Blog

27.12.2021

Wydajność transportowa samochodu

Wydajność transportowa samochodu
Wydajność transportowa samochodu

Wydajność transportową samochodu w określonym czasie oblicza się na podstawie wzoru, natomiast liczbę samochodów niezbędną dla zapewnienia ciągłości transportu (bez przerw) - na podstawie wzoru średnią prędkość środków transportowych przyjmuje się według wzoru. Normatywy materiałów niezbędne do obliczania powierzchni składowania podawane być powinny z reguły w zależności od zapasu obliczanego w dniach. Spotykane czasami normy zapasu materiałów w % od ogólnego zapotrzebowania materiałów nie są słuszne, gdyż nie uwzględniają warunków dostawy poszczególnych materiałów i powodują ustalenie zbyt wielkich lub zbyt małych zapasów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Place składowe materiałów bywają lokalizowane na placach budowy zazwyczaj na przecięciu dróg transportu poziomego z drogami transportu pionowego, gdyż w tych miejscach najczęściej umieszcza się urządzenia do produkcji półfabrykatów (masa betonowa, zaprawy). Bliżej tych urządzeń należy składować materiał, którego ogólny ciężar jest większy od ciężaru materiałów pozostałych, dlatego też np. żwir powinien być zlokalizowany bliżej betoniarki niż piasek. Spośród możliwych rozwiązań usytuowania składów należy wybierać taki wariant, który powoduje najmniejsze koszty dostarczania określonego materiału ze składu na budowę (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Z reguły dążyć należy do ograniczania wielkości składów na budowach przez zwiększenie szybkości i zapewnienie terminowości dostaw. W wielkich miastach place budowy są nieraz bardzo szczupłe, wobec czego realizacja budowy jest możliwa jedynie w przypadku zapewnienia regularności i punktualności dostaw (uprawnienia budowlane).

Ograniczaniu wielkości składów sprzyja położenie budowy w rejonie z rozwiniętym przemysłem, elastycznym transportem, jakim jest transport samochodowy itp. W tych przypadkach należy na budowach urządzać składy zapasu bieżącego, a tylko w warunkach szczególnie niekorzystnych (np. zależność dostaw od transportu wodnego w zimie) dopuszczalne jest organizowanie składów zapasów zasadniczych (program egzamin ustny).

Składy materiałów

Składy materiałów należy lokalizować z uwzględnieniem najkrótszej drogi transportowej dla materiałów składowanych; realizuje się to m.in. przez równoległy układ składów zarówno do drogi transportowej jak i do wznoszonego obiektu (opinie o programie). Obliczanie powierzchni składów polega na określaniu powierzchni użytecznej zajętej bezpośrednio przez materiał (powierzchnia netto) i powierzchni ogólnej składu (powierzchnia brutto) łącznie z niezbędnymi przejściami itp.

Ceramiczne, elementy betonowe i żelbetowe, wyroby stalowe (pręty zbrojeniowe o większych średnicach, rury) (segregator aktów prawnych). Pod daszkami na słupach przechowuje się materiały nie ulegające szkodliwym wpływom różnic temperatury i zmiennej wilgotności, lecz podlegające szkodliwym wpływom wskutek bezpośredniego działania opadów atmosferycznych, jak np. stal zbrojeniowa o małych średnicach, rury gazowe itp.

W zamkniętych składach (magazynach) przechowuje się materiały i przedmioty podlegające uszkodzeniom wskutek wpływów atmosferycznych. Składy te podzielić można w zasadzie na:

  • uniwersalne (ogólne), które służą dla przechowywania różnych materiałów (np. elektrotechnicznych, części maszyn, narzędzi itp.),
  • specjalne, które przeznaczone są do ochrony jednego lub kilku pokrewnych materiałów (składy cementu, wapna itp.).

Po zlokalizowaniu na placu budowy dróg transportowych, składów materiałów oraz urządzeń produkcyjnych i usługowych można przystąpić do zlokalizowania budynków pomocniczych. Generalną zasadą, która powinna obowiązywać przy programowaniu i projektowaniu budynków pomocniczych typu administracyjnego, socjalnego, mieszkaniowego i magazynowego na placach budowy, w szczególności na dużych placach budowy, jest budowa tych obiektów w ścisłym powiązaniu z potrzebami wznoszonych zakładów przemysłowych, osiedli mieszkaniowych itp., a nawet w powiązaniu z potrzebami otaczającego regionu, a nie jak to się często dzieje - w oderwaniu od nich (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami