Wpływ uzbrojenia

Wpływ uzbrojenia

Pomijając wpływ uzbrojenia współodkształcającego się z betonem, możemy przyjąć w przybliżeniu, że również odwrotnie, siła zaczepiona w poziomie et nie wywołuje naprężeń w poziomie uzbrojenia es (uwzględniając wpływ uzbrojenia otrzymalibyśmy poziom nieco przesunięty). Jest to równoznaczne z założeniem, że naprężenia od sił zewnętrznych wyznaczamy jak dla ustroju jednorodnego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy tym założeniu moment zginający wywołany obciążeniami zewnętrznymi i reakcjami podporowymi możemy zastąpić parą sił Pm = ±M/zc, gdzie z„  es + eb, nie wywołujących naprężeń w przeciwległych włóknach charakterystycznych. Analogicznie rozkładamy siłę podłużną zewnętrzną N na siłę Ns = Neb/z<) oraz JV/, = Nes/z0. Łącznie zatem (z uwzględnieniem
siły sprężającej S) działają tu: w poziomie es siła Ps = Ns - P/rfS, w poziomie e\, siła Pb - Ni, + Pm (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Ponieważ naprężenie w osi ciężkości betonu wywołane jedną z sił P ma wartość a = P/Fb, zatem otrzymujemy następujące wyrażenia dla naprężeń w betonie odpowiednio w poziomie.

Zagadnienie to sprowadziliśmy zatem do obliczenia naprężeń dla dwóch fikcyjnych, osiowo ściskanych elementów o odpowiednio zredukowanych powierzchniach przekroju.
W przybliżeniu zakładamy w dalszym ciągu, że obciążenia zewnętrzne uwzględnia się jak dla ustroju jednorodnego (nieuzbrojonego), tzn. że siła Pb nie wywiera wpływu na odkształcenia we włóknie es (uprawnienia budowlane). Wobec tego, odkształcenia uzbrojenia (określające zmiany siły sprężającej) są wywołane przez następujące odkształcenia betonu we włóknie es:
1) odkształcenia sprężyste,
2) odkształcenia pełzania proporcjonalne do naprężeń,
3) odkształcenia skurczowe niezależne od sił, przy czym odkształcenia a) i b) wywołane są siłą Ps (program egzamin ustny).

Uważając za niewiadomą spadek naprężenia uzbrojenia Aos od chwili sprężenia ustroju (wywołany skurczem fk i pełzaniem betonu oraz odkształceniem sprężystym od obciążeń zewnętrznych) przy niezmiennym w czasie module sprężystości betonu Eb, ustawiamy następujące równanie współodksztalcalności uzbrojenia i betonu:
gdzie a obejmuje odkształcenie sprężyste całkowite i odkształcenie pełzania, zaś o/,0/E/, odkształcenie sprężyste w chwili sprężenia. Obie strony powyższego równania różniczkujemy względem czasu i podstawiamy w oparciu o teorię Dischingcra zależność korzystając przy tym z oznaczenia; ponadto zakładamy, że znamy bezpośrednio krzywą pełzania dla betonu o dojrzałości odpowiadającej chwili sprężania (opinie o programie).

Obliczenia reologiczne

Rozwijając funkcję wykładniczą w szereg potęgowy i ograniczając się do dwóch pierwszych wyrazów, dochodzimy do wzoru przybliżonego, najzupełniej wystarczającego dla praktyki.

Błąd nie przekracza przy tym następnego opuszczonego wyrazu szeregu (znako- zmiennego), czyli wyrażenia Wzór jest zalecony do stosowania polską normą PN-57/B-03320. Należy jednak pamiętać, że jest on ważny tylko przy przyjęciu funkcji pełzania w postaci, a także, że wyrażenie AS obejmuje również straty sprężyste po sprężeniu (a więc nie mamy tu do czynienia z czystymi stratami Teologicznymi) (segregator aktów prawnych).

Również nie należy zapominać, że zakładamy, iż od chwili sprężenia kabel jest na całej swej długości zespolony z betonem, a ustrój jest poddany pełnemu obciążeniu. Stosując wzory o takich założeniach, popełniamy niedokładności zwiększające z reguły bezpieczeństwo konstrukcji.
W przypadku ustrojów hiperstatycznych obliczenia reologiczne komplikują się z dwóch powodów:
- w ustrojach o podporach nieprzesuwnych (jak np. ramy albo łuki dwu- przegubowe lub utwierdzone) odkształcenia skurczowe, termiczne, osiadanie podpór itp. wywołują zmiany reakcji podporowych, które w wyniku pełzania betonu powoli zanikają, a więc nie wystarczy uwzględnienie wpływu tych zjawisk na siłę naciągu uzbrojenia,
- zmiany sprężenia wywołują zmiany reakcji podporowych wzbudzonych, powstające w ogólności przez sumowanie się odkształceń wzdłuż przęseł; z kolei zmiany reakcji podporowych oddziaływają na naprężenia w przęsłach (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami