Warunki egzaminowania


Egzamin na uprawnienia budowlane – warunki egzaminowania

 

Warunki egzaminowania kandydatów na uprawnienia budowlane są ściśle określone. Kandydaci mogą zapoznać się z wymaganiami w „Wykazie przepisów i obowiązującym zakresie ich znajomości”. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Zaliczenie części pisemnej jest niezbędne do przystąpienia do części ustnej. Zadaniem komisji egzaminacyjnej jest sporządzenie listy osób przystępujących do egzaminu wraz z podziałem na rodzaje uprawnień i specjalności.

 

Egzamin na uprawnienia budowlane – ważne informacje

 

Pisemny egzamin na uprawnienia budowlane polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pytania znajdujące się w teście. Pytania testowe są jednokrotnego wyboru, a ich przygotowaniem zajmuje się Krajowa Komisja Egzaminacyjna. Do zaliczenia testu konieczne jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na przynajmniej 75% pytań. Zdanie egzaminu pisemnego upoważnia do podejścia do egzaminu ustnego.


Egzamin na uprawnienia budowlane składa się różnej liczby i rodzaju pytań. Zależy to od posiadanego przez kandydata wykształcenia oraz zakresu odbytej praktyki zawodowej. Egzamin może być przeprowadzany na:


• uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i prowadzenia prac budowlanych,
• uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i prowadzenia prac budowlanych,
• uprawnienia bez ograniczeń do projektowania,
• uprawnienia bez ograniczeń do prowadzenia prac budowlanych,
• uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania,
• uprawnienia w ograniczonym zakresie do prowadzenia prac budowlanych.

 

Zasady egzaminu pisemnego i ustnego

 

Czas trwania egzaminu pisemnego to iloczyn liczby pytań przez 1,5 minuty. Oznacza to, że czas przeznaczony na odpowiedź na jedno pytanie wynosi właśnie 1,5 minuty. Czas trwania egzaminu ustnego zawsze wynosi 60 minut, przy kandydaci mają nie więcej niż 25 minut na przygotowanie się do odpowiedzi.


Kandydat przystępujący do egzaminu ustnego odpowiada na pytania znajdujące się w wylosowanym zestawie. Musi wykazać się znajomością przepisów prawnych oraz umiejętnością praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy technicznej.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !