Blog

25.07.2022

Wielkość placów

W artykule znajdziesz:

Wielkość placów

Wielkość placów potrzebnych poza obrębem właściwego kamieniołomu wraz z przewidywanym powiększaniem się jego powierzchni w miarę wydobywania kamienia, zależy od rodzaju wykonywanych robót i rozmiaru produkcji. Największa różnorodność panuje w kamieniołomie wykonywającym roboty budowlane i mostowe. O miejscu potrzebnym na wywóz, i odkład odkrywki była mowa w odpowiednim rozdziale. Tak samo mowa już była o wielkości pomieszczeń potrzebnych dla obrabiarek i traków oraz o rozmiarach różnych budynków pomocniczych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Oczywiście przed każdym z tych budynków należy przewidzieć dość miejsca dla swobodnego dojazdu, pomieszczenia torów roboczych i tarcz obrotowych; przed kuźnią, warsztatami naprawczymi, potrzeba zawsze mieć obszerny plac dla swobodnego poruszania się z długimi nieraz i ciężkimi przedmiotami podlegającymi naprawie. Wszystkie tory robocze i bocznice powinny być ułożone z uwzględnieniem wymaganego obrysu, a międzytorza należy poszerzyć tak, by na nich było swobodne przejście dla ludzi (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Poza tym najważniejsze są miejsca przeznaczone dla obróbki kamienia czyli place robocze dla kamieniarzy. Powinny być miejsca o ile możności równe i poprzecinane dość gęsto torami roboczymi, z których część może być stała, zaś część w miarę chwilowego dużego zapotrzebowania na place, może być układana prowizorycznie. Place powinny być poza tym suche, do czego zresztą po pewnym okresie pracy dochodzi się zawsze samoczynnie, gdyż najdrobniejsze odpadki kamienia od obróbki zaścielają, równo cały plac roboczy, a ubite przez chodzenie stanowią doskonałe podłoże. Kamieniarze na ogół wolą pracować pod gołym niebem, tylko na najgorsze okresy słoty lub silniejszych mrozów można przewidywać pracę w prowizorycznych szopach torem kolejki roboczej w środku (uprawnienia budowlane).

Najkorzystniejsza szerokość szopy wynosi ok. 8 9 m, gdyż wtedy z obu stron toni starczy miejsca do pracy. Pod dachem jeden kamieniarz potrzebuje mieć miejsca około 4 m x 2 2V2 m, czyli około 10 m2, tzn., że szopa o szerokości 8-9 m i długości 30 m stanowi pomieszczenie dla 25- 30 kamieniarzy. Pod niebem stanowisko jednego kamieniarza należy obliczyć na 10 do 20 m-, większe potrzebne bywa przy wykonywaniu masowych licówek mostowych, których odbiór i wysyłka nie bywają równomierne i ulegają zahamowaniu. Wtedy stanowisko kamieniarza musi chwilowo służyć za miejsce składu (program egzamin ustny).

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny jednego z wielkich kamieniołomów wykonywających roboty budowlane. Na nim widać rozkład budynków i urządzeń (zrozumiały na podstawie zamieszczonej obok „legendy", torów roboczych bocznicy, dojazdu kołowego łączącego kamieniołom z główną drogą publiczną, placów roboczych, składowisk itd.

Dla objaśnienia można dodać, że powierzchnia placów roboczych między ładownią i kamieniołomem wynosi ok. 4000 m’ zaś drugie tyle mniej więcej jest na dolnym poziomie poza linią budynku maszynowni. Wobec pochyłości terenu od kamieniołomu ku placom roboczym, tory do traków i na dolne place robocze ułożone są z niewielkim spadkiem. Ładownia wzniesiona jest ponad poziom główki szyny bocznicy o 1,10 m, wobec czego tory kolejki roboczej doprowadzone do niej i na plac górny mają spadek znacznie mniejszy, zawsze jednak ułatwiający ruch ładownych wózków (opinie o programie).

Plac składowy pod suwnicą dla bloków handlowych, dochodzących wagą do 10 ton, posiada powierzchnię ok. 50 m2 i pozwala na zmagazynowanie około 150 m3 tych bloków w dwóch lub trzech kondygnacjach. Wreszcie drewniana estakada, stanowiąca przedłużenie ładowni, pozwala składać kamień łamany wzdłuż toru bocznicowego do wysokości ok. 2 m, skąd go łatwo ładować na wagony (segregator aktów prawnych). Powierzchnia placu składowego pod kamień łamany wynosi ok. 1600 m2 i pozwala magazynować do 5000 ton kamienia odpadkowego, co dla tego rodzaju kamieniołomu całkowicie wystarcza. Jako miejsce odkładu dla odkrywki służą znajdujące się na zachodnim skraju terenu bagienka, na których przez ciągłe zasypywanie zyskuje się stałe powiększanie terenu. W ten sposób wykonano również połączenie z głównym traktem przebiegającym w’ odległości ok. 500 m od kamieniołomu dla dojazdu samochodów i pojazdów kołowych. Ogólna powierzchnia terenów kamieniołomu wynosi ok. 8 ha. Kilka załączonych fotografii uzupełnia powyższy opis (promocja 3 w 1).

Odmienne nieco warunki i potrzeby przedstawia kamieniołom produkujący materiały drogowe. Należy tu przede wszystkim odróżniać kamieniołomy produkujące ręcznie, lub tylko w niewielkim stopniu zmechanizowane od opisanych w poprzednim rozdziale fabryk tłucznia.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami