Blog

13.01.2021

Warunki środowiskowe

Warunki środowiskowe

Warunki środowiskowe

Warunki środowiskowe oprócz czynników niezwiązanych bezpośrednio z tworzywem konstrukcji budynku, jak oświetlenie naturalne, nasłonecznienie wnętrz, prędkość ruchu powietrza (przy wentylacji) stawiają następujące wymagania materiałom i konstrukcjom:
a) uwzględnienie regionalnych warunków klimatycznych,
b) zabezpieczenie odpowiedniej wilgotności wewnętrznej nie przekraczającej 80-r-85% wilgotności względnej pomieszczeń,
c) zabezpieczenie określonych temperatur wewnętrznych pomieszczeń,
d) zabezpieczenie właściwego składu chemicznego powietrza wnętrz (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy doborze materiałów na przegrody w pomieszczeniach inwentarskich należy oprócz podanych uprzednio wymagań uwzględnić wpływ odchodów zwierzęcych, szczególnie gnojówki i moczu. Wpływ gnojówki i moczu należy szczególnie uwzględniać przy dobieraniu materiałów posadzek. Zniszczenie posadzki pod wpływem działania odchodów płynnych prowadzi do ich przenikania w grunt, a więc szkodliwego działania na fundamenty i części podziemne budynku (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Zwierzęce odchody płynne mogą również stykać się ze ścianami budynków i szkodliwie oddziaływać na ich materiał lub konstrukcję. Dlatego też materiały elementów i konstrukcji budynków inwentarskich nie powinny korodować pod wpływem moczu i gnojówki.

Powiedziano uprzednio, iż trudno jest dobrać odpowiednią konstrukcję przegród lub ich materiał. Sprawa ta traci na znaczeniu w przypadku stosowania konstrukcji szkieletowych. Konstrukcje szkieletowe o lekkim wypełnieniu w postaci ścian osłonowych umożliwiają wymianę nieodpowiedniej przegrody bez naruszenia całej konstrukcji budynku. Ma to ogromne znaczenie ekonomiczne, gdyż nie pociąga za sobą zbyt wielkich kosztów spowodowanych wymianą nieodpowiedniej przegrody, w przeciwieństwie do budynków o masywnej konstrukcji ścian, spełniających rolę nośną, gdzie praktycznie wymiana przegród jest równoznaczna z likwidacją budynku (uprawnienia budowlane). Pozostawienie budynku do dalszego użytkowania w przypadku niewłaściwych przegród uniemożliwia zapewnienie właściwych warunków środowiskowych pomieszczenia mających duży wpływ na wyniki produkcji zwierzęcej.

Istnieją wprawdzie sposoby usuwania wad przegród za pomocą środków mechanicznych, fizycznych lub chemicznych, lecz są one bardzo kosztowne i w warunkach wiejskich nie zawsze osiągalne.
Z powyższego wypływa dalsze potwierdzenie konieczności stosowania rozwiązań szkieletowych i lekkich wymiennych wypełnień w postaci ścian osłonowych (program egzamin ustny).

Zmiany strukturalne

Zmiany strukturalne zachodzące w metodach technologicznych uprawy ziemi i hodowli bydła powodują konieczność m. in. zmechanizowania większości rodzajów tych czynności, z którymi wiąże się pojęcie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.
Wprowadzenie przemysłowych metod do produkcji rolnej uzależnione jest w dużym stopniu od wpływów atmosferycznych, przed którymi w pewnym aczkolwiek ograniczonym zakresie chronić mają odpowiednie budynki produkcyjne (opinie o programie).

Zakładając przemysłowe metody produkcji rolnej, należy liczyć się (tak jak w innych gałęziach przemysłu) z biegiem czasu z ich unowocześnieniem i wprowadzeniem postępu technicznego. Dlatego też stosowane rozwiązania funkcjonalne budynków produkcyjnych ulegać muszą stopniowej modernizacji w ślad za rozwojem technologii produkcji rolnej.
Industrializacja produkcji rolnej wymaga stworzenia odpowiedniego zaplecza technicznego w postaci warsztatów remontowo-naprawczych sprzętu mechanicznego odpowiednio wyposażonych, szop dla przechowywania maszyn i sprzętu w okresie zimowym, zabezpieczających te maszyny od wpływów atmosferycznych, garaży dla ciągników, baz paliw, punktów części zamiennych itp., przy czym budowa zaplecza technicznego, aczkolwiek konieczna i niezbędna w warunkach nowoczesnego rolnictwa, obciąża koszty produkcji rolnej (segregator aktów prawnych).

Rozbudowa zaplecza techniczego rolnictwa wymaga budynków masowego zastosowania, zwłaszcza szop i garaży.

Masowość tego rodzaju budownictwa powoduje konieczność stosowania rozwiązań szczególnie ekonomicznych i nowoczesnych, a częstokroć nawet rozbieralnych, co może być podyktowane koniecznością zmian lokalizacyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do budownictwa zaplecza technicznego w kółkach rolniczych (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami