Wybór konstrukcji rusztowań

Wybór konstrukcji rusztowań

Dla uporządkowania tematu opisów oraz ułatwienia porozumiewania się przy wyborze konstrukcji rusztowań, podczas ich projektowania i budowy - przyjęto odróżniać rusztowania według następujących cech:
- części mostu, do których budowy dane rusztowanie ma służyć: filarów, przyczółków, przęseł (program uprawnienia budowlane na komputer),
- rodzaju materiału rusztowań: drewna, stali, betonu,
- sposobu oparcia rusztowań: na palach, podporach tymczasowych, legarach ułożonych na ziemi, klatkach z podkładów, stałych podporach mostu,
- rodzaju konstrukcji rusztowań: słupowych, zastrzałowych, belkowych, lukowych, wiszących,
- położenia rusztowań względem pomostu roboczego: nad lub pod tym pomostem,
- przęseł, które mają być ustawione za pomocą rusztowań: płytowjrch lub belkowych, rozdzielonych na podporach lub ciągłych, wspornikowych lub bez- wspornikowych, łukowych, sklepionych, wiszących (program uprawnienia budowlane na ANDROID),
- sposobu wykonania lub składania konstrukcji na rusztowaniach: betonowania na miejscu lub układania prefabrykatów, montażu z mostu wspornikowego,
- wielokrotności użycia: wyodrębniając rusztowania jednorazowe i inwentarzowe,
- ruchomości lub nieruchomości rusztowań: wyodrębniając rusztowania nieprzesuwne i przesuwne wzdłuż mostu z jednego przęsła na drugie lub w poprzek przęseł.

Rusztowania przesuwne są rodzajem dźwigów ruchomych powszechnie używanych przy budowie mostów. Między dźwigami i rusztowaniami istnieje wiele ustrojów pośrednich. Dlatego dźwigi te można w pewnym znaczeniu zaliczać również do rusztowań. Są to dźwigi służące do podnoszenia prefabrykatów, z których mają być złożone fundamenty, podpory lub przęsła mostów, dźwigi do przewożenia tych prefabrykatów z miejsca ich wykonania lub składowania na miejsce budowy, po torach, pomostach, estakadach, na pontonach jak również dźwigi służące do przesuwania prefabrykatów wzdłuż lub w poprzek stałych podpór mostów (uprawnienia budowlane). Do czynności tych w budownictwie mostowym stosowane są następujące rodzaje dźwigów:
- dźwigi bramowe (portalowe),
- dźwigi belkowe ustawiane na podporach wzdłuż mostu, dostosowane do przesunięć wzdłuż i w poprzek mostu i do naprowadzania prefabrykatów belkowych na podpory,
- dźwigi do montażu wspornikowego,
- dźwigi linowe przesuwne na linach zawieszonych nad budowanym mostem.

Dźwigi

Oprócz nich w mostownictwie są używane dźwigi znane w innych działach
budownictwa:
- żurawie słupowe przesuwne, z ramieniem poziomym, obracalnym (program egzamin ustny),
- żurawie masztowe nieruchome z ramieniem pochyłym.

Wszystkie te urządzenia zastępują rusztowania i zmierzają do uzyskania oszczędności przez sprowadzenie kosztów rusztowań do minimum.
Tendencje rozwojowe w budowie rusztowań
Dążenie do najszerszego zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych przez budowę mostów jest równoważne, zgodnie z zasadą gospodarności, dążeniu do zwiększenia efektywności mostów w gospodarce społecznej. Ponieważ efektywność ta przy wyborze porównywanych rozwiązań konstrukcyj mostów może być wyrażona przez iloraz efektów do nakładów, przeto dążenie do zwiększenia efektywności mostów prowadzi do żądania wzrostu efektów i obniżenia nakładów (opinie o programie).

Dotyczy to wszystkich składników efektów i nakładów, a więc i tych, które wynikają z różnych rozwiązań rusztowań. Powstają więc stąd dwa podstawowe dążenia w budowie rusztowań:
- do wzrostu efektów rusztowań przez umożliwienie budowy mostów ni trudnych do przebycia przeszkodach,
- do zmniejszenia nakładów na budowę rusztowań.
Dążenia te wywołały znamienne przemiany w ustrojach wznoszonych rusztowań, w wyborze materiałów, w sposobach budowy, w poglądach projektantów (segregator aktów prawnych).
Przemiany te miały i mają ciągle wpływ na sposób budowy rusztowań i mostów i dlatego zostaną tu przedstawione na samym wstępie przed przystąpieniem do omawiania tematów szczegółowych.

Zagadnieniom rusztowań przypisywano dawniej mniejsze znaczenie niż dzisiaj, zwracając głównie uwagę na zagadnienia konstrukcji przęseł, budowy podpór, architektury mostów, rozwiązań konstrukcyjnych. W wielu przypadkach rusztowań nie projektowano, traktując je jako rzecz niegodną konstruktora. Sprzyjało to utrzymywaniu rusztowań tradycyjnych, drewnianych. Ten stan rzeczy zmienił się radykalnie w krajach przodujących w budownictwie mostowym.
Zmiany te zostały spowodowane przez uprzemysłowienie oraz mechanizację budowy mostów (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !