Blog

03.07.2019

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych za granicą – co zawiera i co trzeba do niego dołączyć?

W artykule znajdziesz:

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych za granicą – co zawiera i co trzeba do niego dołączyć?


We wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie należy wpisać odpowiednie informacje, a dokładnie:
• imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia wnioskodawcy,
• obywatelstwo i nazwę państwa,
• dane kontaktowe,
• określenie zawodu, do którego uznane mają być kwalifikacje zawodowe,
• informacje o posiadanych już kwalifikacjach zawodowych bądź uprawnieniach do wykonywania zawodu,
• informację dotyczącą wykształcenia,
• wykaz dokumentów, jakie dołączone są do wniosku (program na komputer).

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych za granicą – co zawiera i co trzeba do niego dołączyć?s

Wśród wymaganych dokumentów znajduje się dokument potwierdzający obywatelstwo oraz dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych (program na telefon). Ponadto konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o doświadczeniu zawodowym, którym musi się znaleźć:
• dokładne wyszczególnienie wszystkich obiektów budowlanych, projektów obiektów budowlanych oraz nazwy i adresy obiektów,
• kubatura oraz powierzchnia każdego z wymienionych obiektów,
• konstrukcja i charakterystyka obiektu budowlanego wraz z wyszczególnieniem wykonanych robót budowlanych lub prac projektowych,
• wskazanie pełnionych funkcji technicznych oraz charakter wykonywanych czynności (program egzamin ustny).

Ponadto należy dołączyć dowód uiszczenia opaty za postępowanie kwalifikacyjne i opłaty skarbowej, a także przetłumaczone na język polski potwierdzenie kwalifikacji zawodowych (opinie o programie).

Głos przewodniczącego


Po złożeniu wniosku podlega on ocenie przez zespół weryfikacyjny, który w razie potrzeby może przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę wyjaśniającą (segregator aktów prawnych). Jej celem jest sprawdzenie znajomości języka polskiego zarówno w mowie, jak i w piśmie, w zakresie, jaki jest niezbędny do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Rozstrzygnięcia podejmowane przez zespół weryfikacyjny zapadają większością głosów. Jeśli większości nie ma, to decyduje głos przewodniczącego zespołu weryfikacyjnego. Jeśli pojawią się wątpliwości, przewodniczący ma prawo zwrócić się o opinię do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (promocja 3  w 1)..

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami