Ważne informacje na temat egzaminu na uprawnienia budowlane

Egzamin ten składa się z dwóch etapów – etap pisemny to test jednokrotnego wyboru, a etap ustny to odpowiadanie na pytania bezpośrednio przed komisją kwalifikacyjną (program na komputer).

Ważne informacje na temat egzaminu na uprawnienia budowlane

Z egzaminu na uprawnienia budowlane mogą być zwolnieni absolwenci studiów wyższych, które prowadzone były na podstawie specjalnej umowy zawartej między właściwym organem samorządu zawodowego a uczelnią (program na telefon). Zakres programu nauczania musi odpowiadać programowi, który zostaje wówczas opracowany z udziałem samorządu zawodowego z zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (program egzamin ustny).

Egzamin na uprawnienia budowlane może być przeprowadzony, w zależności od wykształcenie i praktyki zawodowej kandydata, na uprawnienia do projektowania w danej specjalności, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności lub uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności (opinie o programie). Jeśli kandydat ubiega się o nadanie uprawnień w innym zakresie lub specjalności niż posiadane, to egzamin obejmuje wyłącznie zagadnienia, których nie było na egzaminie na posiadane już uprawnienia budowlane (segregator aktów prawnych).

Zawiadomienie o terminie sesji

Egzamin na uprawnienia budowlane jest organizowany 2 razy w roku, a jego termin ustalane są przez odpowiednią izbę samorządu zawodowego, np. inżynierów lub architektów. Zawiadomienie o terminie sesji egzaminacyjnej musi być wysłane przez właściwą izbę samorządu zawodowej przynajmniej miesiąc przed ustalonym terminem egzaminu (promocja 3  w 1). Zawiadomienie doręczane jest przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. Jeśli kandydat nie uzyska pozytywnego wyniku pisemnej części egzaminu, to nie jest dopuszczany do części ustnej. Wynik pozytywny części pisemnej egzaminu zachowuje ważność przez 3 lata – w tym czasie można ponownie podejść do części ustnej. Osoby starające się o uprawnienia budowlane ponoszą koszty postępowania kwalifikacyjnego.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !