Blog

16.05.2019

Wniosek o wpis

W artykule znajdziesz:

Wniosek o wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa

Otrzymanie zaświadczenia o wpisie do właściwej miejscowo okręgowej izby inżynierów budownictwa jest niezbędne, aby możliwe było sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, ponieważ na wpis czeka się około miesiąca.

Wniosek o wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa

Wraz z wnioskiem o wpis na listę członków składa się także oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię uprawnień budowlanych, dowód uiszczenia wpisowego, potwierdzenie uiszczenia wpłaty za członkostwo w izbie za pół roku lub za rok, potwierdzenie uiszczenia wpłaty na działalność izby krajowej oraz polisę ubezpieczeniową OC lub dowód opłaty za oferowane przez izbę ubezpieczenie zbiorowe (program na komputer).

Okręgowa rada izby dokonuje sprawdzenia kompletności wniosku oraz poprawności dołączonych do niego dokumentów. W przypadku, gdy zostaną stwierdzone jakiekolwiek braki, wysyłane jest wezwanie do ich uzupełnienia. Termin na ewentualne poprawi wynosi przynajmniej 7 dni od momentu podpisanie potwierdzenia odbioru wezwania (program na telefon). W przypadku, gdy braki nie zostaną usunięte w terminie, sprawa będzie pozostawiona bez rozpoznania, czyli wpis nie zostanie dokonany.

W przypadku, gdy nie została uiszczona opłata za wpis, rada izby wyznacza termin do zapłaty – zwykle wynosi on od 7 do 14 dni (opinie o programie). Jeśli w podanym terminie opłata nie będzie wniesiona, to wniosek zostanie zwrócony, a inżynier nie będzie wpisany na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa (segregator aktów prawnych).

Kto dokonuje sprawdzenia wniosku?

Po złożeniu wniosku z załącznikami izba sprawdza przede wszystkim, czy przedstawione uprawnienia budowlane są w odpowiedniej specjalności i zakresie, aby możliwy był wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa (promocja 3 w 1). Uchwała o wpisie jest wysyłana listem poleconym za poświadczeniem odbioru, choć można ją też odebrać osobiście. Jeśli kandydat nie spełnia określonych przepisami warunków, rada podejmuje uchwałę odmawiającą wpisania na listę członków izby (program egzamin ustny). Każda z podjętych uchwał wymaga uzasadnienia oraz poinformowania kandydata o formie, trybie oraz terminie odwołania.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami