Blog

15.05.2019

Warunki egzaminów

W artykule znajdziesz:

Warunki egzaminów na uprawnienia budowlane

Szczegółowy wykaz przepisów, których znajomość wymagana jest od zdających egzamin na uprawnienia budowlane, znajduje się na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (https://uprawnienia-budowlane.pl). Pytania egzaminacyjne zarówno na część pisemną, jak i ustną, są przygotowywane oddzielnie dla każdej specjalności i specjalizacji oraz dla każdego rodzaju uprawnień.

Warunki egzaminów na uprawnienia budowlane

Listy zdających egzamin są przygotowywane przez komisję egzaminacyjną, z uwzględnieniem grup specjalistycznych oraz rodzaju uprawnień (program na komputer). W trakcie egzaminu pisemnego należy udzielić prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe, wybierając jedną z odpowiedzi. Aby móc przystąpić od drugiego etapu egzaminu, czyli do egzaminu ustnego, konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego (program na telefon).

Egzamin na uprawnienia budowlane jest przeprowadzany w każdej specjalności osobno do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi, bądź łącznie na każdy rodzaju uprawnień budowlanych w danej specjalności, w przypadku, gdy kandydat starający się o te uprawnienia, spełnia wymagania niezbędne dla obu tych rodzajów (opinie o programie). Istnieje także możliwość przeprowadzenia egzaminu łącznie na uprawnienia bez ograniczeń w danej specjalności i uprawnienia w zakresie ograniczonym w innej specjalności. W tym wypadku kandydat także musi spełniać wymagania w zakresie obu specjalności.

Egzaminy na uprawnienia budowlane

Na egzaminach na uprawnienia budowlane obowiązuje ilościowy dobór pytań testowych (segregator aktów prawnych), co oznacza, że:
• 50-60% pytań dotyczy ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy,
• 20-30% pytań dotyczy wybranego przez kandydata zakresu specjalności,
• 5-10% pytań związanych jest z przepisami pokrewnymi (promocja 3 w 1),
• 5-10% pytań dotyczy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Czas trwania egzaminu pisemnego zależy od zakresu i rodzaju uprawnień – dla 90 pytań czas trwania to 3 godziny, dla 75 2,5 godziny, dla 60 2 godzinny, dla 45 ,5 godziny, a dla 30 tylko godzina (program egzamin ustny). W przypadku części ustnej czas przygotowania również zależy od ilości pytań i może wynosić od 75 minut do 30 minut.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami