Temperatura kropienia

Temperatura kropienia

Najprostszym tego rodzaju współczynnikiem jest już wspomniana rozpiętość między temperaturą kropienia według Ubbelohde’a a temperaturę mięknienia według P. i K. bądź też K. S (program uprawnienia budowlane na komputer).
Określenie stosunku między temperaturą kropienia, temperaturą mięknienia i temperaturą zestalenia, proponowaną przez Motzgera, również nie przyjęło się ze względu na dość trudne do wykonania oznaczenie temperatury zestalenia.

Jednym z najczęściej stosowanych sposobów określania wrażliwości asfaltu na działanie temperatury jest wyznaczenie współczynnika wrażliwości opartego na stosunku penetracji asfaltu w dwóch różnych temperaturach. Jednak istnieje duża rozbieżność co do ustalenia standardowych temperatur i warunków wykonania tego pomiaru.
Oznaczenie wiskozy dla asfaltów musi być przeprowadzone w specjalnych wiskozymetrach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Dla asfaltów twardych oznaczenie to nie nadaje się ze względu na konieczność ogrzania ich do bardzo wysokich temperatur, w których asfalt podlega już znacznym zmianom.
Na podstawie powyższych właściwości fizycznych asfaltu można stwierdzić jego cechy charakterystyczne.

Asfalt nie jest ciałem plastycznym w ścisłym tego słowa znaczeniu. Pod wpływem działania minimalnego nawet obciążenia na asfalt występuje stopniowo jego odkształcenie, przy czym nie jest ono proporcjonalne do działającego obciążenia. Ponadto asfalt wykazuje w pewnych przypadkach właściwości elastyczne. Właściwości fizyczne asfaltu wahają się między plastycznością a wiskozą. Mogą więc być one wyrażone w pewnych przypadkach wartością wiskozy. Konsystencję asfaltu w wyższych temperaturach oznacza się jedynie przez pomiar wiskozy w specjalnie do tych celów skonstruowanych wiskozymetrach (uprawnienia budowlane).
Przyczepność asfaltu do powierzchni materiałów kamiennych ma szczególniejsze znaczenie dla budownictwa.
Przy zetknięciu się błonki asfaltowej z powierzchnią kamienia, betonu lub drewna zachodzą na granicy obu faz skomplikowane procesy, zależne zarówno od struktury i składników obu faz, jak też od ich składu, wreszcie od różnych czynników zewnętrznych, przede wszystkim od temperatury (program egzamin ustny).

Przyczepność błonki asfaltowej

Przyczepność błonki asfaltowej do powierzchni kamiennej, betonowej lub drewnianej zależeć będzie z punktu widzenia fizykochemicznego od wielkości napięcia powierzchniowego, które powstaje na granicy zetknięcia się obu faz. Im ono będzie mniejsze, tym większa będzie siła wiążąca, czyli przyczepność błonki asfaltowej do powierzchni danego ciała. Obie graniczne powierzchnie zetknięcia się faz mają specyficzną i sobie właściwą swobodną energię powierzchniową (przyczepność). Zależy to od ich składu chemicznego, wyglądu i postaci, w której występują cząstki na powierzchni danej fazy (opinie o programie).
Zagadnienie pomiaru przyczepności nie jest dotychczas wystarczająco ściśle i jednoznacznie ujęte.

Niektórzy badacze proponują określenie przyczepności współczynnikiem zdolności adsorpcyjnej badanego materiału, jako współczynnika związanego z przyczepnością.
Zagadnienie właściwości adsorpcyjnej materiału kamiennego, zależnie od jego składu i budowy, było opracowane przez Riedla. Dzieli on materiały kamienne na dwie grupy: hydrofitowe i hydrofobowe.
Do grupy hydrofilowych należą materiały, do po- wierzchni których mocniej przylega błonka wodna niż błonka asfaltowa, wskutek czego błonka wodna łatwo ulega oddzieleniu i zastąpieniu (segregator aktów prawnych).
Do powierzchni materiałów hydrofobowych błonka asfaltowa przylega silniej niż błonka wodna, wskutek czego oddzielenie i wypchnięcie błonki asfaltowej przez wodę nie jest możliwe lub zachodzi z trudnością.

Jeżeli napięcie powierzchniowe w płaszczyźnie granicznej między dwiema fazami kamień-woda, beton-woda, drewno-woda jest mniejsze niż napięcie powierzchniowe między fazami kamień- asfalt, beton-asfalt, drewno-asfalt, to następuje oddzielanie się i usuwanie błonki asfaltowej. W przypadku przeciwnym błonka asfaltowa mocno przylega i jest odporna na odrywające działa nie wody (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !