Blog

26.06.2018

Warunki zabudowy nieruchomości

W artykule znajdziesz:

Warunki zabudowy nieruchomości


Jakakolwiek zmiana zagospodarowania terenu, jeśli nie istnieje plan miejscowy, obejmujące budowę obiektu budowlanego lub inne roboty budowlane, w tym również zmiana sposobu użytkowania części lub całości obiektu budowlanego, zawsze wymaga ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji. Jest to reguła obowiązująca również w przypadku zmiany zagospodarowania terenu niewymagającej pozwolenia na budowę, z wykluczeniem jednorazowej, tymczasowej zmiany trwającej maksymalnie 12 miesięcy. W przypadku, gdy zmiana zagospodarowania będzie przeprowadzana bez decyzji o warunkach zabudowy, prezydent miasta, burmistrz lub wójt w drodze decyzji może nakazać właścicielowi lub wieczystemu użytkownikowi:
• przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania,
• wstrzymanie użytkowania terenu z wyznaczeniem terminu, w którym konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o decyzję ustalającą warunki zabudowy.
W przypadku postępowania, dotyczącego ustalenia warunków zabudowy, stroną postępowania jest inwestor, właściciel lub użytkownik wieczysty danej nieruchomości. Dla osoby wnioskującej o ustalenie decyzji o warunkach zabudowy jest uzyskanie jest warunkiem niezbędnym do przeprowadzania dalszych etapów inwestycji. Decyzja o warunkach zabudowy jest wydawana wtedy, gdy nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, lecz nie może go zastępować. Decyzja ta obejmuje wyłącznie inwestycje pojedyncze, nie mające istotnego wpływu na kształtowanie ładu przestrzennego czy zagospodarowanie dużych obszarów gminy.

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

Istotą całego postępowania, dotyczącego warunków zabudowy i kończącego się wydaniem w tym przedmiocie decyzji, jest dokładne ustalenie, czy dane przedsięwzięcie może być realizowane na określonym terenie w odzie z przepisami szczególnymi prawa administracyjnego i przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podczas ustalania decyzji dotyczącej warunków zabudowy konieczne jest stosowanie zasady „dobrego sąsiedztwa”, które uzależnia wprowadzenia zmian od dostosowania inwestycji do określonych cech zagospodarowania sąsiedniego terenu.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami