Wykładziny ceramiczne

Wykładziny ceramiczne

Masę chemoodporną Bikolit I (z małym dodatkiem asfaltu jw.) stosuje się do układania i spoinowania wykładzin ceramicznych w obiektach narażonych na działanie wody, roztworów soli mineralnych, rozcieńczonych roztworów kwasów i ługów. Nie należy jej stosować w miejscach działania substancji silnie utleniających, stężonych kwasów i ługów oraz rozpuszczalników organicznych, tłuszczów i olejów. Bikolit I z 50-procentowym dodatkiem asfaltu IW-100 lub lepiku asfaltowego bez wypełniaczy może być stosowany do wykonywania izolacji ciągłych zbrojonych matą lub tkaniną z włóknem szklanym. Dopuszczalna temperatura stosowania Bikolitu I przy stałym jej oddziaływaniu wynosi 35-f-40°C, przy okresowym - do 60°C (program uprawnienia budowlane na komputer).

Bikolit I z odpowiednim dodatkiem asfaltu IW-100 lub lepiku asfaltowego bez wypełniaczy stapia się w kotle do topienia asfaltu w temperaturze ok. 200°C, przy ciągłym mieszaniu masy, aby nie dopuścić do skoksowania. Stopioną gorącą masę (o temperaturze 180-200°C) używa się do robót, rozprowadzając ją po podłożu za pomocą szpachli. Masa dość szybko stygnie, należy więc ją wylewać i rozprowadzać małymi porcjami.
Wykładziny ceramiczne układane na Bikolicie I muszą mieć powierzchnie dolne i boczne uprzednio (co najmniej poprzedniego dnia) 3-krotnie zagruntowane roztworem asfaltowym, np. Bitizolem R. Układa się je na warstwie masy Bikolitu I grubości 6-8 mm. Izolację ciągłą z Bikolitu I wykonuje się warstwą grubości 5-6 mm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Podczas stapiania Bikolitu I i w czasie robót, pracowników należy zabezpieczyć przed oparzeniem, zaopatrując w okulary i odzież ochronną. Kocioł do topienia asfaltu powinien być umieszczony pod zadaszeniem, a pomieszczenia, w których wykonuje się roboty, powinny być wentylowane (uprawnienia budowlane).
Papy asfaltowe na osnowie z tektury są to materiały rolowe, wykonane z tektury do wyrobu pap: nasyconej lub nasyconej i powleczonej obustronnie odpowiednią masą asfaltową. Papy powlekane są obustronnie i posypane posypką mineralną.

Papy asfaltowe na osnowie

Papy asfaltowe na osnowie z tektury dzielą się na papy asfaltowe izolacyjne i papy asfaltowe powlekane (program egzamin ustny).
W zależności od rodzaju masy powłokowej użytej do wyrobu pap rozróżnia się następujące rodzaje pap powlekanych:
- papa asfaltowa zwykła, z obustronną mineralizowaną powłoką (powłokę stanowi asfalt z wypełniaczem mineralnym),
- papa asfaltowa specjalna S-400, z obustronną mineralizowaną powłoką (powłokę stanowi asfalt specjalny z wypełniaczem mineralnym),
- papa asfaltowa z obustronną powłoką (powłokę stanowi asfalt bez wypełniacza mineralnego) (opinie o programie).

Papy asfaltowe na osnowie z tektury odznaczają się stosunkowo małą grubością (od 1-3 mm), elastycznością w temperaturze 18°C pozwalającą na wykonanie wyklejenia powierzchni nachylonych do siebie pod różnymi kątami, przy zachowaniu zaokrąglenia załamania o promieniu nie mniejszym niż 30 mm.
Papa o dobrych właściwościach powinna mieć wygląd jednolity, bez załamań i dziur, nie sklejać się w czasie składowania, nie pękać przy rozwijaniu rolki. Naderwania brzegów długości nie większej niż 30 mm dopuszczalne są w ilości nie większej niż 3 na 10 m (segregator aktów prawnych).

Papy asfaltowe na osnowie z tektury są nieodporne na długotrwałe działanie podwyższonych temperatur oraz rozpuszczalników organicznych, olejów, tłuszczów itp., wykazują dość dobrą odporność na działanie roztworów alkalicznych i kwaśnych o niskim stężeniu.
Papy asfaltowe na osnowie z tektury stosuje się do wykonywania pokryć dachowych oraz jedno- lub wielowarstwowych izolacji wodoszczelnych i chemoodpornych.

Papę izolacyjną asfaltową stosuje się na dolne warstwy, a papy powlekane jako wierzchnie warstwy pokryć dachowych oraz izolacji warstwowych.
W warunkach, gdzie izolacja z papy jest narażona na uszkodzenia mechaniczne, zabezpiecza się ją za pomocą warstw ochronnych betonowych lub obmurówek i wykładzin ceramicznych (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami