Blog

Cement szybkotwardniejący zdjęcie nr 10
07.05.2021

Wszechstronne rozeznanie mechanizmu

W artykule znajdziesz:

Wszechstronne rozeznanie mechanizmu

Cement szybkotwardniejący zdjęcie nr 11
Wszechstronne rozeznanie mechanizmu

Bliższa analiza omawianego rysunku pozwala na wszechstronne rozeznanie mechanizmu powstawania porów kapilarnych w uzależnieniu od współczynnika wodno-cementowego i stopnia hydratacji cementu (program uprawnienia budowlane na komputer)..
Zaczyn o najwyższej wartości współczynnika W/C = 0,8 ma w stanie świeżym bardzo dużą objętość przestrzeni międzyziarnowej, która wypełniona jest znacznie większą ilością wody niż ilość potrzebna do pełnej hydratacji cementu.

Cement może więc w tych warunkach całkowicie przereagować z wodą, przy czym produkty hydratacji mają w przestrzeniach międzyziarnowych wystarczającą ilość “miejsca do niezakłóconego lokowania się, a ponadto pozostaje jeszcze znaczna, wypełniona nadmiarową wodą, objętość stanowiąca pory kapilarne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Zaczyn o najmniejszej zawartości wody (W/C = 0,2) nie stwarza warunków do pełnej hydratacji całej zawartej w nim ilości cementu. Wody jest w tym przypadku zbyt mało, toteż po całkowitym jej zużyciu na uwodnienie części cementu proces hydratacji zatrzymuje się, pewna ilość cementu z braku wody pozostaje bezwodna, nie zhydratyzowana, a ponadto stwardniały zaczyn nie zawiera porów kapilarnych. To samo dotyczy także zaczynu o W/C = 0,3.

Omówione wyżej skrajne przypadki dotyczące najwyższej i najniższej wartości współczynnika W/C dotyczą zaczynów, z których każdy po stwardnieniu wykazuje określone wady techniczne. Zaczyn o dużym współczynniku W/C umożliwia wprawdzie pełne wykorzystanie całego zawartego w nim cementu, ale po stwardnieniu zawiera zbyt wiele porów kapilarnych, które obniżają wytrzymałość mechaniczną. Zaczyn o zbyt małym współczynniku W/C nie wykazuje wprawdzie porowatości kapilarnej, ale niedomiar wody uniemożliwia wykorzystanie całej zawartej w zaczynie ilości cementu. Warto dodać, że przy tak niskim stosunku wody do cementu zaczyn jest nieelastyczny („półsuchy”), co stwarza duże trudności przy jego mieszaniu i układaniu w formach (uprawnienia budowlane).

Trzy etapy hydratacji siedmiu różnych zaczynów, łatwo zauważyć, że po ostatecznych zakończeniu procesu hydratacji (czwarty schemat) każdy z siedmiu stwardniałych zaczynów ma inną ilość produktów hydratacji w stosunku do objętości całego nowo utworzonego ciała stałego.

Układ porów

Układ porów stwardniałego zaczynu cementowego (nie licząc porów dużych) stanowi zbiór kapilar o różnych średnicach (program egzamin ustny). W zakresie porów najmniejszych, które zwykle nazywa się porami żelowymi, polikapilarny zbiór porów wykazuje wyraźne maksimum rozkładu objętości porów.
Pory duże, kuliste, pory usadowe i in. częściowo lub całkowicie przerywają wielokapilarny układ porów stwardniałego zaczynu cementowego (opinie o programie).
Zachodząca w czasie hydratacji kontrakcja układu woda-cement powoduje powstanie dodatkowych porów w całym układzie. Nie są to jednak nowe samodzielne pory; następuje rozszerzenie układu kapilar.

Verbeck i Helmuth 1156] przytaczają rozkłady porów w starych (11 lat) zaczynach cementowych, oznaczane metodą porozymetrii rtęciowej. Oznaczenia te dotyczyły zaczynów o wartościach W/C 0,35; 0,65 i 0,80, a ich wyniki wykazały, że krzywe rozkładu porów wykazują dwa maksima. Pierwsze maksima przypadają na średnice porów a więc dotyczą porów żelowych, o wielkościach tego samego rzędu niezależnie od współczynnika wodno-cementowego (segregator aktów prawnych).

Natomiast drugie maksima dotyczą porów o wymiarach znacznie większych, różniących się wzajemnie od siebie zależnie od W/C. Dla zaczynu o W/C = 0,35 drugie maksimum na krzywej rozkładu porów przypada na średnice ok. 55-10-9 m, przy W/C = 0,65 drugie maksimum dotyczy średnic ok. 21 -10-8 m, a w przypadku W/C = 0,80 pory odpowiadające drugiemu maksimum mają średnice ok. 35-10~8 m.
Szeroki zakres wymiarów porów stwardniałego zaczynu cementowego nie może być objęty jedną metodą pomiarową (promocja 3 w 1).

Pomiary sorpcyjne umożliwiają oznaczenie objętościowego udziału porów. Pory większe można oznaczyć penetrometrycznie za pomocą rtęciowego porozymetru ciśnieniowego.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Cement szybkotwardniejący zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Cement szybkotwardniejący zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Cement szybkotwardniejący zdjęcie nr 16 Cement szybkotwardniejący zdjęcie nr 17 Cement szybkotwardniejący zdjęcie nr 18
Cement szybkotwardniejący zdjęcie nr 19
Cement szybkotwardniejący zdjęcie nr 20 Cement szybkotwardniejący zdjęcie nr 21 Cement szybkotwardniejący zdjęcie nr 22
Cement szybkotwardniejący zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Cement szybkotwardniejący zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Cement szybkotwardniejący zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Cement szybkotwardniejący zdjęcie nr 32 Cement szybkotwardniejący zdjęcie nr 33 Cement szybkotwardniejący zdjęcie nr 34
Cement szybkotwardniejący zdjęcie nr 35
Cement szybkotwardniejący zdjęcie nr 36 Cement szybkotwardniejący zdjęcie nr 37 Cement szybkotwardniejący zdjęcie nr 38
Cement szybkotwardniejący zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Cement szybkotwardniejący zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Cement szybkotwardniejący zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami