Blog

19.01.2022

Wpływ czynników ekonomicznych

Wpływ czynników ekonomicznych
Wpływ czynników ekonomicznych

Wpływ czynników ekonomicznych na wielkość elementów może być zbadany przez porównanie kosztów różnych rozwiązań technicznych, a mianowicie:

  1. dokonanie podziału całej konstrukcji obiektu na poszczególne elementy,
  2. produkcja elementów w wytwórni stałej lub polowej czy też na placu budowy,
  3. zorganizowanie transportu elementów na plac budowy (rodzaj transportu kolejowy, kołowy; rodzaj urządzeń za- i wyładunkowych) (program uprawnienia budowlane na komputer),
  4. zorganizowanie samego montażu (montaż z pojedynczymi elementami, elementami scalonymi, montaż blokowy itp.).

Z punktu widzenia ekonomicznego ważne jest kompleksowe ujęcie całego procesu budowlanego i poszukiwanie najniższego, zsumowanego kosztu całej produkcji danego obiektu, a nie tylko poszczególnych jej etapów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Roboty montażowe charakteryzują się wysokim stopniem zmechanizowania. Wszystkie prawie operacje wchodzące w skład procesu technologicznego montażu konstrukcji budowlanych, zarówno zasadnicze jak i pomocnicze, wykonywane są głównie za pomocą różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych (uprawnienia budowlane). Praca tych maszyn i urządzeń powinna być zorganizowana w sposób kompleksowy, tzn. że maszyny te powinny być dobrane wg odpowiadających im parametrów (program egzamin ustny).

Ze względu na przeznaczenie dzieli się wszelkie stosowane w robotach montażowych maszyny i urządzenia w sposób następujący:

  • zasadnicze maszyny i urządzenia montażowe,
  • pomocnicze urządzenia montażowe,
  • osprzęt i wyposażenie robocze maszyn i urządzeń montażowych,
  • urządzenia do podwieszania podnoszonych elementów (opinie o programie).

Zasadnicze maszyny montażowe z opisami ich konstrukcji, charakterystykami technicznymi i sposobami działania podano szczegółowo w rozdziale 3 „Technologia transportu budowlanego”.

Osprzęt i wyposażenie robocze

Pomocniczymi urządzeniami w robotach montażowych są dźwigniki, wciągniki i wciągarki. Urządzenia te w zasadzie uzupełniają pracę maszyn zasadniczych, chociaż w pewnych przypadkach mogą wykonywać główną czynność montażową, a mianowicie podnoszenie pionowe na nieznaczne wysokości montowanych elementów czy nawet segmentów konstrukcyjnych o znacznych ciężarach. Znajdują one również zastosowanie jako urządzenia pomocnicze przy wyładowywaniu i załadowywaniu elementów konstrukcyjnych lub przemieszczaniu ich w poziomie na niewielkie odległości. Konstrukcje, charakterystyki techniczne i sposób działania tych urządzeń opisane zostały szczegółowo w rozdziale 3 „Technologia transportu budowlanego” (segregator aktów prawnych).

Osprzęt i wyposażenie robocze maszyn i urządzeń montażowych zasadniczych i pomocniczych stanowią liny, zaciski, pętle, pierścienie, skoble, haki, krążki, zblocza i wielokrążki. Konstrukcja, sposób działania, charakterystyka techniczna oraz sposoby zastosowania do robót montażowych ww. sprzętu dźwigowego podane zostały w rozdziale 3 „Technologia transportu budowlanego”.

Zawieszanie montowanych elementów jest czynnością najbardziej odpowiedzialną w pomocniczych czynnościach montażowych wymagającą ponadto szybkości w ich wykonaniu. W związku z tym celowe jest posługiwanie się specjalnymi, gotowymi urządzeniami do zawieszania podnoszonych elementów na hakach urządzeń pod- nośnych. Są to pętle, zawiesia, belki nośne, uchwyty, kleszcze itp.

Zasadą obowiązującą przy konstruowaniu wszelkiego rodzaju uchwytów montażowych jest osiągnięcie takiego sposobu zawieszenia montowanego elementu, aby dawało ono maksymalną pewność przy podnoszeniu i ustawianiu elementu, uniemożliwiało samoczynne odczepienie się elementu po jego ustawieniu, zabezpieczało podnoszony element przed uszkodzeniem (zniekształceniem), uwzględniało działanie sił występujących zarówno w podnoszonym elemencie, jak i w samym urządzeniu, nic było zbyt ciężkie i nie zajmowało dużo miejsca oraz aby było łatwe w montażu i demontażu (tzn. umożliwiało szybkie założenie na montowany element oraz szybkie przyczepienie i zdjęcie z haka żurawia montażowego) (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami