Blog

Rozdzielnia elektryczna zdjęcie nr 10
28.10.2022

Wprowadzenie skrótów

W artykule znajdziesz:

Rozdzielnia elektryczna zdjęcie nr 11
Wprowadzenie skrótów

Jeżeli zlecenie obejmuje okres przekraczający koniec okresu obrachunkowego (koniec miesiąca), zlecenie należy zamknąć na ostatni dzień okresu obrachunkowego i dokonać rozliczenia, a nie zakończone roboty włącza się jako odrębną pozycję do nowego zlecenia, na którym należy podać numer zlecenia poprzedniego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zlecenie należy wystawić dokładnie, wypełniając rubryki 1-12 strony pierwszej. Jeżeli zlecone roboty nie są objęte Katalogiem Norm i Cen Akordowych, wpisuje się stawki jednostkowe i normy czasu na podstawie norm zakładowych, podając w odpowiedniej rubryce zlecenia roboczego numer norm zakładowych (str. 196). W rubryce „dokładny opis robót” umieszcza się w zasadzie polny tekst opisu podany w KNiCA z umotywowaniem zastosowania współczynników. Wprowadzenie skrótów dopuszczalne jest tylico przy zachowaniu jednoznaczności opisu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ilość zleconych do wykonania robót należy wpisywać możliwie dokładnie wg obmiaru. Przy wystawianiu zlecenia roboczego należy zwrócić baczną uwagę na zgodność ilości i terminów robót podanych w tym zleceniu z harmonogramami i planami operatywnymi tygodniowo-dobowymi i miesięcznymi (uprawnienia budowlane).

Najbardziej wskazane jest, aby zlecenia robocze zostały opracowane w ramach projektów organizacji robót. Jest to szczególnie celowe i korzystne w przypadku realizacji obiektów wg projektów typowych. W niektórych przedsiębiorstwach zlecenia robocze opracowywane są przez komórkę organizacji robót. W przypadku jednak braku gotowych zleceń przygotowuje je na budowie technik wyznaczony do tego przez kierownika budowy.

Zlecenie należy wypełnić w 3 egzemplarzach i przed wydaniem zaewidencjonować w „książce ewidencji zleceń roboczych”, oznaczając je kolejnym numerem porządkowym. Kopię zlecenia wydaje brygadziście majster budowy (program egzamin ustny). Otrzymujący zlecenie stwierdza podpisem przyjęcie go do wykonania. Oryginał i jedną kopię zatrzymuje majster u siebie, wpisując w obydwu egzemplarzach w czasie trwania pracy liczbę godzin przepracowanych przy wykonaniu zleconej pracy. Zapisy powyższe muszą być zgodne z zapisami w książce kontroli obecności robotników (opinie o programie).

Praktyki zawodowe

W przypadku, gdy w czasie wykonywania robót objętych zleceniem zachodzi konieczność wykonania robót uprzednio w zleceniu nieprzewidzianych, roboty te wpisuje się dodatkowo do zlecenia, umieszczając w rubryce „uwagi” adnotację o dokonanym wpisie dodatkowym i datę wpisu. Zapis ten powinien być zrobiony najpóźniej bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania tych robót.

Po zakończeniu pracy przewidzianej w zleceniu roboczym lub też w końcu miesiąca, technik wraz z majstrem dokonują w obecności brygadzisty obmiaru i odbioru jakościowego robót. Następnie wpisuje się do zlecenia roboczego ilości i ocenę jakości wykonanych robót i liczbę przepracowanych godzin oraz oblicza zarobek poszczególnych członków brygady (segregator aktów prawnych). Zlecenie podpisują technik, który dokonał obmiaru i majster. Jednocześnie odnotowuje się w książce ewidencji zleceń roboczych datę zakończenia roboty. Po sprawdzeniu prawidłowości zastosowanych cen jednostkowych technik normowania podpisuje zlecenie i przekazuje oryginał do działu zatrudnienia i płac przedsiębiorstwa, który po zaakceptowaniu skierowuje zlecenie do rachuby plac.

Kierownik budowy akceptuje ilości wykonanych robót i obliczenia przez podpisanie zlecenia roboczego. Druga kopia zlecenia pozostaje w aktach budowy. Zlecenie robocze wydaje się również brygadom uczniowskim, które odbywają na budowie praktyki zawodowe.

Analogicznie wystawia się zlecenia robocze dla brygad kompleksowych z tym, że brygada kompleksowa przystępując do pracy, otrzymuje kalkulację obejmującą całość robót elementu rozliczeniowego obiektu Kalkulacja zawiera ilości robót zasadniczych i pomocniczych, które należy wykonać przy danym procesie produkcyjnym, stawki jednostkowe i sumę robocizny za wykonanie całego zadania (łącznie z robotami pomocniczymi) i obliczoną należność średnią za jednostkę robót zasadniczych (np.: jeden m3 muru, jeden m2 stropu lub ścianek działowych itp ); jednostka ta jest jedynym wskaźnikiem, wg którego następuje rozrachunek z brygadą (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Rozdzielnia elektryczna zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Rozdzielnia elektryczna zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Rozdzielnia elektryczna zdjęcie nr 16 Rozdzielnia elektryczna zdjęcie nr 17 Rozdzielnia elektryczna zdjęcie nr 18
Rozdzielnia elektryczna zdjęcie nr 19
Rozdzielnia elektryczna zdjęcie nr 20 Rozdzielnia elektryczna zdjęcie nr 21 Rozdzielnia elektryczna zdjęcie nr 22
Rozdzielnia elektryczna zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rozdzielnia elektryczna zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rozdzielnia elektryczna zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Rozdzielnia elektryczna zdjęcie nr 32 Rozdzielnia elektryczna zdjęcie nr 33 Rozdzielnia elektryczna zdjęcie nr 34
Rozdzielnia elektryczna zdjęcie nr 35
Rozdzielnia elektryczna zdjęcie nr 36 Rozdzielnia elektryczna zdjęcie nr 37 Rozdzielnia elektryczna zdjęcie nr 38
Rozdzielnia elektryczna zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rozdzielnia elektryczna zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rozdzielnia elektryczna zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami