Blog

22.06.2018

Wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych

W artykule znajdziesz:

Wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych


W przypadku samowoli budowlanej właściwy organ na podstawie postanowienia wstrzymuje prowadzenie robót budowlanych. W tego typu postanowieniu wskazane są wymagania, które określają niezbędne zabezpieczenia budowy oraz nakładają na inwestora obowiązek dostarczenia w wyznaczonym terminie zaświadczenia wójta, prezydenta miasta lub burmistrza potwierdzającego zgodność budowy z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz poniższych dokumentów:
• projektu budowlanego w czterech egzemplarzach, łącznie z wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami i innymi dokumentami wraz z aktualnym zaświadczeniem,
• oświadczeń o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
• postanowienia o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej projektowanych rozwiązań – dotyczy to obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, na terenie pasach technicznego, zakładów górniczych, portów i przystani morskich, morza terytorialnego, morskich wód wewnętrznych, wyłącznej strefy ekonomicznej i innych terenów wyznaczonych do utrzymania ruchu oraz transportu morskiego.
W przypadku, gdy po wstępnej analizie organ nadzoru budowlanego dojdzie do wniosku, iż usytuowanie obiektu jest zgodne z ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a do tego nie narusza innych przepisów lub narusza je w stopniu umożliwiającym do doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem, to wydaje on postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych i nakłada na inwestora obowiązek dostarczenia w wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.
Właściwy organ bada, czy projekt zagospodarowania działki lub terenu jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz sprawdza czy projekt budowlany jest kompletny i został sporządzony przez osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami