Wprowadzenie skrótów

Wprowadzenie skrótów

Jeżeli zlecenie obejmuje okres przekraczający koniec okresu obrachunkowego (koniec miesiąca), zlecenie należy zamknąć na ostatni dzień okresu obrachunkowego i dokonać rozliczenia, a nie zakończone roboty włącza się jako odrębną pozycję do nowego zlecenia, na którym należy podać numer zlecenia poprzedniego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zlecenie należy wystawić dokładnie, wypełniając rubryki 1-12 strony pierwszej. Jeżeli zlecone roboty nie są objęte Katalogiem Norm i Cen Akordowych, wpisuje się stawki jednostkowe i normy czasu na podstawie norm zakładowych, podając w odpowiedniej rubryce zlecenia roboczego numer norm zakładowych (str. 196). W rubryce „dokładny opis robót” umieszcza się w zasadzie polny tekst opisu podany w KNiCA z umotywowaniem zastosowania współczynników. Wprowadzenie skrótów dopuszczalne jest tylico przy zachowaniu jednoznaczności opisu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ilość zleconych do wykonania robót należy wpisywać możliwie dokładnie wg obmiaru. Przy wystawianiu zlecenia roboczego należy zwrócić baczną uwagę na zgodność ilości i terminów robót podanych w tym zleceniu z harmonogramami i planami operatywnymi tygodniowo-dobowymi i miesięcznymi (uprawnienia budowlane).

Najbardziej wskazane jest, aby zlecenia robocze zostały opracowane w ramach projektów organizacji robót. Jest to szczególnie celowe i korzystne w przypadku realizacji obiektów wg projektów typowych. W niektórych przedsiębiorstwach zlecenia robocze opracowywane są przez komórkę organizacji robót. W przypadku jednak braku gotowych zleceń przygotowuje je na budowie technik wyznaczony do tego przez kierownika budowy.

Zlecenie należy wypełnić w 3 egzemplarzach i przed wydaniem zaewidencjonować w „książce ewidencji zleceń roboczych”, oznaczając je kolejnym numerem porządkowym. Kopię zlecenia wydaje brygadziście majster budowy (program egzamin ustny). Otrzymujący zlecenie stwierdza podpisem przyjęcie go do wykonania. Oryginał i jedną kopię zatrzymuje majster u siebie, wpisując w obydwu egzemplarzach w czasie trwania pracy liczbę godzin przepracowanych przy wykonaniu zleconej pracy. Zapisy powyższe muszą być zgodne z zapisami w książce kontroli obecności robotników (opinie o programie).

Praktyki zawodowe

W przypadku, gdy w czasie wykonywania robót objętych zleceniem zachodzi konieczność wykonania robót uprzednio w zleceniu nieprzewidzianych, roboty te wpisuje się dodatkowo do zlecenia, umieszczając w rubryce „uwagi” adnotację o dokonanym wpisie dodatkowym i datę wpisu. Zapis ten powinien być zrobiony najpóźniej bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania tych robót.

Po zakończeniu pracy przewidzianej w zleceniu roboczym lub też w końcu miesiąca, technik wraz z majstrem dokonują w obecności brygadzisty obmiaru i odbioru jakościowego robót. Następnie wpisuje się do zlecenia roboczego ilości i ocenę jakości wykonanych robót i liczbę przepracowanych godzin oraz oblicza zarobek poszczególnych członków brygady (segregator aktów prawnych). Zlecenie podpisują technik, który dokonał obmiaru i majster. Jednocześnie odnotowuje się w książce ewidencji zleceń roboczych datę zakończenia roboty. Po sprawdzeniu prawidłowości zastosowanych cen jednostkowych technik normowania podpisuje zlecenie i przekazuje oryginał do działu zatrudnienia i płac przedsiębiorstwa, który po zaakceptowaniu skierowuje zlecenie do rachuby plac.

Kierownik budowy akceptuje ilości wykonanych robót i obliczenia przez podpisanie zlecenia roboczego. Druga kopia zlecenia pozostaje w aktach budowy. Zlecenie robocze wydaje się również brygadom uczniowskim, które odbywają na budowie praktyki zawodowe.

Analogicznie wystawia się zlecenia robocze dla brygad kompleksowych z tym, że brygada kompleksowa przystępując do pracy, otrzymuje kalkulację obejmującą całość robót elementu rozliczeniowego obiektu Kalkulacja zawiera ilości robót zasadniczych i pomocniczych, które należy wykonać przy danym procesie produkcyjnym, stawki jednostkowe i sumę robocizny za wykonanie całego zadania (łącznie z robotami pomocniczymi) i obliczoną należność średnią za jednostkę robót zasadniczych (np.: jeden m3 muru, jeden m2 stropu lub ścianek działowych itp ); jednostka ta jest jedynym wskaźnikiem, wg którego następuje rozrachunek z brygadą (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami