Wprowadzanie maszyn

Wprowadzanie maszyn

Na wykończone podłoże gruntowe lub warstwę odsączającą nie należy wchodzić i wprowadzać maszyn. Jeśli masę betonową przygotowuje się w betoniarce drogowej na gąsienicowym podwoziu, poruszającej się po podłożu, to w miarę posuwania się betoniarki należy dokładnie usuwać wszelkie uszkodzenia podłoża (program uprawnienia budowlane na komputer).

Warstwę odsączającą, podobnie jak i przepuszczalne podłoże gruntowe, należy zwilżać wodą przed układaniem masy betonowej, aby zaprawa cementowa z betonu nie wsiąkała w podłoże, co w rezultacie prowadziłoby do obniżenia jakości betonu. Można również na przepuszczalnym podłożu gruntowym lub warstwie odsączającej ułożyć warstwę papieru wodoszczelnego, przez co zapobiega się odpływowi zaprawy z masy betonowej oraz zmniejsza się opór tarcia między płytą betonową a gruntem podłoża.

Zamiast wymiany gruntu naturalnego w podłożu można dokonać również poprawy jego własności przez tzw. stabilizację wapnem.
Wskutek wymieszania z wapnem w gruncie zachodzą powiązane procesy fizyczno-chemiczne, polegające na wymianie jonowej, koagulacji i strukturalnym przemieszczeniu wody, przy czym zjawiska te pozostają we wzajemnej zależności.
Dzięki wymienionym procesom i zjawiskom grunt stabilizowany wapnem uzyskuje nieodwracalną „strukturę wtórną”, jego własności ulegają radykalnym zmianom, a przede wszystkim następuje poprawa urabialności, zestalenie hydrauliczne, obniżenie włoskowatości, podwyższenie odporności na zamrażanie oraz nośności.

Ilość dodawanego do gruntu wapna (w postaci wapna palonego sproszkowanego, hydratyzowanego lub w postaci mleka wapiennego) wynosi 3-i-6% (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Podłoże z gruntu stabilizowanego.

Poza opisanym wyżej sposobem poprawy własności gruntu naturalnego w podłożu pod nawierzchnią betonową, zwiększenie jego nośności można uzyskać przez zastosowanie stabilizacji:
- mechanicznej,
- chemicznej za pomocą materiałów wiążących (uprawnienia budowlane).

Główne frakcje ziarn

Stabilizacja mechaniczna polega na uzupełnieniu gruntu rodzimego gruntem dowożonym, zawierającym głównie frakcje ziarn, których brak w gruncie rodzimym, wymieszaniu tych gruntów w warstwie o ustalonej grubości i następnie zagęszczeniu. Przy doborze frakcji należy mieć na uwadze, aby osiągnąć w stabilizowanym gruncie mieszankę optymalną, zawierającą minimum próżni. Tak więc do gruntów gliniastych lub ilasto-gliniastych dodaje się grunty piaszczyste i odwrotnie (program egzamin ustny).

Stabilizacja gruntu materiałami wiążącymi polega na dodaniu do gruntu rodzimego pewnej ustalonej laboratoryjnie ilości materiałów wiążących, takich jak bitum (smoła lub asfalt upłynniony) lub cement, wymieszaniu ich z materiałem wiążącym, a następnie zagęszczeniu. Zagadnienie stabilizacji gruntu cementem oraz sposób jej wykonania.
Zużyte nawierzchnie jako podłoże twarde. Niejednokrotnie, zwłaszcza przy przebudowie i ulepszaniu dróg istniejących, ich nawierzchnie twarde, jak tłuczniowe, żwirowe, a czasami nawet i brukowe mogą być wykorzystane jako podłoże nawierzchni betonowej (opinie o programie).

W tych przypadkach trzeba przede wszystkim sprawdzić, czy nawierzchnia taka nie jest nadmiernie zużyta oraz czy posiada wymaganą stateczność. W razie stwierdzenia nieprzydatności nawierzchni istniejącej do wykorzystania jako podłoża, należy ją usunąć, a nawierzchnię betonową ułożyć bezpośrednio na gruncie lub na warstwie odsączającej (segregator aktów prawnych).
Istniejące nawierzchnie tłuczniowe, żwirowe i brukowe posiadają zwykle większe pochylenia poprzeczne niż nowo projektowana nawierzchnia betonowa; ponadto nawierzchnie te są przeważnie zużyte i występują na ich powierzchni uszkodzenia w postaci kolein i wybojów.

W związku z tym kształt ich powierzchni musi być dostosowany do nowo projektowanego przekroju poprzecznego, jak również muszą być usunięte wszelkie nierówności i uszkodzeniach ich powierzchni. Wspomniane nierówności i odchylenia od nowo projektowanego kształtu przekroju poprzecznego usuwa się zazwyczaj przez zastosowanie warstw wyrównawczych z tłucznia lub chudego betonu (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !