Wartość i rozkład sił stycznych

Wartość i rozkład sił stycznych

Wartość i rozkład sił stycznych obliczamy niezależnie dla każdej tarczy zgodnie z wzorem. Siły styczne działające na przeponę są przeciwnie skierowane do sił działających na tarczownicę.Rozkładając siły styczne na składowe: pionowe i poziome otrzymujemy schematy obciążeń (program uprawnienia budowlane na komputer). W oparciu o równania równowagi obliczamy siły wewnętrzne w przeponie: momenty zginające M , siły poprzeczne Q oraz siły normalne Np jak dla odpowiedniego schematu belki.

Momenty zginające obliczamy względem osi obojętnej rozpatrywanego przekroju.
W przypadku tarczownic ciągłych wieloprzęsłowych obliczenia wykonujemy wg tych samych zasad, pamiętając o właściwym rozdziale sił stycznych na poszczególne przepony. W przypadku tarczownic ciągłych wielofalowych, przepony obliczamy podobnie, jak belki stycznie niewyznaczalne (metodą sił lub odkształceń) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przepony pochylone, często stosowane w przęsłach skrajnych, należy dodatkowo obliczyć, jak płyty podparte wzdłuż krawędzi.
Wymiarowanie i zbrojenie przekryć tarczownicowych (uprawnienia budowlane).
Podstawą do wymiarowania tarczownicy jest znajomość stanu naprężenia w poszczególnych elementach konstrukcyjnych. Stan naprężenia w tarczach jest określony poprzez efekty działania tarczowego (ax, ay, rxy) oraz płytowego (My, Qy).

Wymiarowanie na działanie poprzecznych momentów zginających przeprowadza się wg znanych zasad dla płyt ciągłych. Dla przyjęcia naprężeń tarczowych stosuje się w zasadzie dwa rodzaje zbrojenia:
a) zbrojenie ortogonalne (siatki prostokątne),
b) zbrojenie według trajektorii naprężeń (program egzamin ustny).

Przekrój zbrojenia

Przekrój zbrojenia wyznacza się z warunku przejęcia pełnej siły rozciągającej. W obliczeniach praktycznych zbrojenie główne wyznacza się zwykle na podstawie bryły naprężeń rozciągających w tym przekroju poprzecznym, w którym globalny moment zginający tarczownicy jako belki osiąga maksymalną wartość. Uwzględniając zasadę częściowej koncentracji (25H-40%) zbrojenia przęsłowego w dolnej części przekroju możemy przyjąć
Grubość tarcz w strefie przypodporowej powinna być taka, aby nie przekroczone zostały naprężenia główne (wytrzymałość betonu na rozciąganie) (opinie o programie). Naprężenia te oblicza się na poziomie osi obojętnej przy wykorzystaniu zależności. Dla tarczownic długich, obciążonych równomiernie, można stosować znany wzór dla belek korytkowych, obliczanych wg zasad teorii sprężystości.

Najczęściej stosowanym układem zbrojenia tarczownic są siatki ortogonalne z prętów 0 6-10 mm o rozstawie 10-20 cm. Wyróżniają się one efektywnością pracy w warunkach złożonego stanu naprężeń oraz prostotą wykonawstwa. W elementach brzegowych i pachwinowych stosuje się pręty dodatkowe. W celu ograniczenia rozwarcia rys pręty powinny mieć możliwie małe średnice (0 10-=-14 mm). Zbrojenie podłużne w ściskanej części tarczownicy przyjmuje się konstrukcyjnie (pręty 0 4-S-6 mm, co 20-25 cm); spełnia ono rolę zbrojenia rozdzielczego.
W strefie przypodporowej dla przejęcia głównych naprężeń rozciągających wprowadza się zbrojenie ukośne lub dodatkową siatkę ortogonalną. W ciągłych tarczownicach wieloprzęsłowych należy przewidzieć zbrojenie dodatkowo nad podporą; rozkład zbrojenia w przekroju powinien odpowiadać rozkładowi naprężeń normalnych.

Odpowiednia liczba prętów tego zbrojenia powinna być przeciągnięta na odległość nie mniejszą niż 1,2 c od przepony (segregator aktów prawnych).
Wymiarowanie przepony w zależności od przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego (belka, tarcza, rama lub kratownica) wykonujemy na podstawie znanych wartości sił wewnętrznych.
Przekrycia tarczownicowe stosuje się głównie w halach parterowych, natomiast jako stropy międzykondygnacyjne spotykane są bardzo rzadko, ze względu na konieczność wykonywania wyrównujących poziomych fragmentów stropowych i związane z tym straty kubatury hali.

Wykonuje się je jako konstrukcje monolityczne lub prefabrykowane. W drugim przypadku uzyskuje się wprawdzie duże oszczędności na stemplowaniu i deskowaniu, jednak przy dużych rozpiętościach ten sposób wykonania pociąga za sobą konieczność stosowania sprężenia. Również i tarczownice monolityczne wykonuje się niekiedy jako sprężone (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !