Blog

25.06.2021

Wpływ ujemnych temperatur

W artykule znajdziesz:

Wpływ ujemnych temperatur

Wpływ ujemnych temperatur

Ponieważ skurcz betonu zależy od zawartości wody, a więc od tzw. pola wilgotnościowego, które ma podobny charakter do pól temperaturowych, można rozpatrywać zjawiska wywołane zmianami temperatury. Pola wilgotnościowe mogą mieć np. postać przedstawioną, gdy następuje wysychanie przez wszystkie powierzchnie (program uprawnienia budowlane na komputer). W takich przypadkach naprężenie skurczowej nożna wyznaczyć wg odpowiednich pól skurczowych, stosując temperaturę zastępczą
Naprężenia skurczowe można wydatnie zmniejszyć przez odpowiednią pielęgnację twardniejącego betonu, np. osłonięcie konstrukcji folią pcw lub wypełnienie zbiornika wodą, możliwie najprędzej po zakończeniu betonowania (1-2 dni).

Ujemne temperatury mogą wywołać dwa rodzaje zjawisk - w wyniku zamarzania wody w porowatym tworzywie oraz wskutek zmian w środowisku. Kryształy lodu tworzące się z wody wypełniającej pory materiału mają większą od niej objętość i mogą wywierać znaczne ciśnienie wewnątrz (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Obserwuje się więc odspajanie powierzchniowych warstw materiału, a także uszkodzenia naroży elementów. Zabezpieczenie przed takimi uszkodzeniami można uzyskać przez:
- zmniejszenie nasiąkliwości, np. napowietrzenie betonu lub dodanie^ substancji hydrofobizujących pory,
- ograniczenie dopływu wilgoci, np. przez zastosowanie osłon elewacji,
- zwiększenie wytrzymałości betonu na rozciąganie (zwiększenie mrozoodporności),
- zmniejszenie częstotliwości zamarzania powierzchniowych warstw konstrukcji (zastosowanie izolacji termicznej) (uprawnienia budowlane).

W okresie zimowym na otwartej powierzchni wody tworzy się powłoka lodowa, przy czym proces ten powoduje narastanie tafli od strony styku z wodą i przebiega bez wpływu na konstrukcję. Natomiast podczas topnienia lodu następuje jego rozszerzanie, a w związku z tym tafla wywiera znaczne ciśnienie na ściany zbiornika. Mogą powstać wtedy uszkodzenia ścian, szczególnie oddzielających komory o różnym napełnieniu. Zabezpieczenie przed takimi uszkodzeniami można osiągnąć przez wyrąbanie pasma lodu wzdłuż dwu prostopadłych ścian lub użycie tzw. pływających progów (program egzamin ustny).
Tafla lodowa wywiera nacisk na ściany zbiornika przy wzroście temperatury.

Tafla lodowa

Teoretyczne wyznaczenie sił w powłoce jest trudne ze względu na zmienność właściwości fizycznych lodu, szczególnie odkształcalności, w zależności od temperatury, stanu naprężeń i szybkości zmian temperatury. G. E. Monfore badał największe naprężenia przy ogrzewaniu lodu z prędkością 8°C/h (opinie o programie).
W myśl przepisów prawa budowlanego budynki i budowle określa się terminem „obiekty budowlane”. Budynki oznaczają wszystkie w zasadzie obiekty budowlane ze ścianami Mb filarami (słupami) oraz pokryciem.

Do budowli zalicza się mosty, tunele, drogi, koleje, sieci uzbrojenia terenu, energetyczne i komunikacyjne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe i urządzenia lichniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe itp., stanowiące wraz z przynależnymi instalacjami i urządzeniami całość techniczno-użytkową, zdatną do spełniania przeznaczonych im funkcji.
Wielkość obiektów przeznaczonych dla człowieka wypływa z wymiarów ciała ludzkiego. W projektowaniu należy zwykle uwzględniać wymiary człowieka dorosłego, sinieją jednak obiekty, np. brodziki i kąpieliska, dla których mogą być istotne wymiary dała dzieci czy młodzieży (segregator aktów prawnych).
Zbiór zasad dotyczących przestrzeni obudowanej oraz wzajemnego doboru wymiarów elementów i ich zestawień w obiektach budowlanych nosi nazwę systemu modularnego. Zasady tego systemu obowiązują zarówno w projektowaniu, jak i wytwarzaniu oraz montażu elementów budowlanych.

Koordynacja wymiarowa wykonywana na podstawie przyjętego systemu modularnego (wg ustalonego modułu) nazywa się modularną. Celem jej jest racjonalizacja robót budowlanych i zmniejszenie kosztów budownictwa. Koordynacja modularna stwarza racjonalne podstawy unifikacji elementów budowlanych i umożliwia ich wykonywanie, łączenie z innymi elementami oraz wymianę przy najmniejszym nakładzie pracy na dopasowywanie : najmniejszych stratach materiałów (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami