Blog

23.05.2019

Wniosek o uprawnienia budowlane – co jeszcze jest potrzebne?

W artykule znajdziesz:

Wniosek o uprawnienia budowlane – co jeszcze jest potrzebne?

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych jest niezbędny, aby mogło się rozpocząć postępowanie kwalifikacyjne (https://uprawnienia-budowlane.pl). Dokument ten należy złożyć we właściwej miejscowo okręgowej komisji kwalifikacyjnej w okręgowej izbie inżynierów budownictwa.

Wszystkie dokumenty, jakie trzeba złożyć razem w wnioskiem, są określone w regulaminie postępowania kwalifikacyjnego.

Wniosek o uprawnienia budowlane – co jeszcze jest potrzebne?

Regulamin można znaleźć na stronie internetowej każdej z izb okręgowych (program na komputer). Wynika z niego, że do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy załączyć dokument potwierdzający wykształcenie. Może nim być odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, ale nie tylko. Potwierdzeniem wykształcenia jest także dokument świadczący o posiadaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza, a także dyplom stanowiący potwierdzenie posiadanych kwalifikacji w zawodzie nauczanym na poziomie technika (program na telefon).

Oprócz tego wymagane jest przedstawienie suplementu do dyplomu lub wypisu z przebiegu studiów. Należy przy tym pamiętać, że wypis musi być potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej danej uczelni (opinie o programie). Koniecznie jest również dołączenie do wniosku oświadczenia o odbyciu praktyk zawodowych wraz ze zbiorczym zestawieniem praktyki zawodowej. Oba dokumenty muszą być potwierdzone przez opiekunów praktyk, od których wymaga się posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych oraz czynnego członkostwa w izbie samorządu zawodowego (segregator aktów prawnych).

Umowa studiów

Jeśli studia wyższe zostały ukończone na mocy umowy zawartej z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, to konieczne jest przedstawienie stosownego zaświadczenia z uczelni (promocja 3 w 1). W niektórych izbach wymagane jest również załączenie życiorysu zawodowego oraz wykazu prac projektowych, przy których uczestniczył wnioskodawca w czasie odbywania praktyki zawodowej. Kolejnym dokumentem, który należy dołączyć do wniosku o nadanie uprawnień jest formularz osobowy, w którym znajduje się wykaz wymaganych przepisami prawa danych osobowych. Są one niezbędne, aby możliwe było rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji dotyczącej nadania uprawnień budowlanych (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami