Wielkie zbiorniki wodne

Wielkie zbiorniki wodne

W praktyce budowlanej można spotkać się ze zbiornikami do różnych celów i o bardzo różnorodnej konstrukcji. Pod względem zabezpieczenia od wody stosuje się dla nich pewną odrębną klasyfikację. Wielkie zbiorniki wodne podlegają głównie zabezpieczeniu strukturalnemu, do którego stosuje się hydrotechniczne szczelne betony, ścianki szczelne i zeskalanie gruntów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Izolacyjne zabezpieczenie sprowadza się do względnie prostych masowych robót izolacyjnych, które wyczerpująco zostały omówione w poprzednich rozdziałach. Dotyczy to również budowli morskich, przy których występują procesy korozji.
W budownictwie lądowym sporo kłopotów sprawiają budowniczym małe zbiorniki stosowane do celów przeciwpożarowych, kąpielowych, wodotrysków i innych. Wszystkie te zbiorniki można podzielić na dwie podstawowe grupy: zbiorniki na otwartym powietrzu i zbiorniki w zamkniętych pomieszczeniach.
Zbiorniki na otwartym powietrzu znajdują się nie tylko pod działaniem wody, lecz również są pod wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Poza tym mogą być posadowione bezpośrednio w gruncie lub budowane nad powierzchnią gruntu. W pierwszym przypadku stają się one budowlami zbliżonymi do podziemnych i są pod działaniem wód gruntowych. Zbiorniki małe powinny odpowiadać większym wymaganiom pod względem szczelności niż wielkie zbiorniki wodne, ponieważ są one przeważnie budowane w bliskim sąsiedztwie budowli lub nawet w ich obrębie. Niewielka ucieczka wody, nie mająca znaczenia przy wielkich budowlach wodnych, przy przeciekaniu małych zbiorników powoduje zawilgocenie pomieszczeń i sprawia wiele kłopotów użytkownikom (uprawnienia budowlane).

Zbiorniki przeciwpożarowe, baseny kąpielowe lub wszelkie inne wymagają tych samych zasad zabezpieczeń izolacyjnych, jak omówione uprzednio budowle. Podstawowa różnica pomiędzy poszczególnymi rodzajami zbiorników zachodzi jedynie w sposobie ich posadowienia. Mogą być one posadowione wprost na podłożu gruntowym lub na osobnych fundamentach (program egzamin ustny).
Zbiorniki niemonolityczne (gruntowe).

Zbiorniki gruntowe

Zbiorniki gruntowe są stosowane do celów ochrony przeciwpożarowej i na baseny kąpielowe. Zasada ich budowy polega na tym, że wykonuje się w gruncie wykop, którego dno i ściany odpowiednio się zabezpiecza i utrwala. Ściany zbiornika gruntowego muszą być pochylone w celu uniknięcia parcia gruntu. Wobec płytkiego zazwyczaj zakładania fundamentów zbiorników rzadko napotyka się jednorodne i wytrzymałe podłoża gruntowe. Na ogół wybiera się grunty grubopiaszczyste z niskim zwierciadłem wód gruntowych. W takich przypadkach unika się niebezpiecznych wysadzin gruntu, związanych z jego przemarzaniem, i parcia wody (opinie o programie).

Kiedy zbiornik jest wypełniony wodą, ciśnienie wewnętrzne i zewnętrzne wody może się równoważyć, z chwilą jednak opróżnienia zbiornika podlega on tylko parciu wód gruntowych. A zatem w suchym piaszczystym wykopie wykonanie zbiornika można by sprowadzić do ułożenia na dnie i ścianach wykopu lekkiej obudowy betonowej z warstwą wodoszczelną. Jednakże, jak wykazała praktyka, nie można być pewnym co do trwałości podłoża, jeżeli chodzi o zbiorniki wodne z lekką obudową (segregator aktów prawnych). Należy zawsze liczyć się z odkształceniami, które zmuszają do podziału obudowy zbiornika spoinami dylatacyjnymi na poszczególne segmenty lub płyty.

Zbiorniki monolityczne są kosztowne i są chętnie zastępowane niemonolitycznymi (gruntowymi), których konstrukcje są elastyczne i nadają się do pracy w bezpośredniej styczności z odkształcalnym podłożem gruntowym. Na wybór konstrukcji elastycznej wpływa jeszcze ta okoliczność, że w praktyce użytkowania następuje podstawowa rozbieżność pomiędzy wyborem gruntu a miejscem lokalizacji.

Zbiorniki najczęściej mają ustaloną lokalizację, a więc muszą być budowane na wszelkich spotykanych w praktyce gruntach. Wymagają one wtedy, zależnie od warunków gruntowych, szeregu adaptacji natury technicznej, pomimo to zbiorniki gruntowe należą do najtańszych inwestycji tego typu (promocja 3 w 1). Z tego też powodu omówione będą tylko zbiorniki gruntowe posadowione w gruntach zwięzłych z wodami zawieszonymi.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami