie),
 • przeniesienie elementów, zwłaszcza wielkowymiarowych, bezpośrednio po opuszczeniu autoklawów do magazynu może doprowadzić, szczególnie w okresie niskich temperatur zewnętrznych, do powstawania naprężeń termicznych objawiających się tworzeniem powierzchniowych mikro rys.

Wady ukryte ujawniają się dopiero po pewnym czasie, najczęściej podczas eksploatacji budynków, i dlatego są szczególnie niebezpieczne dla trwałości konstrukcji (segregator aktów prawnych).

Należy jednak podkreślić, że wyjaśnienie przyczyn wad i uszkodzeń, ujawniających się w czasie eksploatacji, może być trudne bez wnikliwej ich analizy, gdyż są one niejednokrotnie pozornie podobne. Mogą być natomiast wywołane błędami popełnionymi w technologii produkcji oraz w czasie składowania, transportu, montażu i prowadzenia robót wykończeniowych. Jest to więc charakterystyczny przykład potwierdzający konieczność kompleksowego rozpatrywania jakości, niezawodności i trwałości ścian zewnętrznych z betonu komórkowego z uwzględnieniem tych problemów dla całego budynku (promocja 3 w 1).

Przy produkcji tych elementów stosowano różne technologie, których celem było ciągłe dążenie do poprawy jakości ścian. Początkowo produkowano elementy w ten sposób, że na dnie formy układano bloczki z betonu komórkowego, a następnie betonowano płyty wielootworowe cegły żerańskiej z betonu zwykłego i całość naparzano.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !