Blog

16.05.2019

Wpis na listę

W artykule znajdziesz:

Wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa – jak to zrobić?

Do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niezbędne są uprawnienia budowlane oraz wpis na listę inżynierów we właściwej miejscowo okręgowej izbie inżynierów budownictwa (https://uprawnienia-budowlane.pl). Aby wpisać się na taką listę należy przygotować oraz złożyć wniosek o wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa.

Wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa – jak to zrobić?

Dokument ten musi mieć postać oryginału. Wraz z wnioskiem należy złożyć oryginał lub uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia budowlane (program na komputer). Ponadto trzeba też złożyć dowód uiszczenia opłaty – można go przedstawić do wglądu, załączyć oryginał lub uwierzytelnioną kopię. Ostatni niezbędny dokument to polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w postaci oryginału lub uwierzytelnionej kopii (program na telefon).

W przepisach nie wskazano precyzyjnie, jakie dokumenty, oprócz wymienionych, muszą być dołączone do wniosku – każda izba ma w tym względzie nieco inne wymagania. Zwykle konieczne jest dostarczenie dokumentów oryginalnych lub w postaci notarialnie potwierdzonych kopii (opinia o programie). Do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie można przystąpić dopiero wtedy, gdy otrzyma się zaświadczenie, które potwierdza wpisanie inżyniera na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa. Na dokonanie wpisu najczęściej czeka się około miesiąca (segregator aktów prawnych).

Kto dokonuje sprawdzenia wniosku?

Rada okręgowej izby inżynierów budownictwa dokonuje sprawdzenia kompletności wniosku. W przypadku, gdy wystąpią jakieś braki, inżynier zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni od momentu otrzymania wezwania. Jeśli w tym czasie braki nie zostaną uzupełnione, sprawa pozostanie bez rozpoznania, czyli wpis nie zostanie dokonany (promocja 3 w 1).

Izba sprawdza przede wszystkim, czy uprawnienia są w zakresie i specjalności umożliwiającej wpis na listę jej członków. Decyzja podejmowana jest formie uchwały, która zostaje wysłana do inżyniera pocztą za poświadczeniem odbioru. Istnieje też możliwość osobistego odbioru decyzji (program egzamin ustny). Izba może też wydać oświadczenie o członkostwie w izbie.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami