Wilgotnościomierze oporowe

Wilgotnościomierze oporowe

Stosunek między logarytmem oporu elektrycznego a wilgotnością drewna ma poniżej punktu nasycenia włówilgotności od 0 do 30% w praktyce nie uwzględnia się wpływu temperatury; przy bardziej dokładnych pomiarach wprowadza się poprawki, które można odczytać z wykresu. Jeżeli np. odczytano na wilgotnościomierzu wilgotność 14%, a temperatura drewna wynosi 10′ C, to po wprowadzeniu poprawki (wkreślonej na nomogramie w postaci kreskowanej linii) wilgotność wynosi 17,5% (program uprawnienia budowlane na komputer).

Kierunek przepływu prądu jest narzucony przez konstrukcję elektrod, albo jest podany w dołączonej do wilgotnościomierza instrukcji. I Lak np. przy stosowaniu wilgotnościomierzy Weissa prąd przepływa prostopadle do przebiegu włókien. Przy stosowaniu wilgotnościomierzy Langego elektrody wbija się w próbkę dwukrotnie, raz prostopadle i raz równolegle do przebiegu włókien; jako miarodajny wynik przyjmuje się wartość średnią z tych dwóch pomiarów.
Duży wpływ na dokładność pomiaru wywiera nierównomierny rozkład wilgotności na przekroju poprzecznym tarcicy.
Drewno pozostające przez dłuższy czas w jednakowych warunkach higrotermicznych ma na przekroju poprzecznym wyrównaną wilgotność; drewno natomiast poddane gwałtownej zmianie tych warunków wykazuje nierównomierny rozkład wilgotności (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Na przykład drewno sztucznie suszone ma na powierzchni drewna wilgotność mniejszą niż w warstwach wewnętrznych, między środkową strefą a powierzchnią drewna występuje spadek (gradient) wilgotności. Drewno sezonowane przez dłuższy czas wykazuje wyrównany rozkład wilgotności. Drewno suche, nawilżone powierzchownie lub zmoczone przez deszcz wykazuje przejściowo największą wilgotność na powierzchni (uprawnienia budowlane).

Istotę zagadnienia może scharakteryzować następujący przykład. Metodą suszarkowo-wagową określono wilgotność sztucznie wysuszonej tarcicy bezpośrednio po wyjściu z suszarni, stwierdzając, że wilgotność ta wynosi 15%. Określając następnie wilgotność tej samej sztuki tarcicy metodą elektrometryczną otrzymano wynik 8%. Dla takiej samej sztuki tarcicy nie suszonej sztucznie, lecz sezonowanej przez okres około 2 lat metoda suszarkowo-wagowa i metoda elektrometryczma dały zgodne wyniki: 15% wilgotności (program egzamin ustny).

Rozbieżność wyników

Rozbieżność wyników dla drewna sztucznie suszonego jest następstwem nierównomiernego rozkładu i dużego spadku wilgotności. Tarcica sztucznie suszona ma na powierzchni wilgotność zbliżoną do stanu równowagi higroskopijnej z warunkami panującymi w suszami, natomiast w wewnętrznych warstwach wilgotność jest wyższa. Różnice te są tym większe, im większa jest grubość tarcicy; krzywa rozkładu wilgotności ma kształt wysokiej paraboli. Tarcica sezonowana wykazuje bardziej równomierne rozmieszczenie wilgotności; krzywa rozkładu wilgotności ma kształt paraboli płaskiej, zbliżonej do linii prostej. Tarcica sztucznie suszona osiąga taki rozkład wilgotności dopiero po sezonowaniu w odpowiednio dobranych warunkach klimatyzacyjnych (opinie o programie).

Odwrotnie przedstawia się zagadnienie przy badaniu wilgotności drewna powierzchownie zwilżonego; elektrometryczny pomiar wilgotności przeprowadzony bezpośrednio po krótkotrwałym zwilżeniu (np. po zanurzeniu drewna w wodzie), daje wyniki za wysokie. Wobec szybkiego wysychania zwilżonej powierzchni pomiar przeprowadzony w kilkanaście minut po zwilżeniu daje już wyniki zbliżone do rzeczywistości. Natomiast przy dużej wilgotności względnej powietrza (w czasie mgły lub śniegu; drewno zwilżone powierzchownie paruje powoli; przy elektrometrycz- nym pomiarze wilgotności otrzymuje się wyniki około 5% wyższe od wilgotności średniej (segregator aktów prawnych).

Chcąc otrzymać wyniki zbliżone do wilgotności średniej należy przy pomiarach elektrometrycznych uwzględnić ewentualne różnice wilgotności zewnętrznych i wewnętrznych warstw drewna. Przy określaniu wilgotności oklein średniej grubości 1 mm spadek wilgotności jest mało istotny, wobec czego można stosować elektrody stykowe, w postaci metalowych płyt; wilgotność płaszczyzn można przyjąć za równowartościową z wilgotnością środkowych warstw okleiny(promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami