Blog

Właściwe fundamenty pośrednie zdjęcie nr 10
22.06.2018

Wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych

W artykule znajdziesz:

Wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych


W przypadku samowoli budowlanej właściwy organ na podstawie postanowienia wstrzymuje prowadzenie robót budowlanych. W tego typu postanowieniu wskazane są wymagania, które określają niezbędne zabezpieczenia budowy oraz nakładają na inwestora obowiązek dostarczenia w wyznaczonym terminie zaświadczenia wójta, prezydenta miasta lub burmistrza potwierdzającego zgodność budowy z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz poniższych dokumentów:
• projektu budowlanego w czterech egzemplarzach, łącznie z wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami i innymi dokumentami wraz z aktualnym zaświadczeniem,
• oświadczeń o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
• postanowienia o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej projektowanych rozwiązań – dotyczy to obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, na terenie pasach technicznego, zakładów górniczych, portów i przystani morskich, morza terytorialnego, morskich wód wewnętrznych, wyłącznej strefy ekonomicznej i innych terenów wyznaczonych do utrzymania ruchu oraz transportu morskiego.
W przypadku, gdy po wstępnej analizie organ nadzoru budowlanego dojdzie do wniosku, iż usytuowanie obiektu jest zgodne z ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a do tego nie narusza innych przepisów lub narusza je w stopniu umożliwiającym do doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem, to wydaje on postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych i nakłada na inwestora obowiązek dostarczenia w wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.
Właściwy organ bada, czy projekt zagospodarowania działki lub terenu jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz sprawdza czy projekt budowlany jest kompletny i został sporządzony przez osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Właściwe fundamenty pośrednie zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Właściwe fundamenty pośrednie zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Właściwe fundamenty pośrednie zdjęcie nr 15 Właściwe fundamenty pośrednie zdjęcie nr 16 Właściwe fundamenty pośrednie zdjęcie nr 17
Właściwe fundamenty pośrednie zdjęcie nr 18
Właściwe fundamenty pośrednie zdjęcie nr 19 Właściwe fundamenty pośrednie zdjęcie nr 20 Właściwe fundamenty pośrednie zdjęcie nr 21
Właściwe fundamenty pośrednie zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Właściwe fundamenty pośrednie zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Właściwe fundamenty pośrednie zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Właściwe fundamenty pośrednie zdjęcie nr 31 Właściwe fundamenty pośrednie zdjęcie nr 32 Właściwe fundamenty pośrednie zdjęcie nr 33
Właściwe fundamenty pośrednie zdjęcie nr 34
Właściwe fundamenty pośrednie zdjęcie nr 35 Właściwe fundamenty pośrednie zdjęcie nr 36 Właściwe fundamenty pośrednie zdjęcie nr 37
Właściwe fundamenty pośrednie zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Właściwe fundamenty pośrednie zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Właściwe fundamenty pośrednie zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami