Blog

Wydawanie uprawnień budowlanych zdjęcie nr 10
27.02.2021

Wprowadzanie maszyn

W artykule znajdziesz:

Wprowadzanie maszyn

Wydawanie uprawnień budowlanych zdjęcie nr 11
Wprowadzanie maszyn

Na wykończone podłoże gruntowe lub warstwę odsączającą nie należy wchodzić i wprowadzać maszyn. Jeśli masę betonową przygotowuje się w betoniarce drogowej na gąsienicowym podwoziu, poruszającej się po podłożu, to w miarę posuwania się betoniarki należy dokładnie usuwać wszelkie uszkodzenia podłoża (program uprawnienia budowlane na komputer).

Warstwę odsączającą, podobnie jak i przepuszczalne podłoże gruntowe, należy zwilżać wodą przed układaniem masy betonowej, aby zaprawa cementowa z betonu nie wsiąkała w podłoże, co w rezultacie prowadziłoby do obniżenia jakości betonu. Można również na przepuszczalnym podłożu gruntowym lub warstwie odsączającej ułożyć warstwę papieru wodoszczelnego, przez co zapobiega się odpływowi zaprawy z masy betonowej oraz zmniejsza się opór tarcia między płytą betonową a gruntem podłoża.

Zamiast wymiany gruntu naturalnego w podłożu można dokonać również poprawy jego własności przez tzw. stabilizację wapnem.
Wskutek wymieszania z wapnem w gruncie zachodzą powiązane procesy fizyczno-chemiczne, polegające na wymianie jonowej, koagulacji i strukturalnym przemieszczeniu wody, przy czym zjawiska te pozostają we wzajemnej zależności.
Dzięki wymienionym procesom i zjawiskom grunt stabilizowany wapnem uzyskuje nieodwracalną „strukturę wtórną”, jego własności ulegają radykalnym zmianom, a przede wszystkim następuje poprawa urabialności, zestalenie hydrauliczne, obniżenie włoskowatości, podwyższenie odporności na zamrażanie oraz nośności.

Ilość dodawanego do gruntu wapna (w postaci wapna palonego sproszkowanego, hydratyzowanego lub w postaci mleka wapiennego) wynosi 3-i-6% (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Podłoże z gruntu stabilizowanego.

Poza opisanym wyżej sposobem poprawy własności gruntu naturalnego w podłożu pod nawierzchnią betonową, zwiększenie jego nośności można uzyskać przez zastosowanie stabilizacji:
- mechanicznej,
- chemicznej za pomocą materiałów wiążących (uprawnienia budowlane).

Główne frakcje ziarn

Stabilizacja mechaniczna polega na uzupełnieniu gruntu rodzimego gruntem dowożonym, zawierającym głównie frakcje ziarn, których brak w gruncie rodzimym, wymieszaniu tych gruntów w warstwie o ustalonej grubości i następnie zagęszczeniu. Przy doborze frakcji należy mieć na uwadze, aby osiągnąć w stabilizowanym gruncie mieszankę optymalną, zawierającą minimum próżni. Tak więc do gruntów gliniastych lub ilasto-gliniastych dodaje się grunty piaszczyste i odwrotnie (program egzamin ustny).

Stabilizacja gruntu materiałami wiążącymi polega na dodaniu do gruntu rodzimego pewnej ustalonej laboratoryjnie ilości materiałów wiążących, takich jak bitum (smoła lub asfalt upłynniony) lub cement, wymieszaniu ich z materiałem wiążącym, a następnie zagęszczeniu. Zagadnienie stabilizacji gruntu cementem oraz sposób jej wykonania.
Zużyte nawierzchnie jako podłoże twarde. Niejednokrotnie, zwłaszcza przy przebudowie i ulepszaniu dróg istniejących, ich nawierzchnie twarde, jak tłuczniowe, żwirowe, a czasami nawet i brukowe mogą być wykorzystane jako podłoże nawierzchni betonowej (opinie o programie).

W tych przypadkach trzeba przede wszystkim sprawdzić, czy nawierzchnia taka nie jest nadmiernie zużyta oraz czy posiada wymaganą stateczność. W razie stwierdzenia nieprzydatności nawierzchni istniejącej do wykorzystania jako podłoża, należy ją usunąć, a nawierzchnię betonową ułożyć bezpośrednio na gruncie lub na warstwie odsączającej (segregator aktów prawnych).
Istniejące nawierzchnie tłuczniowe, żwirowe i brukowe posiadają zwykle większe pochylenia poprzeczne niż nowo projektowana nawierzchnia betonowa; ponadto nawierzchnie te są przeważnie zużyte i występują na ich powierzchni uszkodzenia w postaci kolein i wybojów.

W związku z tym kształt ich powierzchni musi być dostosowany do nowo projektowanego przekroju poprzecznego, jak również muszą być usunięte wszelkie nierówności i uszkodzeniach ich powierzchni. Wspomniane nierówności i odchylenia od nowo projektowanego kształtu przekroju poprzecznego usuwa się zazwyczaj przez zastosowanie warstw wyrównawczych z tłucznia lub chudego betonu (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Wydawanie uprawnień budowlanych zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Wydawanie uprawnień budowlanych zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Wydawanie uprawnień budowlanych zdjęcie nr 16 Wydawanie uprawnień budowlanych zdjęcie nr 17 Wydawanie uprawnień budowlanych zdjęcie nr 18
Wydawanie uprawnień budowlanych zdjęcie nr 19
Wydawanie uprawnień budowlanych zdjęcie nr 20 Wydawanie uprawnień budowlanych zdjęcie nr 21 Wydawanie uprawnień budowlanych zdjęcie nr 22
Wydawanie uprawnień budowlanych zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wydawanie uprawnień budowlanych zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wydawanie uprawnień budowlanych zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wydawanie uprawnień budowlanych zdjęcie nr 32 Wydawanie uprawnień budowlanych zdjęcie nr 33 Wydawanie uprawnień budowlanych zdjęcie nr 34
Wydawanie uprawnień budowlanych zdjęcie nr 35
Wydawanie uprawnień budowlanych zdjęcie nr 36 Wydawanie uprawnień budowlanych zdjęcie nr 37 Wydawanie uprawnień budowlanych zdjęcie nr 38
Wydawanie uprawnień budowlanych zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wydawanie uprawnień budowlanych zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wydawanie uprawnień budowlanych zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami