Wahania grubości jastrychu

Wahania grubości jastrychu

Gotowy jastrych musi być utrzymywany w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni, a następnie przez dalszych 14 dni chroniony przed wysychaniem. Otwory budynku (okna i drzwi) powinny być w miarę możności zamknięte (program uprawnienia budowlane na komputer).

Należy skutecznie uniemożliwić dostęp do powierzchni świeżo ułożonego jastrychu. Szkody w postaci załamań i otwartych rys jastrychów związanych z podłożem występowały szczególnie często wówczas, gdy nie osiągnięto planowanej przyczepności jastrychu do podłoża na całej powierzchni, tzn. gdy pod jastrychem występowały puste miejsca. Podłoże, które przeważnie stanowiły stykające się z gruntem płyta betonowa lub surowy strop żelbetowy, było zanieczyszczone, zbyt suche lub uszczelnione np. szczelną wyprawą. Jastrych pękał także nad spoinami elementów lub rysami w podłożu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Dobra przyczepność do wolnego od wad i rys podłoża decyduje w znacznej mierze o tym, czy jastrych związany z podłożem będzie spełniał swoją rolę i nie ulegnie uszkodzeniom. Najściślejsze powiązanie między jastrychem i stropem czy płytą podłogową osiąga się wówczas, gdy jastrych układa się na powierzchni akurat twardniejącego betonu, a więc 1 do 2 dni po ułożeniu betonu płyty. Nieraz nie jest to możliwe m.in. z uwagi na przebieg budowy (uprawnienia budowlane).

Jeśli jastrych układa się później, na stwardniałym już i wyschniętym betonie, to należy stawiać wobec podłoża specjalne wymagania czy też zastosować szczególne środki. Gdy beton ma znacznie mniejszą wytrzymałość na jastrych, to istnieje niebezpieczeństwo rozwarstwienia, tj. oddzielenia się warstwy betonu. Jeśli powierzchnia podłoża jest skruszała i zanieczyszczona lub jeśli występuje na niej woskowata błonka stwardniałego zaczynu cementowego w wyniku niewłaściwej pielęgnacji, to wytworzenie wystarczająco silnej przyczepności na całej powierzchni jest utrudnione (program egzamin ustny). Nierówności podłoża powodują znaczne wahania grubości jastrychu, która zwykle wynosi zaledwie 2 do 4 cm. Wahania takie mogą być przyczyną m.in. tworzenia się rys przy wysychaniu. Jednakże szorstkość powierzchni podłoża sprzyja dobrej przyczepności.

Zwilżenie podłoża

Zwilżenie podłoża na co najmniej 24 godziny przed ułożeniem jastrychu zapobiega odciąganiu z warstwy jastrychu stykającej się z podłożem wody niezbędnej do pełnej hydratacji. Taki niedobór wody powodowałby zmniejszenie wytrzymałości i przyczepności. Naniesienie szczotką na podłoże rzadkiej zaprawy cementowo-piaskowej, bezpośrednio przed wylaniem jastrychu cementowego, poprawia powiązanie obu warstw (opinie o programie). Do wytworzenia silniejszych więzów miejscowych można także stosować żywice syntetyczne.

Szczególnej staranności i specjalnych środków wymaga układanie jastrychu związanego z podłożem na wyprawach uszczelniających, bowiem hydrofobowe działanie stwardniałej wyprawy utrudnia wytworzenie przyczepności z zaprawą cementową wiążącą w wyniku hydratacji. Jastrych związany z podłożem, służący za warstwę ochronną wyprawy izolacyjnej, wolno układać dopiero po powleczeniu z grubsza wyrównanej powierzchni wyprawy środkiem poprawiającym przyczepność (segregator aktów prawnych).

Jastrych tworzy stosunkowo cienka warstwa zaprawy cementowej, jest on więc podatny na pękanie. Powstawanie rys na skutek naprężeń własnych jasłrychu (np. od skurczu) i na skutek obciążeń użytkowych jest utrudnione przez powiązanie z podłożem na całej powierzchni. Jednocześnie nie ma pewności, że podłoże to nie jest spękane, szczególnie w przypadku cienkich i niedostatecznie zbrojonych płyt podłogi. Rysy w podłożu powodują zaś pękanie jasłrychu. Rys jasłrychu można się spodziewać również w miejscach, w których materiał podłoża ulega zmianie oraz nad spoinami montażowymi.

Podłoże związanego z nim jastrychu musi być dostatecznie wytrzymałe (co najmniej B 25), wolne od rys i spękań, płaskie i szorstkie. Gdy przebieg budowy na to zezwala, to jastrych należy układać na świeżo związanym, jeszcze wilgotnym betonie, tj. najwyżej 1 do 2 dni po jego wylaniu (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami