Wahania poziomu wód

Wahania poziomu wód

Ciśnienie w takiej warstwie powstaje wskutek podniesionego poziomu wody w obszarze zasilania. Przebicie warstwy nieprzepuszczalnej znajdującej się nad wodą naporową może spowodować podniesienie poziomu wód gruntowych do poziomu piezometrycznego warstwy naporowej w obszarze zasilania. Wody te mogą być zatem przyczyną podtapiania przy głębokim posadowieniu budowli i konstrukcji podziemnych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Wahania poziomu wód są najważniejszą przyczyną podtapiania terenów budowlanych.

Dużą rolę w wahaniu wód gruntowych odgrywa charakter warstwy gruntu, leżącej ponad zwierciadłem wód gruntowych. Ta warstwa reguluje wpływy
warunków atmosferycznych. Przy niewielkiej jej grubości przesączające się wody atmosferyczne wypełniają pory w strefie kapilarnej o dużej zawartości wody włoskowatej, gdzie wielkość wolnych porów jest znacznie mniejsza niż w strefie wilgoci błonkowatej. Wskutek tego nawet niewielka ilość opadów może wywołać gwałtowne podniesienie poziomu wód gruntowych. Zjawisko to zachodzi zwłaszcza w gruntach mało przepuszczalnych. Im większy jest współczynnik przepuszczalności gruntu, tym mniejsze jest podnoszenie się wód gruntowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Jeżeli strefa kapilarna zawilgacania dochodzi do powierzchni terenu, to opady atmosferyczne powodują zanik menisków i podniesienie się wód gruntowych na wysokość Warstwy gruntu kapilarnie nawilżonego. Zatem zachodzić może przypadek podniesienia się wód gruntowych aż do powierzchni terenu.

Jeżeli zwierciadło wody gruntowej zalega na znacznej głębokości, to przesączające się wody deszczowe wypełniając wolne pory w strefie kapilarnej mogą powodować podniesienie wód gruntowych na wielkość 3-4-krotnie większą od warstwy opadów atmosferycznych (uprawnienia budowlane).
Amplituda wahań w zależności od charakteru gruntu, wielkości opadów atmosferycznych i innych przyczyn może zmienić się w granicach od 0,80 do 0 m. Najczęściej spotykane wahania bywają w granicach 0,8-2,0.
Poziom wód gruntowych jest zależny od pory roku.

Budowle posadowione w gruncie

Stan wód w ciągu roku można scharakteryzować w sposób następujący:
- jesień - pierwsze nagromadzenie się wilgoci powoduje podniesienie poziomu wód gruntowych,
- zima - przemieszczanie się wilgoci wskutek zamarzania,
- wiosna - tajanie i maksymalne powiększenie wilgotności w gruncie powoduje maksymalne podniesienie poziomu wód gruntowych,
- lato i wczesna jesień - spadek wilgotności i obniżenie poziomu wód gruntowych (program egzamin ustny).

Latem obniżenie poziomu wód gruntowych następuje szybciej niż jesienią. Najniższy poziom jesienny ustala się na krótko przed okresem deszczowym przy wahaniach temperatury ± 0°C. Opady jesienne podwyższają poziom wód gruntowych. Trwa to do spadku temperatury poniżej zera, po czym następuje obniżenie poziomu, który to stan może ulegać okresowym wahaniom wskutek odwilży.
Podane wyżej wahania stanów wód zależne od pory roku można przyjąć dla warunków, przy których występują wyłącznie opady atmosferyczne. Ponadto na stan wód gruntowych mają wpływ wahania poziomów wód rzecznych (opinie o programie).

Podniesienie poziomu wód rzecznych może być związane z tajaniem śniegu lub gwałtownymi opadami w górach. Z tego powodu wody gruntowe w okolicy rzek ulegają znacznym wahaniom.
W Polsce w rzekach mających swoje źródła w górach obserwujemy dodatkowe piętrzenia zwierciadła wód gruntowych w okresie letnim.
Budowle posadowione w gruncie znajdują się pod działaniem wód wolnych, kapilarnych i błonkowatych (segregator aktów prawnych).
Wahania poziomów wód gruntowych dotyczą właściwie wszystkich trzech rodzajów wód, jakkolwiek największy wpływ mają wody wolne i kapilarne. Wody błonkowate, jak również para wodna mogą obejmować dowolnie grube warstwy gruntu.

Uważa się powszechnie, że działanie wód błonkowatych na budynek jest nieznaczne i z tego powodu w niczym nie zagraża budynkowi. Tak jednak nie jest. Woda błonkowata i para wodna przy obniżaniu się temperatur mogą zawilgacać materiały, elementy budowlane, a nawet i wnętrza, gdyż są one podciągane do góry i ulegają przemieszczaniu. Z tym zjawiskiem łączyć się może niebezpieczeństwo powstawania soczewek lodowych i związanych z nimi wysadzin (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !